گزینه خبره چیست؟


خلاصه نسخه های گیاهی بسیاری از پنیرهای لبنی مورد علاقه شما اکنون به طور گسترده در دسترس هستند. این ها را می توان در آماده سازی های تجاری از فروشگاه های مواد غذایی خریداری کرد یا در خانه تهیه کرد.

طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

با توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات و کاربرد‌های وسیع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی کیفیت اینگونه خدمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، در این پژوهش مدلی جامع برای اندازه گیری دقیق تر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق یک بررسی گسترده ادبیات موضوع و همچنین پرسش از خبرگان این حوزه برای بررسی متغیرهای موثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با به کارگیری تکنیک دلفی فازی ارائه شده است . در این راستا پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های مربوطه،از آنجایی که مقیاس‌های سنتی نمی‌تواند ارزیابی دقیق و درستی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط عدم قطعیت ارائه کند اقدام به فازی سازی این شاخص‌ها می‌گردد و در نهایت یک سیستم خبره فازی که در برگیرنده 5 سیستم فازی همراه با طراحی یک واسط گرافیکی در نرم افزار MATLAB ارائه می‌گردد. این سیستم خبره فازی وضعیت نهایی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و هم چنین وضعیت هر یک از ابعاد اصلی اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان می‌دهد.در این مقاله کاربرد این سیستم طراحی شده در بانک سینا بررسی شده است. در نهایت با محاسبات خطاهای سیستم خبره، عملکرد مطلوب سیستم فازی طراحی شده با اطلاعات مربوط به بانک سینا تست و ارزیابی شده است و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

 • سیستم استنتاج فازی
 • سیستم خبره
 • بانکداری الکترونیکی
 • کیفیت خدمات
 • مدل‌های اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی

عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Expert System For Measuring E-Banking Service Quality

نویسندگان [English]

 • Alireza Hassanzadeh 1
 • Shohreh Nasri Nasrabadi 2
 • Ali Rajabzadeh 3

چکیده [English]

With dramatic development of information technology and its widespread applications, increasing dependence on information technology and the increasing complexity of technologies and services which used in organizations, the management of these technologies and services is more difficult. Hence,wiith the development of IT-based banking services,including electronic banking services,the requirement methods which evaluate the quality of these services in the organization has been increased. Therefore, in this study, a comprehensive model for more accurate measurement of e-banking service quality through an extensive literature review and questions from experts in this field is presented using Fuzzy Delphi Technique. In this regard,after the identification of relevant dimensions and criteria, since the traditional scale can not accurately evaluate the e-banking service quality in the terms of the uncertainty , these dimensions and criteria are to be fuzzified,then the fuzzy expert system conceptual model is presented.Finally, a fuzzy expert system with 5 fuzzy module and a graphical user interface is provided in MATLAB.The fuzzy expert system indicate the final status of e-banking service quality and the main dimension.In this paper, the application of this system has been has been examined in the Sina bank. Finally by calculating expert system errors, optimum performance of designed fuzzy system has been approved which is evaluated by sina bank information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-Banking
 • Fuzzy Inference System
 • E-service quality measurement models
 • Expert System
 • e
 • banking
 • Service quality
 • service quality measurement models
اصل مقاله

مقدمه

بانک‌ها با ارایۀ مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوی استفاده از تکنولوژی سریع و در جهت برآورده کردن نیاز‌های در حال تغییر مشتریان، در حال گسترش یافتن از میان مرز‌ها هستند. به دلیل این اقدامات، ماهیت خدمات بانکداری و ارتباط با مشتریان دستخوش تغییرات شده است. محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییری که بانک‌ها مجبور به فعالیت در آن هستند آن‌ها را به سوی تجدید نظر در نگرششان به سوی رضایت مشتری و بهینه سازی کیفیت خدمات سوق می‌دهد (آراسلی [1] و همکاران، 2005). تمام اموری که امروزه آن‌ها را بانکداری مجازی اطلاق می‌کنیم در جهت دستیابی به کیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است، لذا می‌توان از کیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانکی نام برد (عثمان و اون [2] ، 2001). از سویی دیگر، میزان آگاهی مشتریان از کیفیت خدمات سایر بانک‌ها نیز افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، دیگر پذیرای هر نوع خدمتی نمی باشند (رستمی و همکاران، 1384). در چنین وضعیت رقابتی، مناسب‌ترین استراتژی برای بانک‌ها، رویکرد بهبود کیفیت خدمات است (آلرد و آدامز، 2000؛ بارت، 1997؛ آلدلایگان و باتل [3] ، 2002). در سطح تصمیم گیری نیز، مدیران تمایل دارند چارچوبی فراهم شود تا به کمک آن، کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریانشان را به طور متناوب مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند (کنسیکائو [4] و همکاران، 2007؛ باب، 1381).

گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است. این امر موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده و ارایه ی خدمات بانکداری الکترونیکی را به همراه داشته است. یکی از مهمترین راه‌های کسب مزیت رقابتی برای بانک‌های امروزی، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات بانکی است که تحت عنوان خدمات بانکداری الکترونیکی از آن یاد می شود (صادق سهیل و شنموغام، 2003) [5] . بانک‌ها و مؤسسات مالی، سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی ارایه خدمات مبتنی بر این فناوری‌ها از جمله بانکداری اینترنتی برای کسب مزایای رقابتی انجام داد‌هاند. یکی از مصادیق فناوری اطلاعات در بانک‌ها، بانکداری الکترونیکی است (کیسرز و پاپارویدامیس، 2007) [6] .

در عرصه خدمات بانکداری الکترونیکی به علت سرعت تغییرات در فناوری‌های مورد استفاده و همچنین انتظارات روزافزون مشتریان و گرایش رقبای تجاری به کسب مزیت رقابتی در این حوزه خدماتی، در این پژوهش به موضوع اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بوسیله یک مدل فازی پرداخته شده است. در پژوهش‌هایی که در زمینه ی بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک وجود دارد، نبود مدلی جامع، سیستمی و کارا که بتواند کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک را به صورت دقیقتر و واقعی‌تری سنجش کند وجود دارد و عمدتا بیشتر پژوهش‌ها بر اساس یک مدل سنجش کیفیت، به سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخته‌اند. از سویی دیگر طراحی یک واسط کاربر گرافیکی برای سیستم خبره فازی باعث سهولت کار با آن توسط کارشناسان فناوری اطلاعات بانک در زمان‌های مختلف می‌گردد. بنابراین، در این پژوهش مدلی جامع برای اندازه گیری دقیق‌تر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق یک بررسی گسترده ادبیات موضوع و همچنین پرسش از خبرگان این حوزه ارایه شده است. در این راستا پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های مربوطه، از آنجایی که مقیاس‌های سنتی نمی‌‌تواند ارزیابی گزینه خبره چیست؟ دقیق و درستی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط عدم قطعیت ارایه کند اقدام به فازی سازی این شاخص‌ها می‌گردد. در ادامه مدل مفهومی سیستم خبره فازی ارایه می‌گردد و برای سیستم طراحی شده یک واسط کاربر گرافیکی با استفاده از نرم افزار متلب طراحی می‌شود و در نهایت خطای سیستم خبره فازی طراحی شده محاسبه می‌گردد.

سیستم‌های فازی

نظریة مجموعه‌های فازی در سال 1965 میلادی توسط عسکر لطفی زاده مطرح شد. نظریة مجموعه‌های فازی روشی را برای محاسبه داده‌ها و اطلاعات غیر قطعی و مبهم ارایه می کند ضمن اینکه سازوکار استنتاج، برای استدلال را براساس مجموعه ای از قواعد «اگر-آنگاه» فراهم می‌سازد این قواعد به کمک مجموعه‌های فازی تعریف می شوند که در آن‌ها هریک از اعضای مجموعه درجة تعلقی بین صفر و یک دارند. یک نمونه واقعی از عدم قطعیت وجود ابهام در زبان طبیعی انسان‌هاست. سیستم‌های فازی مفاهیم نظریه مجموعه فازی و منطق فازی را با یکدیگر تلفیق و چارچوبی برای ارائة دانش زبانی همراه با عدم قطعیت فراهم می کنند و دو مشخصه اصلی دارند که محبوبیت آن‌ها را بیشتر کرده است: یکی اینکه آن‌ها برای استدلال تقریبی [7] به ویژه برای سیستم‌هایی که استخراج یک مدل ریاضی از آن‌ها کار دشواری است، مناسب بوده و دیگری اینکه منطق فازی اجازه می‌دهد تصمیم گیری با استفاده از اطلاعات ناکامل و غیرقطعی با کمک متغیر‌های زبانی [8] ، که به راحتی توسط انسان‌ها قابل درک هستند، انجام شود (منتظر و ساروخانی، 1387).

مدل‌های اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی

برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی مدل‌های متعددی وجود داردتعدادی از آن‌ها در جدول 1 آورده شده‌اند.

شاخص‌های استخراج شده از مطالعات انجام شده

پس از بررسی جامع و کامل طیف وسیعی از مقالات و منابع پژوهشی مرتبط با ادبیات خدمات الکترونیک، کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و نحوه ی سنجش آن‌ها، مجموعه جامع و کاملی از شاخص‌ها ومعیارهایی تدوین شد که می تواند برای سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و نظایر آن استفاده شود. این نتایج در جدول 2 نشان داده شده است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری است. واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است.انتخاب سنجه ها یا criterion بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه های شناسایی شده نامزدها ارزیابی می شوند. واژه گزینه ها یا نامزدها هم معنای واژه alternative یا candidates بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آن ها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.
هدف – معیار
هدف – معیار – زیرمعیار
هدف – معیار – گزینه
هدف – معیار – زیرمعیار – گزینه
این روش یکی از روش های پرکاربرد برای رتبه بندی و تعیین اهمیت عوامل است که با استفاده از مقایسات زوجی گزینه ها به اولویت بندی هر یک از معیارها پرداخته می شود. چنانچه گزینه ها زیاد باشد تشکیل ماتریس مقایسات زوجی کار دشواری است.
هدف تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای مختلف از طریق مقایسه زوجی است. این تکنیک برای وزن دهی به معیارها نیز استفاده می شود. چون افزایش تعداد عناصر هر خوشه مقایسه زوجی را دشوار می کند بنابراین معمولاً معیارهای تصمیم گیری را به زیرمعیارهایی تقسیم می کنند.
معیار: آن چیزی است که براساس آن انتخاب می کنید مثلاً در انتخاب یک مدیر برای سازمان، معیارهای تصمیم گیری تحصیلات، پیشینه، شخصیت و … است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ نحوه استفاده از شاخص SMA برای تجارت با ExpertOption

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ نحوه استفاده از شاخص SMA برای تجارت با ExpertOption

میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با افزودن قیمتهای اخیر و تقسیم آن بر تعداد بازه های زمانی در محاسبه محاسبه می شود.


مزایای شاخص SMA در گزینه تخصصی

 1. این داده ها به طور متوسط ​​قیمت است.
 2. روند را آشکار می کند.
 3. نمودار را دنبال گزینه خبره چیست؟ می کند.
 4. هموار کردن نوسان قیمت تصادفی.
 5. این همچنین جهتی را نشان می دهد که ارزش دارایی در آن حرکت می کند.


چگونه شاخص SMA را در گزینه خبره فعال کنیم؟

اگر از قبل حساب تجاری دارید ، وارد گزینه Expert شوید.

نحوه تنظیم شاخص SMA در گزینه خبره

ابتدا ، دوره SMA را از 10 به 60

تغییر دهید. با تغییر دوره ، تعداد سیگنال ها کاهش یافته و دقت را افزایش می دهد.

در گزینه خبره هرچه این دوره بیشتر باشد نشانگر SMA کندتر می شود بنابراین سیگنال های دقیق تر اما کمتری دارند.

از طرف دیگر ، اگر دوره کوچکتر باشد ، نشانگر SMA سریعتر می شود در نتیجه سیگنال های بیشتری ارائه می شود که از دقت کمتری برخوردار هستند.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ نحوه استفاده از شاخص SMA برای تجارت با ExpertOption

اگر نمی خواهید همه این مشکلات را پشت سر بگذارید ، می توانید دوره استاندارد را در 10 حفظ کنید.

چگونه در هنگام معامله با SMA در گزینه متخصص پول از دست ندهیم

اگر رنگ استاندارد را دوست ندارید آن را به سبز تغییر دهید.

توجه : خط سبز (تنظیم شده در دوره 4) سریعتر از خط آبی تنظیم شده در دوره 10 خواهد بود


چگونه می توان با SMA تجارت پیروز را آغاز کرد؟

شاخص های SMA را از نزدیک پیگیری کنید.

اگر خط SMA قرمز (تنظیم شده در دوره 4) خط آبی را قطع می کند (تنظیم شده در دوره 10) ، از پایین به بالا ، یک معامله بالا را باز کنید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ نحوه استفاده از شاخص SMA برای تجارت با ExpertOption

تقاطع بین خط سبز و آبی سیگنال ما برای تجارت است.


چگونه می توان با SMA یک تجارت پایین برد؟

شاخص های SMA را از نزدیک پیگیری کنید

اگر خط سبز SMA (تنظیم شده در دوره 4) خط آبی را قطع کرد (تنظیم شده در دوره 10) ، از پایین به پایین یک معامله پایین باز کنید.

تقاطع بین خط سبز و آبی سیگنال ما برای تجارت است.

وقتی الگوی حرامی شکست می خورد. الگوی Hikkake را در ExpertOption بیاموزید

وقتی الگوی حرامی شکست می خورد. الگوی Hikkake را در ExpertOption بیاموزید

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در ExpertOption

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در ExpertOption

تمام آنچه در مورد تجارت با واگرا در ExpertOption باید بدانید

تمام آنچه در مورد تجارت با واگرا در ExpertOption باید بدانید

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در ExpertOption

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در ExpertOption

نحوه تجارت با استفاده از Price Action in ExpertOption

نحوه تجارت با استفاده از Price Action in ExpertOption

چگونه می توان از خطوط ترند برای تجارت عقب در ExpertOption استفاده کرد؟

چگونه می توان از خطوط ترند برای تجارت عقب در ExpertOption استفاده کرد؟

پاسخ دادن به یک نظر لغو پاسخ

پیام بگذارید

ExpertOption

برنامه های تلفن همراه ExpertOption را بارگیری کنید

Download ExpertOption App Google Play Android گزینه خبره چیست؟ Download ExpertOption App Store iOS

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در ExpertOption

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در ExpertOption

بررسی ExpertOption

بررسی ExpertOption

روش های سپرده ExpertOption - چگونه می توانید به حساب ExpertOption خود واریز کنید

روش های سپرده ExpertOption - چگونه می توانید به حساب ExpertOption خود واریز کنید

آخرین خبرها

نحوه ورود و تأیید حساب در ExpertOption

نحوه ورود و تأیید حساب در ExpertOption

نحوه سپرده گذاری و معامله گزینه های باینری در ExpertOption

نحوه سپرده گذاری و معامله گزینه های باینری در ExpertOption

نحوه ثبت نام و تجارت گزینه های دودویی در ExpertOption

نحوه ثبت نام و تجارت گزینه های دودویی در ExpertOption

DMCA.com Protection Status

ExpertOption در سال 2014 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

حساب آزمایشی گزینه خبره

نحوه ثبت نام و واریز پول در ExpertOption

نحوه ثبت نام در ExpertOption رابط تجاری را با 1 کلیک شروع کنید ثبت نام در پلتفرم یک فرآیند ساده است که تنها از چند کلیک تشکیل شده است. برای باز کردن رابط تجاری با 1 کلیک، .

نحوه شروع تجارت ExpertOption در سال 2022: راهنمای گام به گام برای مبتدیان

نحوه شروع تجارت ExpertOption در سال 2022: راهنمای گام به گام برای مبتدیان

نحوه ثبت نام در ExpertOption رابط تجاری را با 1 کلیک شروع کنید ثبت نام در پلتفرم یک فرآیند ساده است که تنها از چند کلیک تشکیل شده است. برای باز کردن رابط تجاری با 1 کلیک، .

چگونه در ExpertOption برای مبتدیان تجارت کنیم

چگونه در ExpertOption برای مبتدیان تجارت کنیم

نحوه ثبت نام در ExpertOption رابط تجاری را با 1 کلیک شروع کنید ثبت نام در پلتفرم یک فرآیند ساده است که تنها از چند کلیک تشکیل شده است. برای باز کردن رابط تجاری با 1 کلیک، .

نحوه باز کردن حساب و واریز پول در ExpertOption

نحوه باز کردن حساب و واریز پول در ExpertOption

نحوه باز کردن حساب در ExpertOption رابط تجاری را با 1 کلیک شروع کنید ثبت نام در پلتفرم یک فرآیند ساده است که تنها از چند کلیک تشکیل شده است. برای باز کردن رابط تجاری با 1 .

ExpertOption

دانلود ExpertOption نرم افزار موبایل

Download ExpertOption App Google Play Android Download ExpertOption App Store iOS

یک زبان را انتخاب کنید

دسته بندی محبوب

اخبار محبوب

بررسی ExpertOption

بررسی ExpertOption

چگونه می توان از ExpertOption پول برداشت کرد

چگونه می توان از ExpertOption پول برداشت کرد

اسیلاتور عالی چیست؟ از استراتژی های تجارت

اسیلاتور عالی چیست؟ از استراتژی های تجارت "Awesome Oscillator" در ExpertOption استفاده کنید

آخرین خبرها

بررسی های کارگزاران گزینه های باینری برتر

بررسی های کارگزاران گزینه های باینری برتر

بهترین کارگزاران گزینه های باینری و پلتفرم های معاملاتی 2022

بهترین کارگزاران گزینه های باینری و پلتفرم های معاملاتی 2022

بهترین بررسی ها و رتبه بندی های کارگزاران گزینه های باینری

بهترین بررسی ها و رتبه بندی های کارگزاران گزینه های باینری

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق سرمایه گذاری نیست. محتوای آن نمایانگر دیدگاه‌های کلی کارشناسان ما است و شرایط شخصی خوانندگان، تجربه سرمایه‌گذاری یا وضعیت مالی فعلی را در نظر نمی‌گیرد.

اطلاعیه خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آمادگی از دست دادن آنها را ندارید، سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت که در سایت ما توضیح داده شده است آشنا شوید. هر گونه مثال، نکته، استراتژی و دستورالعمل در سایت به منزله توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. معامله گران تصمیمات خود را مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها نمی پذیرد. قرارداد خدمات در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد شده است. خدمات این شرکت در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

راهنمای پنیر وگان: بهترین گزینه بدون لبنیات چیست؟

پنیر یکی از محبوب ترین محصولات لبنی در جهان است. تنها در ایالات متحده، هر فرد به طور متوسط ​​سالانه بیش از ۳۸ پوند (۱۷ کیلوگرم) پنیر مصرف می کند.۱).

در نتیجه محبوبیت روزافزون رژیم های گیاهی و سایر رژیم های بدون لبنیات، جایگزین های پنیر بدون لبنیات متعددی در حال حاضر در دسترس است.

پنیرهای گیاهی از انواع مختلفی از مواد گیاهی تهیه می‌شوند و در سبک‌ها و طعم‌های متنوعی عرضه می‌شوند.

این مقاله به برخی از محبوب ترین گزینه های پنیر وگان می پردازد.

اولین پنیرهای بدون لبنیات در دهه ۱۹۸۰ ساخته شد – و آنها خیلی خوشمزه نبودند.

با این حال، بازار پنیر وگان در چند سال گذشته منفجر شده است. در حال حاضر انواع طعم‌دار متعددی وجود دارد که برخی از آنها می‌توانند حتی متخصص‌ترین خبره پنیر را فریب دهند.

آنها را می توان در فروشگاه خریداری کرد یا در خانه تهیه کرد و اغلب از مواد غیرمنتظره ساخته می شوند.

سویا ممکن است رایج‌ترین عنصر در هر جایگزین محصول حیوانی گیاهی باشد و پنیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

چندین برند مختلف محصولات پنیر مانندی را ارائه می گزینه خبره چیست؟ دهند که از توفو یا سایر اشکال پروتئین سویا ساخته شده اند. روغن‌های گیاهی مختلف، صمغ‌ها و سایر مواد معمولاً برای تقلید بافت و طعم پنیر واقعی اضافه می‌شوند.

لازم به ذکر است که برخی از پنیرهای مبتنی بر سویا حاوی کازئین، پروتئین شیر هستند. کازئین موجود است تا به محصول فرآوری شده اجازه دهد مانند پنیر واقعی ذوب شود.

پنیرهای مبتنی بر سویا که حاوی کازئین هستند وگان نیستند. با این حال، اگر برای مدیریت آلرژی به لاکتوز از لبنیات اجتناب می کنید، ممکن است همچنان مناسب باشند.

آجیل و دانه ها

جایگزین های پنیر ساخته شده از انواع مختلف مغزها و دانه های خام ممکن است محبوب ترین نوع پنیر گیاهی DIY باشد زیرا تهیه آنها در خانه نسبتا آسان است.

اگر آشپزی مورد علاقه شما نیست، آنها را از قبل تهیه شده از فروشگاه مواد غذایی نیز در دسترس دارید.

یکی از بزرگترین مزایای این نوع پنیر گیاهی این است که به پردازش نسبتاً کمی نیاز دارد.

به طور معمول، آجیل ها یا دانه ها با همان انواع باکتری هایی که برای تهیه پنیر شیر استفاده می شوند، خیس می شوند، مخلوط و تخمیر می شوند. مواد دیگری مانند نمک، مخمر تغذیه ای یا گیاهان را می توان برای طعم دادن به آن اضافه کرد.

برخی از محبوب ترین مواد تشکیل دهنده برای پنیرهای آجیلی و دانه ای عبارتند از:

 • آجیل ماکادمیا
 • بادام هندی
 • بادام ها
 • گردوی آمریکایی
 • آجیل کاج
 • دانه های آفتابگردان
 • دانه کدو تنبل

نارگیل

یکی دیگر از پایه های پنیر وگان محبوب شیر نارگیل، خامه و کره است.

محتوای چربی بالای نارگیل محصولی شبیه پنیر خامه ای ایجاد می کند، اما معمولاً به مواد اضافی مانند آگار آگار، کاراگینان، نشاسته ذرت، تاپیوکا و/یا نشاسته سیب زمینی نیاز دارد تا ضخامت و بافت پنیر واقعی را تقلید کند.

از آنجایی که نارگیل به خودی خود عطر و طعم قوی ای دارد که یادآور پنیر نیست، معمولاً مواد تقویت کننده طعم دیگری مانند نمک، پودر سیر، پودر پیاز، مخمر تغذیه ای و آب لیمو به آن اضافه می شود.

برخی از پنیرهای گیاهی از ترکیبی از آردهای نشاسته ای مختلف مانند آرد تاپیوکا، سیب زمینی، پیکان یا آرد همه منظوره تهیه می شوند.

آردها به تنهایی استفاده نمی شوند، بلکه با مواد دیگری مانند شیر سویا، شیر بادام، بادام هندی، نارگیل یا لوبیا سفید ترکیب می شوند.

به طور معمول، دستور العمل های پنیر وگان که در آن از مقادیر بیشتری آرد استفاده می شود، به جای پنیر بلوکی، یک قوام سس مانند ایجاد می کند. نتایج بسته به دستور پخت خاص و مواد مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

ریشه سبزیجات

اگرچه کمتر رایج است، اما برخی از انواع پنیرهای گیاهی از سبزیجات ریشه دار به عنوان پایه استفاده می کنند. سیب زمینی و هویج از جمله محبوب ترین منابع هستند.

این روش تهیه پنیر وگان باعث ایجاد سس پنیری بسیار ملایم مانند سس می شود.

سبزی ها را ابتدا می پزیم تا خیلی نرم شوند، سپس با مواد دیگر مانند آب، روغن، نمک و ادویه ها مخلوط می کنند تا غلظت یکدست و خامه ای به دست آید.

آکوافابا

آکوافابا مایعی از کنسرو نخود است. در حالی که معمولاً ممکن است آن را دور بیندازید، اما کاربردهای غیرمنتظره ای برای پخت وگان دارد.

بیشتر به عنوان جایگزین تخم مرغ در محصولات پخته شده استفاده می شود، اما آخرین ادعای آن برای شهرت آشپزی استفاده از آن در پنیر وگان است.

آکوافابا یک ماده مناسب برای پنیرسازی است زیرا اجازه می دهد تا محصول نهایی مانند پنیر لبنی گرم شود.

محصول نهایی همچنان به مواد اتصال دهنده مانند آگار-آگار یا کاراگینان نیاز دارد. مواد دیگری مانند بادام هندی یا خامه نارگیل یا کره معمولاً شامل می شوند.

خلاصه

پنیرهای گیاهی بسته به نتایج مورد نظر از مواد مختلفی تهیه می شوند. سویا، نارگیل و آجیل از جمله محبوب ترین پایه ها هستند.

پنیر گیاهی تقریباً به هر شکلی که پنیر سنتی مبتنی بر شیر است، وجود دارد. این به ویژه برای انتقال آسان به آشپزی وگان و بدون لبنیات مفید است.

بیشتر این پنیرهای گیاهی در خواربار فروشی های بزرگ در دسترس هستند، اگرچه انتخاب های فردی متفاوت است.

برخی از محبوب ترین سبک ها عبارتند از:

 • رنده شده: بسیاری از برندهای بزرگ اکنون پنیر گیاهی رنده شده را عرضه می کنند. سبک های موزارلا و چدار احتمالاً محبوب ترین هستند. این نوع برای پاشیدن روی پیتزا، تاکو، سیب زمینی یا کاسرول بهترین است.
 • پنیر خامه ای: گزینه های پنیر خامه ای وگان برای پخش روی شیرینی و نان تست یا برای استفاده در سس های خامه ای عالی هستند. مانند پنیر خامه ای سنتی، آنها نیز طعم های مختلفی دارند.
 • بلوک و برش: گزینه های وگان برای پنیر بلوکی و تکه شده در انواع مختلفی از جمله چدار، گودا دودی، پروولون و آمریکایی وجود دارد. آنها بهتر است در کراکر یا ساندویچ استفاده شوند.
 • پنیر نرم: انواع آن شامل ریکوتا وگان، بری و کامبرت است.
 • سبک پارمزان: پنیر پارمزان رنده شده گیاهی یک گزینه گیاهی عالی برای پوشاندن ماکارونی، پیتزا یا پاپ کورن است.
 • دیپس پنیر ناچو: اگر سس‌ها و سس‌های پنیر را از دست دادید، اکنون می‌توانید پنیر ناچو وگان بخرید یا از بین انواع دستور العمل‌های آسان آنلاین انتخاب کنید.

خلاصه

نسخه های گیاهی بسیاری از پنیرهای لبنی مورد علاقه شما اکنون به طور گسترده در دسترس هستند. این ها را می توان در آماده سازی های تجاری از فروشگاه های مواد غذایی خریداری کرد یا در خانه تهیه کرد.

سالم بودن پنیر گیاهی بستگی به نوع انتخابی شما و دفعات مصرف آن دارد.

مانند پنیر معمولی، پنیرهای گیاهی می توانند به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم روی میز قرار بگیرند – اما نباید به آنها به عنوان تنها منبع تغذیه اعتماد کرد.

مصرف بیش از حد هر ماده غذایی می تواند ناسالم باشد، به خصوص اگر جایگزین سایر مواد مغذی حیاتی یا گروه های غذایی شود.

به طور کلی، رژیم های وگان نسبت به رژیم های همه چیز خوار دارای فیبر و ویتامین های مختلف و مواد معدنی بیشتری هستند. آنها همچنین ممکن است به سلامت روده و دستگاه گوارش کمک کنند ( ۲ ، ۳ ).

نگرانی اصلی در مورد برخی از انواع پنیر وگان این است که چه تعداد مواد بسیار فرآوری شده در آنها وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که الگوهای غذایی که بر غذاهای کامل بر غذاهای فرآوری شده تاکید دارند، به طور کلی دارای مواد مغذی تر و سالم‌تر هستند. ۴ ، ۵ ).

برخی از انواع پنیرهای گیاهی فرآوری شده حاوی مقادیر زیادی روغن های تصفیه شده، مواد نگهدارنده، رنگ ها و سدیم هستند، در حالی که فاقد ارزش غذایی قابل توجهی هستند. به طور کلی، غذاهایی مانند این باید حداقل مصرف شوند، اگر اصلا مصرف شوند.

در مقابل، برخی از پنیرهای گیاهی عمدتاً از غذاهای کامل مانند آجیل و دانه‌ها یا سبزیجات پخته شده با ادویه‌های اضافه شده برای تقلید طعم پنیر تشکیل شده‌اند.

این نسخه های حداقل فرآوری شده احتمالاً ارزش غذایی بیشتری را در قالب فیبر، چربی های سالم و ریز مغذی های حیاتی ارائه می دهند.

بنابراین، پنیر وگان می تواند سهمی مشروع در یک رژیم غذایی سالم داشته باشد.

خلاصه

پنیر گیاهی بسته به نوع و روش مصرف می تواند سالم یا مضر باشد. گزینه های حداقل فرآوری شده احتمالا سالم تر از محصولات فوق فرآوری شده هستند.

در نهایت، پنیر گیاهی که می‌خرید باید بر اساس ترجیحات طعمی شما و نوع غذایی باشد که می‌خواهید از آن استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.