زمستان رمزارزها در 2022؟


ممکن است باعث شود که وجوه کاربران بدون اطلاع یا رضایت آنها در قراردادهای هوشمند محبوس شود.

مزارع استخراج رمزارز، راهی برای جلب مردم بە مراکز امنیتی؟

ارزهای رمزنگاری شدە یا همان رمزارزها کە شاید مشهورترین‌شان بیت‌کوین باشد، ماهیتی غیرمتمرکز دارند، از این رو لازم است کە افرادی بر روی شبکەی جهانی، وب برای پیشبرد شبکەی رمزارز خدماتی را بە آن ارائە دهند. کسانی کە این خدمات را ارائە میدهند، در ازای آن هم پول دیجتالی دریافت میکنند و چرخەی تولید رمرزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم و دیگران هم بە این شیوە فعال است. این روند را استخراج رمز ارز مینامند و دستگاههای استخراج را هم ماینر میگویند. هر مکانی کە دارای بیش از بیست ماینر باشد بە فارم یا مرزعەی استخراج رمزارز موسوم است.

این مزارع استخراج رمزارز برای فعالیتشان بە برق نیاز دارند و در واقع مصرف برق مهمترین بخش هزینەی استخراج رمز ارز است. طی دو سال اخیر استخراج زمستان رمزارزها در 2022؟ رمزارز در ایران و نحوەی تامین برق برای مزارع رمزارز بسیار خبرساز بودە است.

در زمستان دو سال پیش بود کە قطعی مکرر برق شایعەهایی را در مورد فعالیت غیر قانونی مزارع در ایران بە راه انداخت. اما در تابستان ١٣٩٩ و همزمان با تظاهرات در اعتراض بە قطعی برق در بسیاری از شهرها بود، کە انگشت اتهام بە سوی مزارع غیر قانونی رمرزارزها نشانە رفت.

برپا کردن مزارع رمزامرز، منجر بە فشار مضاعف بر شبکەی توزیع برق، ایجاد نوسان و همچنین خسارت بە لوازم برقی مشترکان میشود. بر پایە برخی خبرها یکی از مزارع غیرقانونی تولید رمزارز در رفسنجان استان کرمان بیش از کل برق مصرفی استان گیلان برق مصرف میکند.

در روزهایی کە موج‌های پی‌درپی کرونا در ایران هزاران نفر راهی بخش‌های ویژەی بیمارستان‌ها میکرد. مسئولان بهداشتی خبر از قطعی برق اتاق‌های عمل و بخش‌‌های ویژەی بستری بیماران کرونایی میدادند.

پس از چند ماه از بروز بحران قطعی برق بود کە مسئولان وزارت نیرو در کنار کمبود گاز و خشکسالی استخراج رمزارزها را دلیل کمبود نیرو اعلام کردند.

پرویز محمدنژاد رئیس وقت کمیتەی نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این بارە گفت:

«تولید برق ایران در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بسیار کم بود تبعات این موضوع خود را در سال ۱۴۰۰ نشان داده و در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد پیامدهای آن خواهیم بود.»

اما مقام‌های وزارت نیرو علت کمبود برق و خاموشی‌های گسترده در زمستان را کمبود گاز و در روزهای تابستان، گرمای شدید، خشکسالی و استخراج رمزارزها اعلام کرده‌اند.

در همین رابطە مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق زمستان رمزارزها در 2022؟ ایران دوم خرداد اعلام کرد که: مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است. اما به نظر نمی‌رسد که «مصارف خانگی» مقصر این افزایش مصرف برق باشند.

اما آنچە کە در این بین تا حدودی موجب روشن شدن موضوع شد گزارشی در خبرگزاری رویتر در تاریخ جمعە ٢١ ماه مە بود. در این گزارش رویترز براساس دادەهای موسسەی تحقیق و پژوهش “الیپ تیک” اعلام کرد چیزی در حدود ٤،٥ درصد از کل بیت‌‌کوین جهان در ایران استخراج میشود.

بر پایەی این گزارش معلوم شد استخراج بیت‌کوین در ایران با سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی همچون چین در مناطق مرکزی ایران انجام می‌شود که موجب قطعی برق های گسترده در کشور شده است.

اما گویا در شهرهای کوردستان کە سرمایەگزاران خارجی تمایل و اجازەایی برای سرمایەگزاری ندادەاند، نهادهای دولتی و حکومتی از طریق برخی افراد نزدیک بە خود اقدام بە تاسیس مزارع بیت‌کوین کردەاند.

بر پایەی خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در شهرهای کوردستان فعالیت استخراج رمز ارز با
پشتیبانی نهادهای حکومتی رشد چشمگیری داشتە است. البتە رشدی بی قاعدە و همزمان غیرقانونی.

در حالی کە سخت افزارهای برپایی مزرعەی استخراج شامل منبع برق، کامپیوترهای پیشرفتە و وسائل پوششی منابع برق در اختیار و نظارت دولت است، فعالیت این مراکز و تاثیر آن بر قطعی‌های مکرر برق در شهرهای کوردستان از سوی شهروندان مورد توجە قرار گرفتە است.

از آنجا کە ترانس‌های برق در مزارع استخراج بسیار بزرگ اند، توجه همگان را جلب میکنند. هر یک از این ترانس‌ها کە بە اندازەی یک کیوسک روزنامە فروشی است برای تامین برق ماینرها، کنتورهای برق دستکاری میشوند یا اینکە جریان برق را پیش از رسیدن بە کنتورها بە ماینرها می‌رسانند.

یک منبع مطلع بە جمعیت حقوق بشر کردستان گفت کە: در شهر سنندج حداقل سە و در شهر مریوان حداقل دو مرزعەی استخراج رمز ارز فعال‌اند. این مزارع بیشتر در مرغداری‌ها و پارکینگها مستقر شدەاند.

این مراکز در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی هستند از سوی این نهادها تضمین گرفتەاند کە کسی برای فعالیت‌هایشان ایجاد مزاحمت نخواهد کرد.

از سوی دیگر ضعف قوانین در مورد فعالیت مزارع رمزارز باعث شدە این افراد با خیالی آسودە بە کار خود ادامە بدهند.

منبع مطلع جمعیت حقوق بشر کردستان گفت:” افرادی کە در شهرهای مریوان و سنندج بە استخراج رمز ارز مشغول‌اند ابایی از این ندارند کە بگویند نهادهای حکومتی آن را پشتیبانی میکنند. کسانی همچون B.kh، A.s وS.bدر این راه ثروت هنگفتی هم بە دست آوردەاند. نهادهای امنیتی و دولت از تاسیساتشان حفاظت میکند.”
همچنین در آخرین اعلام سازمان کالا قاچاق حکومت ایران در سنە اعلام شد، ماینرهای ضبط شدە توسط این نهاد بە دوستە تقسیم می شوند. دستە اول آن دستە از ماینرها کە بە اصطلاح دارای مجوز فعالیت قانونی هستند و ضبط شدەاند، بە مزایدە گذاشتە میشود و دستە دوم ماینرهای فاقد مجوز فعالیت کە معدوم خواهند شد.

حال سوال این است کە، چرا ماینرهای استخراج ارز رمزها در ایران دارای مجوز قانونی هستند و دولت بە صورت رسمی تعداد آنها را اعلام نکردە و هزینە میزان مصرف برق آنها را از مشترکان فاقد ماینر میگیرد؟
و چرا همین ماینرها زمستان رمزارزها در 2022؟ با وجود داشتن مجوز بازهم ضبط شدە و دوبارە ازسوی دولت بە مزایدە گذاشتە میشود؟ آیا دولت در سود استخراج ارز رمزها با برخی از فعالین این موضوع شراکت دارد؟

در گزارش رویترز تخمین زدە شدە بود کە جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢١ حداقل یک میلیارد دلار از استخراج بیت‌کوین درآمد داشتە است. پیداست کە از این مبلغ مقداری هم برای جلب اشخاص بە نهادهای حکومتی بە ویژە در مناطق کردستان صرف میشود.

گزارشهای متعددی از فعالیت نیمە علنی مزارع استخراج رمزارز در شهرک‌های صنعیت، کارگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج و مساجد و حسینیەها در این سال‌ها اعلام شدە است کە جواب مسئولان حکومتی زمستان رمزارزها در 2022؟ در برابر این گزارشها تنها سکوت است.

زمستان رمزارزها تمام شده است؟

زمستان رمزارزها تمام شده است؟

ایسنا / بیت کوین در حال شکل‌گیری یک الگوی نموداری تحلیل تکنیال است که نشان می‌دهد دوره درخشان‌تری برای بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان در پیش است. این الگو که اصطلاحا سر و شانه معکوس نامیده می‌شود، اغلب به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش بلومبرگ، این مطالعه نشان می‌دهد که هدف حدود ۵۳ هزار دلار برای بیت کوین در صورتی که الگوی سر و شانه‌های معکوس را در حدود ۴۴ هزار و ۶۰۰ دلار بشکند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۹ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۷ درصد بیشتر شده است.

در حال حاضر ۴۲.۰۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۵.۸۷ میلیارد دلار است که ۳.۹۵ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۳۰ میلیارد دلار است که ۱۲.۲۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۱.۲۷ میلیارد دلار است که ۸۰.۷۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ویتالیک بوترین: زمستان رمزارزی در راه است

ویتالیک بوترین: زمستان رمزارزی در راه است

ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران بلاک چین اتریوم و رهبر برجسته ارزهای دیجیتال، گفت که سرمایه‌گذاران احتمالا «زمستان رمزارزی» را تجربه کنند. اما این رویداد تماما یک خبر بد محسوب نمی‌شود.

او ادامه داد که این اتفاق می‌تواند دنیای رمزارزها را به دنیای دیگری تبدیل کند. زیرا قیمت‌ها در حال حاضر به اندازه کافی پایین هستند، و فرصت خرید برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند.

بوترین در مصاحبه با بلومبرگ گفت:

بسیاری از افرادی که عمیقاً به رمزارزها علاقه دارند و به ویژه کارهایی در این حوزه انجام می دهند، از بازار نزولی استقبال می کنند. آن‌ها از بازار نزولی استقبال می‌کنند زیرا قیمت‌ها در بلندمدت بسیار بالا می‌روند. و بدیهی است که این اتفاق موجب خوشحالی آن‌ها می‌شود.

بازار ارزهای دیجیتال پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود در اوایل نوامبر، سقوط کرد که به دلیل انتظارات سرمایه گذاران و سفته بازان از اخبار مثبت اقتصادی بود. همین امر موجب شد شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ حدود ۴۵ درصد از اوج خود سقوط کند. و موجب ریزش ۴۰ درصدی اتر نیز شود.

با افزایش اخیر قیمت ها، بسیاری از مردم شاهد افزایش تصاعدی دارایی های خود بوده اند. اما روند زمستان رمزارزها در 2022؟ زمستان رمزارزها در 2022؟ این بازار قرار نیست که همیشه صعودی باشد.

با این حال، تقلب و دستکاری در این بازار در صورت استفاده نادرست یا پیروی کورکورانه از رهبران مانند گوسفند می تواند به شما آسیب برساند. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما بدون هیچ اطلاعاتی وارد این بازار شوید.

دامپ‌ها و پامپ‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران سعی می‌کنند با افزایش قیمت‌ها قبل از فروش در سطوح پایین‌تر، پولی را از زیان دیگران به دست آورند.

زمستان رمزارزی می‌تواند یک موقعیت مناسب برای شما باشد

با توجه به نظر یک میلیاردر رمزارزی ۲۸ ساله:

زمستان زمانی است که بسیاری از پروژه‌ها سرنگون می‌شوند. بنابراین شما می‌توانید پروژه‌های موفق در طولانی مدت را با توجه به کامیونیتی و توسعه دهندگان آن شناسایی کنید.

زمستان رمزارزی تنها می‌تواند یک بازه کوتاه زمانی برای پدیدار شدن و ظهور این صنعت باشد. اما ویتالیک بوترین معتقد است که این زمستان رمزارزی می‌تواند یک سورپرایز برای مردم باشد. زیرا آن‌ها در سال گذشته تجربه خوبی داشته‌اند.

اما او در رابطه با این موضوع مطمئن نبود که آیا رمزارزها در دومین زمستان رمزارزی خود باقی می‌مانند یا زمستان رمزارزها در 2022؟ نوساناتی که در بازارهای دیگر هست را منعکس می‌کنند.

او در ۱۲ فوریه در دنور گفت:

به نظر می رسد در بازار رمزارزها روند کنترل قدرت تغییر خواهد کرد. این بازار کاملاً از بازارهای سنتی بخشی از یک بازار مالی اصلی هستند، جدا شده است.

بوترین اضافه کرد که زمستان رمزارزی فرصتی برای ایجاد برخی تغییرات مهم برای بهتر شدن است.

پروژه‌های بین زنجیره‌ای

خطرات استفاده از پل های بین زنجیره‌ای بلاک چین در سال جاری زمانی آشکار شد که پروتکل رمزارزی محبوب Wormhole با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هک شد.

جالب است بدانید در ژانویه، بوترین هشدار داد که این نوع پل ها می توانند خطرناک باشند.

ممکن است باعث شود که وجوه کاربران بدون اطلاع یا رضایت آنها در قراردادهای هوشمند محبوس شود.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

پیش بینی قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بخش کالا در بلومبرگ پیش‌بینی کرد که بیت کوین و اتریوم به بالاترین رکوردهای تاریخی خود می‌رسند. براین اساس، قیمت این دو رمزارز تا سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱۰ هزار و ۶ هزار دلار می‌رسد.

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بخش کالا در بلومبرگ، اظهار داشت که احتمال دارد زمستان فعلی کریپتو بیشتر از دوره‌های قبل طول بکشد که دلیل آن فشارهای فدرال رزرو است. با این وجود، وی انتظار دارد که تا چند سال آینده این صنعت قوی‌تر شود و تا پایان ۲۰۲۵، قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار و قیمت اتریوم به ۶ هزار دلار برسد.

مک‌گلون درباره مرج اتریوم اظهار داشت که بازار در مورد این رویداد دچار «هیجانات بیش از حد» شد و نتیجه این هیجانات اضافه، وضعیت فعلی سرمایه‌گذاران است که با ضرر مواجه شده‌اند. با این حال او معتقد است که حرکت اتریوم به سمت پیروی از سیاست‌‌های ESG و اصطلاحا «سبز شدن»، باعث افزایش تدریجی نفوذ آن میان سرمایه‌گذاران سازمانی می‌شود و در بلندمدت به نفع آن خواهد بود.

مک‌گلون در مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز (Kitco News) موضع خود را مبنی بر اینکه قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد، تکرار کرد. گرچه با توجه به زمستان جهانی اقتصاد کلان، رسیدن به این قیمت ممکن است تا سه سال طول بکشد. این استراتژیست بلومبرگ اظهار کرد:

از نظر من قیمت بیت کوین به سطح ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد و تنها مسئله، مسئله زمان است. واقعیت مهم این است که پذیرش و تقاضا در مورد بیت کوین در حال افزایش است، مگر اینکه انتظار داشته باشید این روند معکوس شود که فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد. قیمت بیت کوین همچنان افزایش خواهد یافت. در حال حاضر مسئله فقط زمان است.

اما نظر مک‌گلون در مورد اتریوم متفاوت است. او انتظار دارد قیمت ETH تا سال ۲۰۲۵ به ۶ هزار دلار برسد.

این استراتژیست بلومبرگ اظهار کرد دلیل افزایش قیمت رمزارزها در آینده این است که «سریع‌ترین اسب مسابقه» هستند. به اعتقاد مک‌گلون، زمستان فعلی کریپتو مانند ترکیدن حباب دات کام در اوایل سال ۲۰۰۰ برخی پروژه‌ها را از بین می‌برد. با وجود این، پروژه‌هایی که از این زمستان جان سالم به در می‌برند، در آینده بازار نقشی حیاتی خواهند داشت.

گفتنی است که پیش‌بینی‌های مک‌گلون همیشه درست نیست. مثلا، او در پایان سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید.

زمستان رمزارزها تمام شده است؟

بیت کوین در حال شکل‌گیری یک الگوی نموداری تحلیل تکنیال است که نشان می‌دهد دوره درخشان‌تری برای بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان در پیش است. این الگو که اصطلاحا سر و شانه معکوس نامیده می‌شود، اغلب به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت 11 صبح به وقت شرقی)
این رده حاوی تغییرات قیمتی 10 ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
1- بیت کوین
قیمت: 44 هزار و 43.68 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 1.01 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.81 درصد افزایش
2- اتریوم
قیمت: 3 هزار و 138.46 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 3.55 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 1.27 درصد افزایش
3- بایننس کوین
قیمت: 431.34 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 2.06 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 4.17 درصد افزایش
4- تتر
قیمت: 1.00 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 0.02 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.01 درصد افزایش
5- سولانا
قیمت: 103.38 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 2.21 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 7.16 درصد کاهش
6- کاردانو
قیمت: 1.10 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 2.68 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.89 درصد کاهش
7- ریپل
قیمت: 0.8374 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 1.96 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.96 درصد کاهش
8- پولکا دوت
قیمت: 19.85 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 3.13 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 7.80 درصد کاهش
9 - یو اس دی کوین
قیمت: 1.00 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 0.02 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 0.04 درصد افزایش
10- دوج کوین
قیمت: 0.1499 دلار
تغییرات قیمتی 24 ساعت گذشته: 1.00 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 4.74 درصد کاهشاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.