الگوهای کنترل ریسک


مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است. درمطالعه حاضر مدل ریسک شرکت برآورد و اثر بخشی آن بر عملکرد حسابداری اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 129 شرکت طی سال‌های 1386-1397 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریسک شرکت بر معیارهای نرخ بازده دارایی­ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و این نتایج با استفاده از مدل کوزو(2004) نیز پشتیبانی می­شود. و در مقایسه قدرت پیش­بینی الگوی مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) و مقایسه آن با الگوی مدیریت ریسک شرکتی کوزو(2004) این نتیجه حاصل شد که مدل مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) کمترین خطا در پیش­بینی عملکرد حسابداری و اقتصادی را دارد.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت ریسک شرکتی
 • عملکرد حسابداری شرکت
 • عملکرد افتصادی شرکت

عنوان مقاله [English]

Enterprise Risk Management Model and Implications for Effective Control of Accounting and Economic Performance of the Company

نویسندگان [English]

 • salahaddin ghaderi 1
 • zahra lashgari 2
 • Yadolla Tariverdi 2
 • AmirReza Kaighoadi 2

1 PH.D Student in Accounting, Department of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Risk identification and management is a new approach used to strengthen and enhance the effectiveness of organizations. The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using resources available to the administrator. In this study, Enterprise Risk Managementmodel has been estimated and its effectiveness has been studied on the Corporate accounting and economic performance. Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 129 firms during 2008-2019. Statistical technique of panel data regression was used to analyze data and test the hypotheses. The results indicate that enterprise risk management has a positive and significant effect on the criteria of rate of assets, rate of equity, market value added and cash value added. And these results are supported by the model of COSO(2004). And by comparing the predictive power of Gordon الگوهای کنترل ریسک model(2009) and comparing it with the COSO model(2004), it was concluded that Gordon model(2009) had the least error in forecasting accounting and economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterprise Risk Management
 • Corporate Accounting Performance
 • Corporate Economic Performance
مراجع

ابراهیمی، منصور(1386)، " مدیریت ریسک با استفاده از کارت امتیازی متوازن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت تهران، ص 15- 41.

آذربایجانی، کریم؛ سروش یار، افسانه و یاریان کوپائی، سمانه.(1390)."جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی"، مجله حسابرس، 52(13)، 1-7.

آژنگ، احمد و عظیمی، عابد.(1394)." بررسی نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک". مجله حسابرسی: نظریه و عمل، 2(3)، 1-18.

بابایی، محمدعلی و حمیدرضا وزیرزنجانی.(1385)."مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان­ها"، مجله تدبیر، 170، 14-20.

بنی­مهد، بهمن، یعقوب­نژاد، داود و وحیدی­کیا الهام.(1394)." توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام"، پژوهش­های حسابداری مالی و الگوهای کنترل ریسک الگوهای کنترل ریسک حسابرسی، 7(26)، 107-118.

حاج باقری، منصور و صادقی، فرزاد.(1389)."بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشور"، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

خدادی، ولی؛ عربی، مهدی و آل ­بوعلی، صادق.(1394)." اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین مدیریت سود و عدم الگوهای کنترل ریسک تقارن اطلاعاتی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 51-66.

خواجوی، شکرا. ، شکرالهی، احمد.(1396). بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56)، 55-81.

دری، بهروز و احسان، حمزه­ای، (1389)، "تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)"، مدیریت صنعتی، 2(4)، 75-92.

زالی، اعظم و آزیتا جهانشاد.(1396)." تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 33، 42-55.

زندحسامی، حسام و آوا ساوجی، (1391)، "مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تامین"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 9، 37-44.

سعادت­جوی اوردکلو، مهدی و مهدی علی رحیمی.(1393)."مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر"، فصلنامه مدیریت صنعتی، 9، 59-73.

صمدی لردگانی، محمود.(1396)." تأثیر امتیاز حاکمیت شرکتی بر ارزش بازخورد اطلاعات و عملکرد حسابداری"، دانش حسابداری مالی، 4(2)، 139- 162.

فتحی عبدالهی، احمد و آقایی، محمد علی.(1396)." بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمانهای دولتی "، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 5( 3)، 83 -96.

محمودآبادی، حمید و زینب زمانی.(1395)." بررسی رابطه بین ریسک­پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49)، 141-170.

موسوی شیری، محمود؛ توکل نیا، اسماعیل و شاکری، ماهرخ.(1393)."مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، 29- 47.

یاراحمدی خراسانی، مهدی.(1386)." برنامه ریزی منابع انسانی؛ اولویت مدیران آینده ساز"، مجله مدیریت، 18(130)، 73-76.

Abdul Rasida.Zaleha, Siti. Golshanb, Nargess, Quoquaba, Farzana. Basiruddin, Rohaida.(2014)." Enterprise risk management practices among Malaysian firms", Procedia - Social and Behavioral Sciences. 164 .332 – 337.

Andersen, T.J. (2006). Global Derivatives: A Strategic Risk Management Perspective. PearsonEducation, Harlow.

Beasley M.S., Clune R., Hermanson D.R.,(2005), Enterprise risk management: an empirical analysis of factors associated with the extent of implementation, Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 24, pp. 521- 31.

Beasley, M. S., Clune, R., & Hermanson, D. R. (2005). Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. Journal of accounting and public policy, 24 (6), 521-531.

Beasley, M., Pagach, D., & Warr, D. (2008). Information conveyed in hiring announcements of senior executives overseeing enterprise-wide risk management processes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 23 (3), 311-332.

Bhimani, A. (2009). Risk management, corporate governance and management accounting: Emerging interdependencies. Management Accounting Research, 20 (1): 2-5.

Chapman, C. & Ward, S. (2003). "Project Risk Management: Processes", Techniques and Insights, Wiley, Hoboken.

Cohen, J. & Krishnamoorthy, G. & Wright, A. (2004). "The corporate governance mosaic and financial reporting quality". Journal of Accounting Literature, 23: 87–152.

COSO. (2017). Enterprise risk management integrating with strategy and performance. accessed 02.05.2018. (pp. 1-10): Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission.

Edmonds, Christopher T., Edmonds, Jennifer E., Leece, Ryan D., Vermeer, Thomas E.(2015),"Do risk management activities impact earnings volatility?", Research in Accounting Regulation. 27, 66–72.

Ellul, A., & Yerramilli, V. (2013). Stronger risk controls, lower risk: Evidence from us bank holding companies. Journal of Finance, 68 (5), 1757-1803.

Essinger, J. & Rosen, J. (1991)."Using Technology for Risk Management', Woodhead-Faulkner, Cambridge.

Florio, Cristina. Leoni, Giulia(2017), Enterprise risk management and firm performance: The Italian case, The British Accounting Review, 49, 56-74.

Florio,Cristina.Giulia,Leoni.(2017)."Enterprise risk management and firm performance: The Italian case". The British Accounting Review. 49,56-74.

Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson and K. S chipper. (2004). "Costs of Equity and Earnings Attributes’. The Accounting Review,(79)4. 967–1010.

Gordon, L. A., Loeb, M. P. & Tseng, C. Y. (2009). "Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective", Account. Public Policy, 28: 301–327.

Haka, S., Gordon, L. A. & Pinches, G. E. (1985). "Sophisticated capital budgeting selection techniques and firm performance".The Accounting Review, 60 (4): 651–669.

Hoyt R.E., Liebenberg A.P., (2011), The value of enterprise risk management, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 78, No. 4, pp. 795- 822.

Hoyt, R. E. & Liebenberg, A. P. (2011). "The value of enterprise risk management". Journal of Risk and Insurance, 78, 795-822.

Jared Jennings, Robert stoumbos, Lloyd Tanlu.(2012). “The effect of organization complexity on earnings forecasting behavior”.AAA.Management Accounting Section (MAS).

Jones, I. (1991). "Earning management during import relief investigation". Journal of accounting research, 29 (2): 193-228.

Karanja, Erastus.(2017)." Does the Hiring of Chief Risk Officers Align with الگوهای کنترل ریسک the COSO/ISO Enterprise Risk Management Frameworks?". International Journal of Accounting & Information Management. https://doi.org/10.1108/IJAIM-04--0037.

Kashif Shad, Muhammad., Lai, Fong-Woon., Lai Fatt, Chuah., Klemeš, Jiří Jaromír., Bokhari, Awais.(2019)." Integrating Sustainability Reporting into Enterprise Risk Management and its Relationship with Business Performance: A Conceptual Framework". Journal of Cleaner Production.

Kiymaz, H. (2006). "The impact of announced motives, financial distress, and industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs". Quarterly Journal of Business and Economics, 45: 69–89.

Lajili K., Zeghal D., (2005), A content analysis of risk management disclosures in Canadian annual reports, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 22, No. 2, pp. 125-142.

Lawrence, P.R. & Lorsch, J.W. (1967). "Organization and Environment". Harvard University Press, Boston.

Lee, J., Cho, E., and H. Choi. (2016). The Effect Of Internal Control Weakness on Investment Efficiency, The Journal of Applied Business Research. Vol. 32, No 3, Pp. 649-661.

Meidell, A., & Kaarbøe, K. (2016). How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization - a field study of a large, global oil and gas company. The British Accounting Review, 1 (49), 39-55 . https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.005.

Meligkotsidou, L., & Vrontos, I. D. (2008). Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: A bayesian approach. Journal of Banking & Finance, 32 (11), 2471-2481.

Myers, M.D., Gordon, L.A. & Hamer, M. (1991). "Postauditing capital assets and firm performance: an empirical investigation". Managerial and Decision Economics, 12 (4): 317–327.

Nocco, B.W. & Stulz, R.M. (2006). "Enterprise risk management: theory and practice". Journal of Applied Corporate Finance, 18 (4): 8-20.

Paape, L., & Speklé, R. F. (2012). The adoption and design of enterprise risk management practices: An empirical study. European Accounting Review, 21 (3), 533-564. https://doi.org/10.1080/ 09638180.2012.661937.

Pagach D., Warr R., (2011), The characteristics of firms that hire chief risk officers, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 78, No. 1, pp. 185- 211.

Porter, M. E. (2008). "The five competitive forces that shape strategy". Harvard Business Review, 86 (1): 78–93.

Power, M. (2007). Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management. Oxford: Oxford University Press.

Quon, Tony K.Zeghal,Daniel.Maingot,Michael(2012),"Enterprise risk management and firm performance", Procedia - Social and Behavioral Sciences.62,263 – 267.

Roy A.K.,(2008), Risk Based Internal Audit-Need for Such Approach in Banking Sector for Implementation of Basel Ii Accord: Bangladesh Perspective, The Bangladesh Accountant.

Şenol,Zekai.Karaca, Süleyman Serdar,(2017)." The effects of risk management on firms value: an empirical evidence from borsa istanbul stock exchange " financial studies Journal, 21(4).

Shields, M. D. (1995). "An empirical analysis of firms’ implementation experience with activity-based costing". Journal of Management Accounting Research, 7: 148–166.

Soin, K., & Collier, P. (2013). Risk and risk management in management accounting and control. Management Accounting Research, 24 (2), 82-87.

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت های موجود در محیط های صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمان ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددی به ارائه مدل های عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی برای طراحی و پیاده سازی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی های آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور در ایران است. برای این منظور، ابتدا انواع مدل های موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگی ها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره گیری از مدل های موجود، فرآیندهای مدل به همراه ساختار و جزئیات اجرای هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادی قابل تعمیم به سازمان های مشابه است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه‌محور

نبود قطعیت‌های موجود در محیط‌های صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه‌ها در سازمان‌ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددی به ارائه مدل‌های عام مدیریت ریسک پرداخته‌اند. ولی برای طراحی و پیاده‌سازی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی‌های آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنع.

طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK

با توجه به منحصر بودن فرآیندهای کاری در هر سازمان ، سامانه های مورد نیاز نیز منحصر به فرد می باشند. هدف اصلی این پژوهش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه موجود و استخراج نیازهای اطلاعاتی و ارائه یک الگوی یکپارچه سامانه اطلاعات مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پی ام باک ، منطبق بر نیازهای واقعی محل پژوهش می باشد. در این مقاله ، پس از بیان ک.

شناسائی ریسک در سازمان های صنعتی پروژه محور با رویکرد ساختار شکست ریسک

مدیریت درس آموخته های پروژه در سازمان پروژه محور

یکی از ابزارهای کاربرد بهینه ی دستاوردهای مدیریت دانش که می تواند با ارائه ی راهکار راهبردی از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کند، توسعه و به کارگیری سیستم درس آموخته های مدیریت پروژه است. در این نوشتار با استفاده از مرور ادبیات، مصاحبه و مطالعه ی موردی در شرکت سپانیر، نقشه ی راه سیستم درس آموخته های پروژه در چهار مرحله تبیین شد. مرحله ی اول درک درس آموخته ها و تجربیات در پروژه با استفاده از مرور ا.

مدل بلوغ مدیریت پروژه در سازمان های تحقیقاتی پروژه محور

کیفیت انجام فعالیت های مدیریت پروژه، نقشی غیرقابل انکار در موفقیت یا شکست پروژه ها دارد. بخصوص در سازمان های پروژه محور با پروژه های بزرگ، این موفقیت یا شکست بسیار بحرانی خواهد بود؛ زیرا موفقیت این شرکت ها در گرو موفقیت پروژه های آن ها است. یکی از ابزارهای مناسب برای کسب اطمینان از صحت و کیفیت انجام فعالیت های مدیریت پروژه، ارزیابی مستمر نحوه انجام این فعالیت ها می باشد که اصطلاحاً ارزیابی" سطح .

طراحی مدل فرهنگ ‏سازمانی اثربخش در سازمان های پروژه‏ محور

صنعت نفت ایران، با قدمتی بیش از صد سال، به‏‏منزلة موتور اقتصاد کشور، برای حفظ ظرفیت تولید و جایگاه رقابتی خود در دنیا به سازمان‏های پروژه‏محور به‏منظور توسعة میدان‏های نفت و گاز و جلوگیری از خام‏فروشی متکی است؛ بالطبع، این سازمان‏ها برای اجرای مأموریت خود، به‏صورت اثربخش، به کارکنان خود، به‏عنوان مهم‏ترین منبع بهره‏وری، متکی‏اند. در ایران، همانند دیگر کشورهای دنیا، مطالعات اندکی در حوزة مدیریت .

الگوهای کنترل ریسک

مقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی

مقاله طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی توسعه استراتژی‌های منابع‌انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژ های مدیریت منابع انسانی، مدیریت ریسک منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر ریسک پرداخته شده است

اخیراً موضوع مدیریت ریسک بعنوان رویکردی نو در عرصه علوم مدیریت از جمله مدیریت استراتژیک مطرح و در‌حال گسترش می‌باشد. سئوال اصلی این است که فرایند «طراحی استراتژیهای منابع انسانی با محوریت ریسکهای منابع انسانی» و تقدم و تأخر مراحل آن چگونه است؟ این مقاله بدنبال شناخت مدلی است که از شناسایی ریسک های منابع انسانی برای توسعه استراتژی‌های مدیریت‌منابع انسانی بهره بگیرد. بدین‌منظور از روش تحلیل مضمون برای استخراج مولفه‌های مدل و برای سطح‌بندی و روشن شدن تقدم‌و‌تأخرمولفه‌ها، از روش الگوسازی ساختاری‌–‌تفسیری استفاده شد بطوریکه در‌حدکفایت با مطالعه مدلها و مطالعات قبلی مرتبط با موضوع، داده‌ها جمع آوری و تعداد 199 مفهوم اولیه کدگذاری شد که پس از تحلیل آنها 26 مضمون فرعی و در نهایت 12 مضمون اصلی و 15 نوع رابطه فرایندی بین مضامین استخراج گردید که بر آن اساس مدل مفهومی اولیه ترسیم شد. در ادامه مولفه‌های مدل به‌کمک روش مدلسازی ساختاری تفسیری و بهره‌گیری از نظرات 12 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت منابع انسانی، اعتباریابی و سطح‌بندی گردید. یافته‌ها ضمن اعتباربخشی به تمامی 12 مولفه مدل، ارتباط بین آنها را در 8 سطح نشان داد که در نهایت با تحلیل و جمع‌بندی ارتباط فرایندی بین مولفه ها، مدل نهایی ترسیم گردید.

عنوان مقاله [English]

Designing a HR Risk based model for Developing Human Resource Strategies

Recently, the issue of risk management has been raised and expanding as a new approach in the field of management science, including strategic management. HRM is also considered as a reliable sponsor for the continuous growth of companies. The main question is that the process of "designing human resource strategies with a focus on human resources risks", and the priority of its stages? Therefore, this paper seeks to understand the model in which HR risk management is used to develop HRM strategies. In order to extract the components of the model, the Thematic Analysis was used and the ISM method was used for leveling and clarifying the Transposition of these components. As Sufficient By studying the previous models and studies, the data were collected and then, by coding the texts, extracting the contents, finding the components of the model and the initial conceptual model was drawn up. In the following the elements were validated and ranked by using the ISM and utilizing expert opinions. The findings, while validating all of the 12 components of the model in 8 levels. Finally, the final model was drawn by analyzing and summarizing the relationship between the elements of the model and their precedence.

"Human Resources Management Strategies", "Human Resources Risk management", "Strategic Risk-Based Planning"

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران)

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه‌های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم‌گیری برای سازمان‌های مالی و مؤسسه‌های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده‌‌بنیاد به‌عنوان روشی دقیق و نظام‌‌مند بهره برده شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند.
یافته‌ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه‌بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی‌های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله‌هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده‌ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده‌های گردآوری ‌شده، 301 کد (برچسب) به‌دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک‌هایی نظیر جابه‌جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می‌پردازد که چه زمانی باید ریسک‌پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع ‌انسانی در مدل، می‌تواند هم‌افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20085877.1399.12.2.7.1

عنوان مقاله [English]

Presenting Human Resource Risk Management Model in the Banking Industry Based on Grounded Theory (Case Study: Mellat Banks of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Shahhoseini 1
 • Masoud Keimasi 2
 • Bibi Marjan Fayyazi 2
 • Mohammadreza Khodadadian 3

3 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.

Objective: Identifying and evaluating human resources risks under a holistic model with respect to time components and identifying the best decisions for financial organizations and credit institutions to reduce risk is the main objective of this study.
Methods: This research is a qualitative research method. In this research ،, grounded theory is used as a rigorous and systematic method to study complex multidimensional problems. The Participants of the study was considered HR experts of the banking industry who had full knowledge of HR and banking performance in the financial market.
Results: According to the research method,the coding and classification process was performed based on three stages of open coding, axial coding and selective coding. The outputs of these three stages were presented in the form of key points,codesconcepts and categories. Data was analyzed several times during and after the collection and by identifying the key points the relevant codes were extracted. A total of 301 codes (labels) were obtained from the collected data and converted to 107 concepts through coding logic. Finally, 22 categories were related to the main research topic.
Conclusion: According to the research model, HRM model is not only about reducing risks such as staff displacement or poor performance, but also about balancing risk and discussing when to take risks and when not to take a risk. Therefore, examining all aspects of HR risk in the model can increase the synergy of the model components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • Risk management
 • Human resources
 • Grounded theory
 • MellatBank

مراجع

ابراهیمی، الهام؛ قلی‌پور، آرین؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قالیباف اصل، حسن (1396). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(1)، 1-23.

اردستانی، عباس صالح؛ ورزشکار، هادی (1395). نقش سرمایه انسانی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری بر پایه مدل سه شاخکی، فصل‌نامهپژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانی، 8(2)، 209-231.

بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار.

میرطالب، سید حامد (1395). نقش مدیریت ریسک بر مدیریت منابع انسانی، فصلنامه علمی تخصصی معاونت مهندس ناجا، 31 (1)، 89-112.

میرمحمد­صادقی، علی­رضا؛ توکلی، محمد­رضا (1378). تحلیل بررسی و ضرورت تکامل مدل‌های تلفیقی مدیریت ریسک و مدریت ارزش، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.

Ardestani, A.S., Athlete, H. (2014). The Role of Human Capital in Increasing Investment Returns Based on the Three-pronged Model. Quarterly Journal of Human Resources Research, 8 (2), 209-231. (in Persian)

Anaraki, D., & Ganjali, A. (2014). Human Resource Risk Management, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2 (6), 129-142.

Batarliene, N., Ciziuniene, K., Vaicute, K., Sapalaite, I., Jarasuniene, A. (2017). The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies. International Scientific Conference Transbaltica, 187, 110-116.

Bazargan, A. (2009). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Didar. (in Persian)

Ebrahimi, E., Qalipour, A., Moghimi, S.M., Qalibaf Asl, H. (2015). Analysis and assessment of human resource risk using fuzzy and similar fuzzy dimethyl techniques. Organizational Culture Management, 15 (1), 1-23. (in Persian)

Ernst & Young (2008). Global human resources (HR) risk: from the danger zone to the value zone, EY, London. pp. 106.

Fheili, M. (2006). Developing Human Resources Key Risk Indicators: Know Your Staff (KYS) Practices. Journal of Operational Risk, 1(3), 71–85.

Flint, D. J., Woodruff, R.B., & Fisher Gardial, S. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Changes in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117.

Flouris, T., & Yilmaz, K.A. (2010). The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management. International Research Journal of Finance and Economics, 36, 1-5.

Gholipour, A., Ebrahimi, E. (2014). Human Resource Risk Management. Organizational Culture, 9 (32), 73-96. (in Persian)

Ismail Nejad Ahangrani, M. (2012). Principles and concepts of risk management. Research and risk management of Sina Bank. (in Persian)

Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management, from incentives to Controls. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc

Markel, K., & Barclay, L. (2007). The Intersection of Risk Management and Human Resources: An Illustration Using Genetic Mapping. International Journal of Risk Assessment and Management, 7(3), 326-340.

Merna, T., & Al-Thani, F. (2015). Corporate risk management: An organisational perspective. England: John Wiley & Sons.

Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: Governing people risks for improved performance. South African Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.

Mousavi, A., Nordin, M. J., Othman, Z.A., & Sulaiman, R. (2011). A Method for Human Resource Risk Management in Mobile Workforce Brokering Systems, American Journal of Applied Sciences, 8 (12), 1287-1294.

Mir Mohammad Sadeghi, A.R., Tavakoli, M. R. (2000). Analysis and Necessity of Evolution of Integrated Value and Medium Value Management Models, 3rd National Conference on Value Engineering. (in Persian)

Mirtaleb, S.H. (2014). The Role of Human Resource Management Risk Management. Journal of NAJA, 31 (1), 89-112. (in Persian)

Paul, C., Mitlacher, L. (2008). Expanding risk management systems: human resources and German banks. Strategic Change, 17, 21–33.

Pfeffer, J. (1994). Competitive Advantage Through People. Boston, MA.: Harvard Business School Press.

Smith, G.P. (2002). The UK Rail industry 1993-2000: a case study of risk management across the public-private sector interface. (Ph.D. thesis). University of Southampton, Southampton.

Stam, C. (2009). Intellectual liabilities: lessons from The decline and fall of the Roman Empire. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39(1), 92-104.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London.

Tatarusanu, M. (2019). Human Resource Management Risks in Tourism. Faculty of Economics and Business Administration, 56, 388-394.

Young, M. & Hexter, E. (2011). Managing Human Capital Risk. New York: The Conference Board, 4(3),79-92.

طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)

ظهور سیستم­ های ERP به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فرایند محور با پشتیبانی از تمام فعالیت­های سازمان، منجر به ایجاد بهبودهای اثرگذار در عملکرد سازمان های استقراردهنده شده است. یکی از عوامل موفقیت در پیاده­ سازی سیستم­ های ERP شناسایی صحیح ریسک ­ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. لذا این تحقیق با نگاهی نوآورانه به دنبال طراحی مدل کنترل ریسک پیاده ­سازی سیستم­ های ERP با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طی مراحل سه­ گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف هم بنیادی و هم کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه ERP تشکیل می­ دهند که با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند مصاحبه­ هایی با 12 نفر از این خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده 57 کد اولیه و 17 مقوله اصلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (ریسک­ های قبل از پیاده ­سازی، ریسک­ های حین پیاده سازی و ریسک ­های بعد از پیاده­ سازی)، مقوله محوری (کنترل ریسک پیاده ­سازی ERP )، شرایط زمینه ­ای (عوامل سازمانی، عوامل فنی و عوامل انسانی)، شرایط مداخله‌گر (عوامل مرتبط با کارکنان، عوامل مرتبط با اجرای پروژه و عوامل مرتبط با سیستم ERP )، استراتژی­ ها (بهبود مسیر، توسعه منابع انسانی، تحول سازمانی و سازماندهی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی، پیامدهای مالی و پیامدهای اجتماعی) پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن نیز نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)
 • کنترل ریسک
 • رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)

عنوان مقاله [English]

Designing risk control model for enterprise resource planning (ERP) implementation through the Grounded Theory (GT) approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeed Mirhosseini 1
 • Adel Azar 2
 • Amir Afsar 3
 • Saeed Jahanyan 4

The emergence of ERP systems as an integrated and process-oriented information system that supporting all activities of the organization, has led to significant improvements in the performance of deploying organizations. One of the success factors in the implementation of ERP systems is the proper identification of risks and appropriate responses to them throughout the lifecycle. Therefore, this research with an innovative point of view seeks to design a risk control model for ERP implementation by the Grounded Theory (GT) approach during open, axial and selective coding steps. The present research is both fundamental and applied in terms of purpose. The statistical population of this study is ERP elites, interviews with 12 of these elites were conducted using purposeful sampling method. The results of the study showed 58 primary codes and 17 main categories that presented in the form of a paradigmatic model including; causal conditions (pre-implementation risks, implementation risks and post-implementation risks), phenomena (ERP implementation risk control), context (organizational factors, technical factors and human factors), intervening conditions (factors associated with employees, factors associated with project implementation and factors associated with the ERP system), strategies (path improvement, human resource development, organizational change, and Organizing) and consequences (organizational consequences, financial consequences and social consequences) and relationship between its different dimensions is also presented.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.