نمونه‌ای از تحلیل عمودی


"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

نمونه‌ای نمونه‌ای از تحلیل عمودی از تحلیل عمودی

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت نمونه‌ای از تحلیل عمودی 6 سال و نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود نمونه‌ای از تحلیل عمودی شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر نمونه‌ای از تحلیل عمودی باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و نمونه‌ای از تحلیل عمودی شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

تهیه صورتهای مالی

می توان گفت تهیه صورتهای مالی با اهمیت ترین گزارش مالی برای شرکتها و واحدهای تجاری محسوب می گردد. امروزه گروه های متعددی نظیر بانکها، موسسات مالی و اعتباری، مدیران، تامین کنندگان، سازمانهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی از صورتهای مالی شرکتها استفاده می کنند لازم بذکر است که صورتهای مالی امری است که گزارش حسابرس مستقل را نیز می تواند به همراه داشته باشد تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و نمونه های ارائه شده آن از سوی سازمان حسابرسی می تواند ضمن شفاف سازی و افزایش قدرت تصمیم گیری برای استفاده کنندگان، دیدگاهی مناسب را به مدیران ارائه نماید. شرکت حسابداری

“صورتهای مالی تلفیقی نوعی ازصورتهای مالی است که تهیه آن برای شرکت های گروه و هلدینگ ها وشرکت های سرمایه گذاری لازم و ضروری میباشد. صورت های مالی تلفیقی نیزبر اساس استاندارد حسابداری و نمونه مخصوص به خود می باسیت تهیه نمونه‌ای از تحلیل عمودی گردد .” خدمات مالی و حسابداری

روش تهیه صورت های مالی حسابداری

دراین مبحث باید گفت که “تهیه صورتهای مالی یک سازمان ارائه دهنده اطلاعات مالی، شرایط دارایی و بدهی های یک سازمان اقتصادی به صورت خلاصه و طبقه بندی می باشد.” هدف از تشکیل یک سازمان سود آوری، تامین مالی و فعالیت سرمایه گذاری می باشد.صورت های مالی به صورت ترازنامه، صورت نمونه‌ای از تحلیل عمودی حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع در یک دوره زمانی تعیین شده است. فرسان

“ونرم افزار حسابداری باایجاد یک الگو مناسب درراستای تهیه دقیق ترین و سریعترین صورت مالی مطابق بااستاندارد حسابداری مدیران وحسابداران را همراهی میکند. در نرم افزار حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای صورت های مالی را از ریز اطلاعات ثبتی در قسمت های مختلف نرم افزار بدست می آورد وخطاهای احتمالی را تا حدودی کاهش می دهد و امکان تهیه گزارشات مالی میان دوره و پایان دوره را فراهم میکند.”

ترازنامه” : ترازنامه که باعنوان بیلان ویا صورت وضعیت مالی میزان بدهی،سرمایه ودارایی یک شرکت رادردوره های مالی درقالب تعریف شده طبقه بندی میکند. ترازنامه به عنوان یکی از صورت های مالی نشان دهنده ساختارمالی، میزان نقدینگی سازمان وانعطاف پذیری آن میباشد.

دارایی سازمان = بدهی + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

 • ترازنامه
 • دارایی
 • بدهی
 • دارایی جاری
 • دارایی بلند مدت
 • بدهی جاری/بدهی بلند مدت
 • حقوق ساحبان سهام(سرمایه)
 • منابع مالی (بستانکاران- صاحبان سهام)

دارایی

دارایی هابه دو قسمت جاری وبلندمدت تقسیم میشوند. این طبقه بندی براساس قدرت نقدشوندگی مشخص میشود. برای مثال حساب های دریافتنی، اوراق بهادار، وجه نقد و بانک(به صورت ذاتی قدرت نقد شوندگی دارند.) و …از نوع دارایی های جاری میباشند. دارایی بلند مدت آن دسته ازدارایی ها شامل ماشین آلات، تولید و …می باشدکه سرعت نقد شوندگی ندارندولی مولد هستند. به این سبک دارایی، دارایی ثابت هم گفته میشود که استهلاک شامل حالشان می شود.( به نمونه‌ای از تحلیل عمودی غیر از زمین که دارایی ثابت محسوب می شود ولی استهلاک ندارد.) در ترازنامه دارایی ها بر اساس قدرت نقد شوندگیشان فهرست بندی میشوند. تهیه صورتهای مالی

تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی و اهمیت آن

“یکی ازبااهمیت‌ ترین و محبوب‌ ترین و جذاب ترین دوره‌های حسابداری موجود ، آموزش تهیه، تجزیه و تحلیل صورت های مالی وتنظیم صورت جریان وجوه نقد است که نقش مهمی درتوسعه کسب‌ وکار‌ها دارد و برای مدیران مشاغل اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را نمیتوان دست‌ کم گرفت. بنابراین طی این دوره کاربردی برای حسابداران جهت ارائه گزارشات مدیریتی در پایان هر دوره مالی امری بسیار مهم و حیاتی است.” خدمات حقوقی

“واستفاده کنندگان از دوره تهیه صورتهای مالی و یادداشت های پیوست، درک جامعی از صورتهای مالی شرکتها، اقلام مهم آن و ارتباط انواع آن با یکدیگر را کسب خواهند نمود، این تحلیل حرفه‌ای می تواند مدیران و صاحبان سهام را در اتخاذ استراتژی های مناسب جهت هرگونه سرمایه گذاری یا تصمیم گیری به موقع و درست یاری کند.”

هدف از تهیه صورتهای مالی چیست ؟چرا صورت های مالی تهیه می کنیم؟

“فرایند تجزیه وتحلیل صورت های مالی به‌ منظور اهداف تصمیم‌ گیری وآگاهی از وضعیت مالی و سلامت کلی سازمان انجام می‌شود. در صورتهای مالی اطلاعات مالی را ثبت می‌ گردد و از طریق تجزیه و تحلیل این اطلاعات ارزیابی میشوند تا به گزارشی مفید برای سرمایه‌ گذاران، سهامداران، مدیران و سایر اشخاص ذی‌ نفع تبدیل شود. اما نحوه تهیه صورتهای مالی بسته به نوع تحلیلی که انتخاب می‌کنید متفاوت است.” اخذ فوری گواهینامه ایزو

“در آموزش حسابداری بازار کار، یکی ازاصلی ترین و مهمترین سرفصل‌ ها که باید به آن توجه فراوانی کنیم، آموزش تجزیه وتحلیل صورتهای مالی محسوب میشود. صورت‌ های مالی به‌عبارتی یک گزارش از فعالیت‌ های شرکت‌ ها و سازمان‌ ها در یک بازه زمانی مشخص هستند. فعالیت‌ هایی که یک شرکت در طول3 ماه، 6 ماه،9 ماه یا 12 ماه انجام شده، در صورت‌ های مالی تنظیم می‌شود. وبرای اینکه بتوان با نگاه کردن به آنها اطلاعات مهمی راکسب کرد. در این بسته آموزشی می‌آموزید که سه نوع تحلیل صورتهای مالی وجود دارد، تحلیل افقی، تحلیل عمودی تجزیه و تحلیل نسبت. هر یک از این ابزارها به تصمیم‌ گیرندگان اطلاعات خوبی درباره‌ی نحوه عملکرد شرکت می‌ دهند.”

آموزش صورتهای مالی

بدینگونه کسانیکه از آموزش تهیه صورتهای مالی،بهره می برند درک جامعی از صورتهای مالی شرکتها، اقلام مهم آن و ارتباط انواع صورتهای مالی با یکدیگر را کسب خواهند نمود، علاوه بر این می توانند تحلیلی جامع از وضعیت یک شرکت بر مبنای صورتهای مالی آن ارائه دهند. دراین زمان آنچه که هست یکی از انواع آموزش حسابداری کاربردی ، آموزش صورتهای مالی است که به افراد در بازار کار بسیار کمک کرده و نقش مهمی در کسب‌ و کار دارد. در هرگونه کسب ‌و کار و برای افرادی که آن را اداره می‌کنند اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را نمی‌ توان دست‌ کم گرفت. بنابراین آموزش صورتهای مالی به بهترین نحو بسیار مهم است.

“برخی ازصورتهای مالی مهم که هنگام گذراندن دوره‌ی آموزش حسابداری کاربردی می آموزید و برای یک سازمان درهرمقیاس ضروری هستند عبارت‌اند از: صورت‌ حساب سود، ترازنامه، صورت‌ حساب حقوق صاحبان سهام، صورت‌ حساب جریان وجوه نقد وصورت حساب درآمد کل . اعدادی که از طریق این صورت‌‌های مالی آشکار می‌ شوند نقش بزرگی در تصمیم‌ گیری، استراتژی‌ های برنامه‌ ریزی، تعیین موفقیت، برآورد شکست‌ ها و گفتن داستان شرکت به جهان بازی میکنند.”حسابرسی

تهیه صورتهای مالی

“به طورکلی آموزش حسابداری به نحوی جامع وحرفه‌ ای برای شرکتها بسیار مهم وحائز اهمیت است. اگرچه شرکت‌ ها سعی می‌ کنند کسانی را برای کارهای حسابداری شرکتو بیزینسشان انتخاب کنند که از مهارت‌ و دانش فراوان برخوردار باشند ولی گاهی‌ اوقات با استفاده از آموزش حسابداری کاربردی (تهیه صورت های مالی) حین کار تلاش می‌ کنند آنها را با جدید ترین فرایند ها، اطلاعات و نرم‌ افزارهای حسابداری برای هرچه بهتر انجام دادن فعالیت‌ های حسابداری شرکت تشویق کنند.شرکت فرسان با دارا بودن بهترین ومجرب ترین کارشناسان حسابداری درخدمت شماست.” تهیه صورتهای مالی

به کمک نیاز دارید؟ برای مشاوره با بهترین کارشناسان با ما تماس بگیرید 09125253073

علم مدیریت

از تجزیه و تحلیل شغل تعاریف زیادی شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.

ماتیس و جکسون(( Mathis and Jackson می گویند تجزیه و تحلیل شغل یک روش سیستماتیک جمع آوری و تجزیه اطلاعات درباره ی محتویات مشاغل، نیازهای انسانی و زمینه ها و شرایطی که شغلها در آن انجام می گیرد می باشد . میر کمالی می گوید: تجزیه و تحلیل شغل یعنی مطالعه ویژگی های کمی و کیفی و شرایط احراز آن از طریق جمع آوری اطلاعات دقیق و نظام یافته درباره ی آن شغل در یک سازمان می باشد .

تجزیه و تحلیل شغل فرآیند سیستماتیک تعیین و تبیین وظایف، مسئولیت ها و مهارتهای مورد نیاز برای اجرای یک شغل در سازمان و رابطه تعاملی آن با سایر مشاغل است .

هدف از تجریه و تحلیل شغل، جمع آوری اطلاعات در مورد پرسش های اساسی زیر است:

1- چه کاری انجام شود؟

2- چرا انجام شود؟

3- چگونه انجام شود؟

4- برای انجام آن، نیازمند چه ابزار و تجهیزاتی است؟

5- در چه شرایطی انجام می شود ؟

6- توسط چه کسی باید انجام شود؟

7- تا چه حد از متغییرهای محیطی متاثر است ؟

8- تا چه میزان در نیل به اهداف سازمانی موثر است ؟

9- مفاهیم واژه های کلیدی در رابطه با شغل کدام است ؟

10-تبلور ملاحظات قانونی به چه صورتی باید در شغل منعکس گردد؟

تا با جمع آوری اطلاعات بر اساس پرسش های مذکور و تحلیل آنها هدایت واحد منابع انسانی و امور کارکنان را در امر استخدام و انجام دیگر فعالیت ها میسر سازد. بنابراین اهمیت تجزیه و تحلیل شغل را در دستیابی به موارد زیر می توان یافت :

- تعیین ارزش نسبی مشاغل که جهت تعیین تعادل و برابری با دستمزد پرداختی با دیگر مشاغل درون سازمان و بیرون از آن ضروری است .

- کمک به مدیران و سرپرستان در جهت تعریف وظایف و مسئولیت های شاغلان و مستخدمان تحت پوشش آنان

- تعیین نیازهای استخدامی زمانی که امر برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی باید تحقق یابد که کمک فراوانی به مدیران خواهد نمود.

- مبنایی برای برنامه ریزی پیشرفت و توسعه شغلی است .

- و سرانجام مبنایی که بر اساس آن بتوان توان بالقوه کارکنان را به بالفعل تبدیل نموده و انتظارت مثبت را در آنها برانگیخت و ترجیحات شغلی را به آن ها نمایاند .

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

مرحله اول: بررسی کل سازمانی به منظور تعیین مطابقت مشاغل با بافت واهداف آن

مرحله دوم: تعیین اینکه از اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل چگونه استفاده خواهد شد.

مرحله سوم: انتخاب نمونه هایی از مشاغل برای مطالعه و تجزیه و تحلیل

مرحله چهارم: بدست آوردن اطلاعات لازم با استفاده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مشاغل

مرحله پنجم: تنظیم شرح شغل

مرحله ششم: تنظیم شرایط احراز شغل

مرحله هفتم: طراحی شغل با استفاده از اطلاعاتی که در مراحل ششگانه قبل به دست آمده است .

مرحله هشتم: ارزیابی طراحی شغل و انجام دادن اصلاحات لازم در صورت نیاز(سعادت،1386،ص24)

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

1) روش مشاهده

مشاهده به معنای مورد بررسی قرار دادن مشاغل حین انجام کار بر اساس رویت و لمس پذیری عینی کار، با توجه به آنچه انجام می گیرد، چگونگی انجام آن و اینکه چه زمانی را به خود اختصاص می دهد، می باشد .

بدیهی است که این روش برای سازمان هایی مناسب است که تدارک کمی از مشاغل آنها نیاز به تجزیه و تحلیل داشته باشند، به کارگیری این روش وقت گیر بوده و برای مشاغل عملیاتی مناسب تر می باشد و برای مشاغل ذهنی، روانی، فکری و قضاوتی مطلوب تر است که از روشهای دیگر استفاده شود و زمانی که تحلیل گران اطلاعات را از روشهای دیگر جمع آوری می کند ، مشاهده ممکن است تردیدها را تایید یا از میان بردارد.

2) روش مصاحبه

به فن استقرار کفتگو جهت کسب اطلاعات یا مقاصد متفاوت که بین یک نفر با یک نفر، یا یک نفر با چند نفر ، چند نفر با یک نفر و چند نفر با چند نفر صورت می گیرد، مصاحبه اطلاق می گردد .

در روش مصاحبه از متصدیان مشاغل و هم از سرپرستان آنها به طور انفرادی و گروهی سوال می شود . گرچه استفاده از مصاحبه گروهی اطلاعات دقیق تری راموجب می شود اما به دلیل پیروی افراد از هنجارهای گروهی ممکن است موجب کاهش اثر بخش شود . علت استفاده از مصاحبه آن است که متصدیان مشاغل بهترین کسانی هستند که با شغل آشنا بوده و تنها افرادی هستند که می توانند تمام مشاهدات واطلاعات کسب شده در طول خدمت خود را عرضه نمایند . آنها وظایف ویژه شغل را می شناسند و قوت و ضعف و اثربخشی وظایف را به درستی می توانند براورد نمایند، ضمن آنکه سرپرستان آنها نیز از رابطه شغل با سایر قسمت ها اطلاعات صحیح تری دارند .

جمع آوری کننده اطلاعات و تحلیل گر شغل در نقش مصاحبه گر باید قبل از انجام مصاحبه شغلی، آموزش های لازم را دیده باشد و به درستی توجیه گردد مصاحبه به صورت آزاد یا بسته برگزار می شود. مصاحبه آزاد ، چهارچوب یا محتوای مشخص و از پیش تعیین شده ندارد و جو مصاحبه و رابطه ای که میان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده به وجود می آید، مسیر و شکل آن را تعیین می کند . مصاحبه به این شیوه، آثار مثبت بسیاری در بهبود روحیه کارکنان دارد. برخلاف مصاحبه آزاد ، چهار چوب مصاحبه بسته یا به قولی مصاحبه منظم، کاملا معلمان استاد سوالات از قبل تعیین شده اند . تهیه ی فهرستی از سوالات و رعایت ترتیب منظمی در طرح آنها یکی از مهمترین مزایای مصاحبه بسته به شمار می آید .

علاوه بر این، قابلیت تطبیق و مقایسه اطلاعات، مزیت دیگر مصاحبه بسته است .

هدف از مصاحبه بایستی بدست آوردن تمام حقایق مربوط به شغل و پرسش دادن قسمت های فهرست شده در قسمت بالای پرسشنامه باشد . برای رسیدن به این هدف آنالیست شغل دستورات زیر را دنبال می نماید.

1) ترتیب منطقی سوالات به طوریکه به مصاحبه شونده جهت منظم نمودن افکارش کمک نماید .

2) مطمئن شوید که شاغلین نخواهند با توضیحات مبهم یا اغراق آمیز خود را از شر سوالات آسوده نماید .

3) یک بیان روشن از شاغل درباره اختیار اخذ تصمیم و میزان دستوراتی که آنها از سرپرستان خود دریافت می نمایند به دست آورید .

4) از پرسیدن سوالاتی که آنان را به پاسخ های مورد انتظار هدایت می نماید، بپرهیزید .

5) مزایای روش مصاحبه این است که انعطاف پذیر است ، می تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد. سازماندهی و اجرا کردن آن آسان است، اما وقت گیر و گران است و پاسخ ها به آسانی قابل تجزیه و تحلیل نیست . ضمن آنکه اطلاعاتی را که از مشاهده نمی توان کسب نمود، از این رشو می توان یافت .

در ضمن بهره گیری مطلوب در این روش به مهارت فردی (جمع آوری کننده اطلاعات و تحلیل گر) مصاحبه کننده وابسته است و اخر اینکه کارکنان مصاحبه را فرصتی برای پیشرفت و ارتقای سمت های شغلی و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد تصور می نمایند و ممکن است در ارائه پاسخ اغراق نمایند

3)پرسشنامه

ساده ترین ، معمولترین و کاربردی ترین و درعین حال کم هزینه ترین روش از بین روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. این روش زمانی بیشتر کاربرد دارد که دنبال جمع آوری اطلاعات وسیعی برای سازمانی باشیم و جامعه آماری نامحدود باشد .

پرسشنامه های می توانند موجب صرفه جویی درزمان مصاحبه از طریق ثبت اطلاعات خالص و واقعی بشود که این کار به وسیله ساختار مناسب سوالات پیشرفته در زمینه ی تحت پوشش که مستلزم بررسی عمقیقی است انجام شود .(سوالات بایستی اطلاعات اساسی زیر را ارائه نمایند .

عنوان شغل و شاغل:

- عنوان شغل مدیر یا مافوق شغل

- عناوین شغل و تعداد ستاد گزارش دهی به شاغل

- یک شرح خلاصه (یک یا دو خط) از نقش و مقصود کلی شغل

- یک لیست از وظایف اصلی که شاغل مجبور به انجام آن است .

برای تهیه ی پرسشنامه عواملی را بایستی در طراخی سوالات پرسشنامه در نظر گرفت تا بتوان بر اساس این عوامل پرسشنامه جامع و مانعی را تهیه نمود این عوامل عبارتند از:

عامل اول) استفاده دقیق از کلمات است . از آنجاییکه کلمات معمولا بار معنایی متفاوتی از خود دارند .

2) باز و بسته بودن سوالات پرسشنامه است .انتخاب سوال بازو بسته بستگی به اهداف تجزیه و تحلیل کننده دارد .

3) جهت دار بودن سوالات پرسشنامه است . جهت دار بودن سوالات بدین معنی است که سوال به طوری مطرح شود که گویا پرسش گر انتظار دارد پاسخگو جواب خاصی را بدهد. پس بایستی در طراحی پرسشنامه تا آنجا که ممکن است سوالات جهت دار و تلقین کندنه نباشد .

علاوه بر عوامل فوق ترتیب سوالات، استفاده از سوالات استاندارد و حجم پرسشنامه (به طور کلی داشتن 30 سوال در یک پرسشنامه ضروری ا ست ) در تهیه پرسشنامه جامع و مانع کمک مفیدی می تواند بنماید (رنگریزوحاجی کریمی ،

تحلیل شرکت بورسی با استفاده از آمار (با استفاده از Spss - Excel)

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

انجام موارد زیر

پارامترهای آماری توصیفی

بازده و ریسک و نسبت شارپ

همبستگی با شاخص کل و یا یک سهم مرتبط در طی زمان های مختلف

طبق نمونه های زیر برای شرکت شیشه رازی (کرازی)

بخشی از کار که معرفی این شرکت است انجام شده و در پیوست خدمت شما ارسال شده است

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر352494
 • کد پروژه: 314054
 • حداقل قیمت: 100,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
 • مهلت: 15 روز
 • تعداد مشاهده: 127
 • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان نمونه‌ای از تحلیل عمودی انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه نمونه‌ای از تحلیل عمودی بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

لطفا 4 مسئله را خوانده (فايل 4tamrin)و دقيقا همان صورتي که 4 مسئله خواستند مسائل را حل نماييد.و حتما فايل پي دي اف از مراحل انجام کار و گزارش انتهايي آن تهيه گرديده و مرتب و مشخص شده ارسال نماييد.خود

نرم افزار آمارى هست شش تا سوال هست فايلو براتون ميفرستم

سوال 1 تا 6 انجام بشه

بايد با نرم افزارهاى excel sass spss minitab حل بشه

بررسی کرده و اطلاع دهید

انجام موارد زیر

پارامترهای آماری توصیفی

بازده و ریسک و نسبت نمونه‌ای از تحلیل عمودی شارپ

همبستگی با شاخص کل و یا یک سهم مرتبط در طی زمان های مختلف

سلام
وقتتون بخیر من میخواستم ببینم شما کار تحلیل پرسش نامه بنده رو انجام میدید؟ در واقع فصل چهارم پایان نامه ام که فصل تحلیل داده ها است رو برام بنویسید داده های پرسش نامم در قالب فا

پیش بینی صورت های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد) 4 شرکت بورسی از 4 صنعت مختلف با ذکر مفروضات مورد نظر و دلایل تعیین آنها و ارزش گذاری سهام مذکور از سه روش.

نک

سلام وقت شما به خیر بنده نیاز به یک پروژه دارم برای درس حسابداری مدیریت بررسی کامل و محتوایی صورت های مالی یک شرکت و تحلیل نقاط ضعف و قوت و ایرادات و اشکالات شرکت با توجه به صورت های

با سلام براي فصل چهارم پايان نامه بخش توصيفي رو نياز داريم با جامعه آماري 113

نمودارها هم بر حسب تغيير جامعه آماري تغيير كنند با تشكر

ویژگی های جمعیت شناختی نیز بر اساس جنسیت، سن و

با سلام من دانشجوی رشته mba بازار سرمایه هستم یه سهمی رو طبق انتخاب خودمون باید تحلیل کنیم بر اساس نمونه کاری که استاد دادند تو اکسل بعد مفروضاتشو باید pdf کنیم به خاطر سنگ

پروژه عملی: لازم است دانشجویان نسبت به تحلیل داده ها با استفاده GOOGLE COLAB اقدام نمایند )از جمله تحلیل های قابل انجام میتوان به

تحلیل کیفیت داده، تحلیل های آماری، تحلیل روند و . اشاره کر

پروژه یک فایل پاورپوینت تحلیلی حسابداری مشابه فایل ضمیمه هست

که ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجه نقد، تحلیل افقی و عمودی ترازنامه، تحلیل افقی و عمودی صورت سود و زیان، ت

پروژه یک فایل پاورپوینت تحلیلی حسابداری مشابه فایل ضمیمه هست

که ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجه نقد، تحلیل افقی و عمودی ترازنامه، تحلیل افقی و عمودی صورت سود و زیان، ت

درخواست تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز کاملا مشابه فایل پاورپوینت پیوست شده ( به استثنای اسلاید اول و آخر )

انتخاب یک شرکت بورسی (ترجیحا تولیدی ) از کدال :

1.محاسبه نسبت های مالی برای 3 سال

2.تجزیه و تحلیل افقی و عمودی برای 3سال انجام شود.

3.چهار مورد از آیتم های صورت مالی تجزیه و ت

پروژه یک فایل پاورپوینت تحلیلی حسابداری مشابه فایل ضمیمه هست

که ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجه نقد، تحلیل افقی و عمودی ترازنامه، تحلیل افقی و عمودی صورت سود و زیان، ت

نمونه‌ای از تحلیل عمودی

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 ریاضی (1) دهم دبیرستان | فصل دوم: مثلثات

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 ریاضی (1) دهم دبیرستان | فصل دوم:…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی هندسه دهم | فصل 4: تجسم فضایی (سری A)

آزمون مجازی هندسه دهم | فصل 4: تجسم فضایی (سری A)

تیم مدیریت گاما

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 13: گرد آفرید

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فارسی (1) دهم همه رشته‌ها | درس 13: گرد…

تیم مدیریت گاما

آزمون چهارگزینه ای نوبت دوم هنر دهم دوره دوم متوسطه دبیرستان ابن سینا رودهن | خرداد 1400

آزمون چهارگزینه ای نوبت دوم هنر دهم دوره دوم متوسطه دبیرستان ابن سینا رودهن | خرداد…

امتحان نوبت اول هنر دهم دبیرستان پسرانۀ موحد تهران | دی 95

امتحان نوبت اول هنر دهم دبیرستان پسرانۀ موحد تهران | دی 95

آزمون پایانی تستی هنر دهم دبیرستان ابن سینا رودهن

آزمون پایانی تستی هنر دهم دبیرستان ابن سینا رودهن

سوالات امتحانی و نکات کلیدی هنر دهم دوره دوم متوسطه | پودمان 1: مطالعه مفهوم زیبایی و هنر

سوالات امتحانی و نکات کلیدی هنر دهم دوره دوم متوسطه | پودمان 1: مطالعه مفهوم زیبایی…

آزمون پایانی درس هنر پایه دهم و یازدهم دبیرستان شهید صفار فرخی | خرداد 1401

آزمون پایانی درس هنر پایه دهم و یازدهم دبیرستان شهید صفار فرخی | خرداد 1401

آزمون نوبت اول هنر دهم دبیرستان فرخی | دی 1399

آزمون نوبت اول هنر دهم دبیرستان فرخی | دی 1399

سوالات امتحانی و نکات کلیدی هنر دهم دوره دوم متوسطه | پودمان 2: خلاقیت هنری

سوالات امتحانی و نکات کلیدی هنر دهم دوره دوم متوسطه | پودمان 2: خلاقیت هنری

آزمون نوبت اول هنر دهم دبیرستان آريان | دی 1397

آزمون نوبت اول هنر دهم دبیرستان آريان | دی 1397

سوالات امتحانی هنر دهم | پودمان 3: تحلیل آثار هنری

سوالات امتحانی هنر دهم | پودمان 3: تحلیل آثار هنری

یداله سالمی نوح

44 سوال چهارگزینه ای آمادگی کنکور سراسری شیمی دهم | فصل 2: ردِّپای گازها در زندگی

44 سوال چهارگزینه ای آمادگی کنکور سراسری شیمی دهم | فصل 2: ردِّپای گازها در زندگیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.