مفاهیم دوره اسنایپر


«طغیان می کنم، پس هستم»

The moon
IVXVIII

08-05-2020، 18:21 (آخرین ویرایش در این ارسال: 08-05-2020، 18:27، توسط The moon. دلیل ویرایش: افزودن تصاویر/ )

فرهنگ جهانی در نخستين هفته سال جديد ميلادی،که با پنجاهمين سال درگذشت آلبرکامو همزمان بود،ميراث فلسفی و ادبی متفکر و نويسنده ای را گرامی داشت که در سی و سه سالگی با انتشار رمان «بيگانه» و رساله فلسفی «افسانه سيزيف»به شهرت جهانی رسيد.
آلبرت کامو نویسنده ای کلاسيک با نثری فاخر و خلاقيتی نادر، از تاثير و نفوذی کارساز بر گرايش های فکری دوران خود برخوردار شد.

کامو در آثار ادبی و فلسفی درخشان خود بخش مهمی از ساختار فکری،فرهنگی و ادبی نيمه دوم قرن بيستم را شکل داد،با درونی کردن دشوارترين مفاهيم نظری در نمايشنامه ها و رمان های درخشان خود فلسفه را به ادبيات برکشيد،در ۴۴ سالگی جايزه ادبی نوبل را دريافت کرد و در اوج شهرت،محبوبيت،خلاقيت و نفوذ در ۴۷ سالگی درگذشت.
گذشت زمان و زمانه و دگرگونی بنيادين چهره تمدن و فرهنگ بشری در تحولات بزرگ نيمه دوم قرن بيستم و نخستين دهه قرن بيست و يکم از روزآمدی،ارزش،محبوبيت و جذابيت اغلب مفاهيم و بهترين آثار هر دو دوره فکری کامو ــ دوره پوچی و دوره طغيان ــ نکاست.

ژان پل سارتر، از بزرگ ترين نويسندگان و فيلسوفان تاريخ بشری،که روزگاری با کامو همفکر و دورانی سرسخت ترين منتقد نطريات و مواضع او بود،به دوران چالش نظری و سياسی با کامو در باره او گفت «کامو با هر نظری که داشت، از ارکان فرهنگ ما است.»

تداوم حيات موثر برخی پرسش های نظری و مفاهيم فکری و ارزش هنری رمان ها و نمايشنامه های کامو تا روزگار پرتلاطم ما، به تداوم ادبيات و فلسفه يونان کلاسيک شباهت می برد که کامو نخستين رساله فلسفی مهم خود را با بازآفرينی يکی از مشهورترين و چند بعدی ترين اسطوره های آن خلق کرد.

سيزيفوس و بيگانه
در اساطير يونان کلاسيک خدايان «سيزيفوس» را محکوم می کنند تا تخته سنگی را از دامنه کوهی به قله برکشد،سنگ هر بار در نزديکی قله فرومی غلطلد و سيزيفوس،که عمری جاودانه دارد،بايد تا ابدآلآباد «فعل عبث» و «پوچ» خود را تکرار کند.
از منظر کامو بعد تراژيک و غم انگيز مجازات سيزيفوس نه فقط در رنج مکرر و جاودانه بر دوش کشيدن تخته سنگی که هرگز به قله نمی رسد و نه فقط در نااميدی و بيهودگی تلاش او که در آگاهی او بر پوچی ذاتی تکرار فعل عبثی نهفته است که پوجی آن ذاتی و ماهوی است.

«طغیان می کنم، پس هستم» 1

کامو در رساله فلسفی افسانه سيزيف،که ژان پل سارتر و اغلب منتقدان آن را بهترين و معنادارترين تفسير رمان مشهور او «بيگانه» تلقی می کنند،حيات فردی و جمعی آدمی را با مجازات سيزيفوس معادل می گيرد و بر آن است که آگاهی بر پوچی، رنج پوچی را مضاعف می کند و خدايان عهد کهن نيز می دانستند که «مجازاتی دهشتناک تر از فعل بيهوده و بی اميد نيست» و «تراژيک بودن افسانه سيزيفوس از آگاهی قهرمان داستان بر سرنوشت يا موقعيت جبری او بر می خيزد.
کامو در رساله «افسانه سيزيف» و در رمان «بيگانه»،که به تقريب همزمان منتشر شده و به نخستين دوره فکری او ـ دوره پوچی ــ تعلق دارند،پرسشی فلسفی را در باره مجازات سيزيفوس و معنای زندگی آدمی مطرح می کند چرا که از منظر او هيچ باور،اعتقاد و فرا روايت آسمانی و زمينی به حيات موقت فردی و حيات جمعی تاريخی آدمی بر زمين معنا نمی دهد.

بسیاری از صاحبنظران دو رمان «بيگانه» و «طاعون» کامو را از خوش ساختارترين رمان های تاريخ بشری می دانند. بيگانگی قهرمان رمان اول از آگاهی او بر «بن‌بست موقعيت بشری» و «بيهودگی و پوچی ماهوی و ذاتی» زندگی برمی خيزد و شورش شخصيت اصلی رمان طاعون ـ که به دوره دوم فکری کامو ـ دوره طغيان ـ تعلق دارد، از تن زدن آدمی و طغيان او عليه اين موقعيت حکايت می کند.
کامو در آثار دوره دوم فکری خود، از جمله در رمان درخشان طاعون و رساله فلسفی «انسان طاغی»، بر آن است که آدمی تنها با طغيان و شورش عليه پوچی و جبر موقعيت به زندگی خود معنا می دهد هر چند که طغيان نه به پيروزی که به مرگی تراژيک اما آگاهانه و خودخواسته منجر می شود و سيزيفوس برای رهائی از مجازات ابدی تخته سنگ را بر سر خود می کوبد چرا که «آدمی در شورش آزاد می شود.»

خردگرائی،مدرنيته و تمدن و فرهنگ مابعد رنسانس اروپای غربی از جمله با جمله معروف دکارت: «می انديشم، پس هستم» آغاز شد.
رنه دکارت با نقد و نفی همه دگم های مکتبی،مذهبی و ايدئولوژيک دوران خود «عقل نقاد خود بيناد» را بنياد هستی آدمی می دانست و کامو،به ويژه در آثار دوره دوم فکری خود، جمله «طعيان می کنم،پس هستم» را جايگزين جمله دکارت کرد و بر آن شد که تنها با شورش می توان از «پوچی بنيادين هستی» که«از متن رويارويی فرياد انسان با خاموشی نامفهوم جهان زاده می‌شود.» رها شد.

«طغیان می کنم، پس هستم» 1

کامو در ايران
رمان ها و نمايشنامه های کامو،نه فقط از منظر پرسش ها و مفاهيم نظری و فلسفی،که از منظر ساخت و بافت و زبان نيز آثاری با ارزش،ماندگار و کلاسيک تلقی می شوند. آثار آلبرکامو،به ويژه در دو دهه چهل و پنجاه،که روشنفکران و کتابخوانان ايرانی به نقد و نفی و طغيان و درانداختن جهانی ديگر می انديشيدند و پای در راه های ناپيموده می گذاشتند،با اقبال گسترده فارسی زبانان و کتابخوانان ايرانی نيز رو به رو شدند.

رمان بيگانه،نمايشنامه کاليگولا و افسانه سيزيف را مهم ترين آثار دوره اول فکری کامو و رمان طاعون،نمايشنامه عادل ها و رساله انسان طاغی را با ارزش ترين آثار دوره دوم فکری او تلقی می کنند.
آلبر کامو در ۷ نوامبر ۱۹۱۳ در موندوی الجزاير،که در آن روزگار مستعمره فرانسه بود، چشم به جهان گشود.پدر فرانسوی تبار او لوسين کامو در جبهه های جنگ جهانی اول به خاک می افتد و مادر کامو با فرزند يک ساله خود به الجزايره مهاجرت می کند.
کامو کودکی و نوجوانی خود را در چالش با فقر و بيماری سل گذراند اما تحصيلات دانشگاهی خود را در سال ۱۹۳۶ با دفاع از رساله خود در باره «پلوتينوس»- از فلاسفه نوافلاطونی ـ به پايان برد و از ۱۹۳۸ با کار در روزنامه الجزاير روزنامه نويسی پيشه و نخستين مجموعه مقالات خود را با عنون «فقر قبيله» در ۱۹۳۹ منتشر کرد.

کامو در ۱۹۲۸ به حزب کمونيست فرانسه می پيوندند اما در سال ۱۹۳۶ به دليل استقلال فکری از اين حزب اخراج می شود.
سانسور دولتی در آستانه جنگ جهانی دوم شدت می گيرد،روزنامه «عصر جمهوری»که کامو سردبير آن بود،در سال ۱۹۴۰ توقيف می شود.مقامات امنيتی فرانسه کامو را به دليل انتقاد از بهره کشی مضاعف از کارگران الجزايری «عنصر نامطلوب» ارزيابی و کامو به پاريس مهاجرت می کند.
کامو در سال ۱۹۴۲ رمان بيگانه و رساله افسانه سيزيف و در سال ۱۹۴۳ نخستين روايت نمايشنامه گاليگولا را خلق کرده و در همان سال کتاب «نامه هائی به يک دوست آلمانی» و در سال ۱۹۴۴ نمايشنامه «سوء تفاهم» را منتشر و بر صحنه اجرا می کند.
در جنگ جهانی دوم ارتش نازی فرانسه را اشغال می کند. کامو که در ۱۹ دسامبر ۱۹۴۱ شاهد اعدام گابريل پری،از رهبران سياسی چپ فرانسه بود،چون اغلب روشنفکران فرانسوی به نهضت مقاومت و فعاليت مخفی عليه اشغالگران می پيوندد و سردبيری روزنامه کومبا،ارگان نهضت مقاومت فرانسه را بر عهده می گيرد.

کامو رمان «طاعون» را که يکی از پرخواننده ترين و بارارزش ترين آثار او است،در سال ۱۹۴۷ منتشر می کند. ر اين رمان،که به دوره دوم فکری او تعلق دارد،مفاهيم پايه ای رساله فلسفی «انسان طاغی» با خلاقيت و هنرمندی در اثری ادبی،جذاب،خوش ساخت و پرخواننده درونی شده اند.
کامو نمايشنامه «حکومت نظامی» را در ۱۹۴۸ نمايشنامه «عادل ها» را در ۱۹۴۹، رساله «انسان طاغی» را در ۱۹۵۱ و رمان «سقوط» را در ۱۹۵۲ منتشر و در سال ۱۹۵۶ جايزه ادبی نوبل را دريافت می کند.
کامو در الجزاير زاده شد و تحصيل کرد اما پس از اوج گيری جنبش استقلال طلبانه الجزاير با جدائی کامل اين مستعمره از فرانسه همراهی نکرد.در سال ۱۹۵۲ در اعتراض به پيوستن حکومت مستبد اسپانيای دوران فرانکو به يونسکو از سمت خود در اين نهاد استعفا داد و در ۱۹۵۳ از نادر روشنفکران اروپائی بود که از سرکوب خش جنبش کارگران آلمان سرقی به دست حکومت کمونيستی اين کشور به شدت انتقاد کرد.


خودرو حامل آلبر مفاهیم دوره اسنایپر کامو روز ۴ ژانويه ۱۹۶۰ در راه شهر ساس به پاريس از جاده منحرف و به درختی در کنار جاده برخورد کرد و کامو جان باخت اما ميراث گران قدر ادبی و فلسفی او بر جای ماند و سيزيفوس با شورش و با خلاقيت فکری و ادبی از چنبره پوچی ماهوی زندگی آزاد شد. /radiofarda

پکیج جامع آموزش ارزهای دیجیتال محمد حسین ابراهیمی

بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.

دسترسی مادام العمر از امروز 25 شهریور 1400

به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.

پشتیبانی

با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین مفاهیم دوره اسنایپر فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما

توضیحات

پکیج جامع نخبگان نوبل ارزهای دیجیتال
شامل دوره های فارکس، ارزهای دیجیتال، مدیریت سرمایه و بورس می باشد.

چرا پکیج جامع نخبگان نوبل ارزهای دیجیتال

هدف پکیج جامع ارزهای دیجیتال

آموزش صفر تا ۱۰۰ انواع معاملات ارزهای دیجیتال در قالب نوسانگیری و سرمایه گذاری

در حالی که بعد از گذراندن دوره تبدیل به یک معامله گر حرفه ای در بازار و مارکت ارزهای دیجیتال شوید

هدف پکیج جامع بازارهای مالی فارکس،طلا،بورس ایران

آموزش صفر تا ۱۰۰ انواع معاملات ارزهای دیجیتال

آیا این دوره پیش نیازی دارد؟

این دوره به نحوی طراحی شده که تبدیل به کاملترین منبع در این زمینه شود و از مقدماتی ترین مباحث شروع به آموزش میکند و تا عالی ترین سطوح آموزشی پیش میرود، بنابراین تنها پیش نیاز لازم برای شرکت در این دوره علاقه شما به یادگیری و معامله گری در بازار های مالی به خصوص بازار مالی جهانی و بین المللی است

آیا این دوره پیش نیازی دارد؟

ورود به بازار ارزهای دیجیتال(آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی مفاهیم دوره اسنایپر بازار سرمایه)

 • نحوه ثبت نام و انتخاب صرافی مناسب
 • روشهای ثبت سفارش خرید و فروش
 • انواع بازارهای موجود در بورس بین الملل
 • ساعت های معاملات بین الملل
 • مفاهیم موجود در بازارهای مالی
 • احداث کیف پول الکترونیکی و انتقال پول
 • احداث حساب در صرافی معتبر
 • تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی
 • ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال

مدیریت ریسک و سرمایه (آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)

 • انواع ریسک و تشخیص آن
 • روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها
 • مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن
 • انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف
 • مفاهیم تیک پروفیت و استاپ لاس
 • ۱۱ اشتباه معامله گران نوپا

آموزش نرم افزار متا تریدر(کاربردی ترین و محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)

 • آموزش نصب و ایجاد حساب دمو و واقعی در نرم افزار
 • معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها
 • آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار
 • روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار
 • ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه
 • مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها
 • انجام تمرین های عملی
 • نحوه گذاشتن اردر خرید یا فروش
 • نحوه قرار دادن تیک پروفیت و استاپ لاس

تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،طلا و ارز در فارکس)

 • علم تکنیکال چیست؟
 • شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال
 • انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
 • تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل
 • تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و با استفاده از آنها

خطوط روند و انواع آن

کانال ها و انواع آن

پیویت پوینت ها و نقاط حساس معاملاتی

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت

 • تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:

الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ،پرچم،مستطیل

الگوی فیبوناپی سه موجیABCD

الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن

الگوهای شمعی ژاپنی و کندل شناسی و شناسایی روانشناسی بازار مطابق با کندل ها

الگوی dark cloud

الگوی piercing pattern

الگوی dragonfly doji

الگوی inverted hammer

الگوی hanging man

الگوی shooting star

الگوی evening star

الگوی morning star

روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )

تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر

 • تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخش قیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)

اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)

اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی

اندیکاتور BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

اندیکاتور momentum و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

اندیکاتور stock astik و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

 • تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):

انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن

استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن

پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی

کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی

نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

روانشناسی بازار(شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)

 • رواشناسی حرکت نمودار
 • دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
 • روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی
 • اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟
 • روانشناسی سطوح فیبوناچی

تحلیل اخبار و سایت های مرجع

 • معرفی سایت های مرجع اخبار و سیگنال ها
 • سیگنال های معاملاتی چرخه های زمانی

تحلیل فاندامنتال مقدماتی

تخصصی ترین تحلیل فاندامنتال پیشرفته مطابق متدهای روز کشور اتریش

تدوین قدرتمندترین استراتژی های معامله گری ( آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)

 • ترکیب تحلیل های کلاسیک ، مدرن ،اندیکاتوری ،هندسی جهت ساخت قدرتمندرین

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی ترکیبی مووینگ و فیبو

 • پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

توجه : این پکیج در وبسایت حسین ابراهیمی به ارزش ۵ میلیون تومان می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج جامع آموزش ارزهای دیجیتال محمد حسین ابراهیمی” لغو پاسخ

دانلود after effect cc

دانلود آموزش مسترکلاس افترافکت از مقدماتی تا پیشرفته - After Effects Master Class From Beginners To Advanced

دانلود آموزش مسترکلاس افترافکت از مقدماتی تا پیشرفته - After Effects Master Class From Beginners To Advanced

آموزش مسترکلاس افترافکت از مقدماتی تا پیشرفته به زبان انگلیسی | زمان: 19 ساعت و 44 دقیقه | حجم: 8429 مگابایت | فرمت: MP4

در این دوره آموزشی با نحوه ایجاد موشن گرافیک، متن متحرک، فریم بندی کلیدی، وارد کردن، صادرات و بیشتر در افترافکت آشنا خواهید شد. در حال حاضر، تبلیغات تلویزیونی تأثیر زیادی در جذب مشتری و فروش محصولات دارد. بنابراین به طراحی های خلاقانه و جذاب ویدئویی در این زمینه نیاز است و استفاده از نرم افزار After Effects فرصت خوبی برای استفاده از انیمیشن اشیاء است و متن های مختلف و برچسب های تبلیغاتی زیبا [. ]

دانلود آموزش مبانی و مفاهیم افترافکت سی سی - After Effects CC From Scratch Basic Concepts: Work Flow, Animation, Timeline And Masks

دانلود آموزش مبانی و مفاهیم افترافکت سی سی - After Effects CC From Scratch Basic Concepts: Work Flow, Animation, Timeline And Masks

آموزش مبانی و مفاهیم افترافکت سی سی به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 27 دقیقه | حجم: 729 مگابایت | فرمت: MP4

افترافکت یکی از اصلی ترین برنامه ها در ادوبی است این مجموعه به شما امکان می دهد با خلاقیت بیشتری با فیلم ها کار کنید، همچنین در زمینه موشن گرافیک پیشرو است، ما می توانیم از GIF های انیمیشن کوچک برای رسانه های اجتماعی یا یک پروژه موشن گرافیک گسترده برای مشتری بسازیم. علاقه مندان به فیلم می توانند از افترافکت برای ایجاد جلوه های ویژه استفاده کنند. ویدئو و انیمیشن به طور فزاینده ای [. ]

دانلود آموزش مقدماتی افترافکت سی سی با 5 پروژه واقعی - After Effects CC: 5 Real-World Projects

 • آموزش افترافکت , آموزش انیمیشن سازی
 • دسته:

دانلود آموزش مقدماتی افترافکت سی سی با 5 پروژه واقعی - After Effects CC: 5 Real-World Projects

آموزش مقدماتی افترافکت سی سی با 5 پروژه واقعی به زبان انگلیسی | زمان: 13 ساعت و 30 دقیقه | حجم: 7743 مگابایت | فرمت: MP4

برای ایجاد انیمیشن، اعمال افکت ها و ساخت محتوای ویدئویی After Effects را بیاموزید. این دوره بر اساس پروژه های دنیای واقعی است. ایجاد انیمیشن، کار با متن، ویرایش صدا، ویرایش لایه های ویدیویی، موشن گرافیک، اعمال افکت ها، ایجاد ترانزیشن و موارد دیگر را در این دوره یاد خواهید گرفت. این دوره افتر افکت شامل 5 پروژه است. تقریباً هر پروژه برای یک مشتری واقعی ساخته شده است. این پروژه ها عبارتند از: متحرک [. ]

دانلود آموزش روتوسکوپی در افترافکت سی سی - After Effects CC Rotoscoping

دانلود آموزش روتوسکوپی در افترافکت سی سی - After Effects CC Rotoscoping

آموزش روتوسکوپی در افترافکت سی سی به زبان انگلیسی | زمان: 3 ساعت و 24 دقیقه | حجم: 912 مگابایت | فرمت: MP4

در این دوره آموزشی از Chad Troftgruben یاد می گیرید که چگونه از After Effects CC استفاده کنید تا به صورت دستی یک جلوه بصری پیچیده و خیره کننده را بسازید. ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه فیلم ها را در طول پروژه تفسیر و جمع کنید. سپس، نحوه ماسک کردن سوژه را می آموزید به گونه ای که شمشیر خود را بکشد و یک ربات را از وسط نصف کند. پس از آن، شما [. ]

دانلود آموزش ساخت انیمیشن لوگوی سه بعدی با موشن گرافیک در افترافکت - 3D Logo Animation With Motion Graphics

 • آموزش افترافکت , آموزش موشن گرافیک
 • دسته:

آموزش ساخت انیمیشن لوگوی سه بعدی با موشن گرافیک در افترافکت به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 40 دقیقه | حجم: 798 مگابایت | فرمت: MP4

در این کلاس یاد خواهید گرفت که چگونه آرم های خود را با نورپردازی و بازتاب به موشن گرافیک های سه بعدی تبدیل کنید. در این دوره، شما یک فایل لایه ای دو بعدی ایلوستریتور را به یک مدل کامل 3D با انیمیشن های دوربین داینامیک تبدیل خواهید کرد. بنابراین اگر به 3D علاقه مند هستید و می خواهید برای شروع کار موارد ضروری را یاد بگیرید، پس حتماً در این کلاس به من ملحق [. ]

دانلود آموزش ساخت یک انیمیشن لوگوی نئونی در افترافکت سی سی - Creating A Neon Logo Animation

 • آموزش افترافکت , آموزش انیمیشن سازی
 • دسته:

آموزش ساخت یک انیمیشن لوگوی نئونی در افترافکت سی سی به زبان انگلیسی | زمان: 30 دقیقه | حجم: 325 مگابایت | فرمت: MP4

در این دوره آموزشی، ما به دنبال چند تکنیک و ابزار خواهیم بود که به شما مفاهیم دوره اسنایپر امکان می دهد یک انیمیشن مانند آنچه در بالا می بینید ایجاد کنید. پس از اتمام این دوره، می توانید اصول مشابهی را در سایر پروژه ها نیز اتخاذ کنید.ما در حال بررسی موضوعات زیر خواهیم بود:- ایجاد یک کاراکتر کاملاً خطی- آرم ما را با ابزار trim paths متحرک کنید- تبدیل لایه های متن به لایه های شکل [. ]

دانلود آموزش ایجاد دید در شب، میدان دید تیر انداز و دوربین امنیتی در افترافکت - Night Vision, Sniper Scope And CCTV look

دانلود آموزش ایجاد دید در شب، میدان دید تیر انداز و دوربین امنیتی در افترافکت - Night Vision, Sniper Scope And CCTV look

آموزش ایجاد دید در شب، میدان دید تیر انداز و دوربین امنیتی در افترافکت به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه | حجم: 1051 مگابایت | فرمت: MP4

در این دوره آموزشی میدان دید تیر انداز و دوربین امنیتی، نحوه ایجاد پروژه های دید در شب (نظامی)، دامنه تیر انداز در خفا، نگاه دوربین امنیتی را در افترافکت سی سی آموزش خواهیم داد. در افترافکت ممکن است که برای یک صحنه فیلم خود نیاز داشته باشید که این تکنیک ها را اضافه کنید، برای این منظور توصیه می کنم حتما این دوره آموزشی را مشاهده کنید. به صورت گام به گام و قدم [. ]

دانلود آموزش ابزارهای نقاشی در افترافکت سی سی - After Effects CC Paint Tools

دانلود آموزش ابزارهای نقاشی در افترافکت سی سی - After Effects CC Paint Tools

آموزش ابزارهای نقاشی در افترافکت سی سی به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه | حجم: 323 مگابایت | فرمت: MP4

ایجاد انیمیشن های با دست کشیده شده می تواند زمانبر و دشوار باشد. در این دوره هنرمند Jeff Hurd، همه چیز در مورد براش، Clone ،Stamp و ابزار Eraser یاد خواهید گرفت. پس از یادگیری در مورد هر کدام از این ابزارها، می دانید که چطور به ایجاد، اصلاح و انیمیت رنگ Stroke ها در افترافکت بپردازید. با پایان دوره، زیر و بم ابزار Paint را در افترافکت درک می کنید و قادر خواهید بود [. ]

دانلود آموزش دوره کامل افترافکت سی سی از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe After Effects CC Lerne A-Z

دانلود آموزش دوره کامل افترافکت سی سی از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe After Effects CC Lerne A-Z

آموزش دوره کامل افترافکت سی سی از مقدماتی تا پیشرفته به زبان آلمانی | زمان: 9 ساعت و 46 دقیقه | حجم: 6098 مگابایت | فرمت: MP4

موشن گرافیک و جلوه های بصری در هر فیلم ایجاد شده به طور فزاینده ای ارزشمند و مهم هستند. یادگیری نحوه ایجاد این انیمیشن ها با استفاده از Adobe After Effects ضروری است. استعدادهای لازم برای خلق این نوع انیمیشن ها و جلوه ها بیشتر و بیشتر مورد نیاز است. همچنین راهی آسان برای کسب درآمد به عنوان یک فریلنسر یا فروش مجدد انیمیشن های بسته بندی شده شما در صدها سایت در وب است. [. ]

دانلود آموزش ساخت یک صحنه فضایی در ادوبی افترافکت سی سی - Skillshare Adobe After Effects CC: Create A Space Scene

دانلود آموزش ساخت یک صحنه فضایی در ادوبی افترافکت سی سی - Skillshare Adobe After Effects CC: Create A Space Scene

آموزش ساخت یک صحنه فضایی در ادوبی افترافکت سی سی به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 29 دقیقه | حجم: 482 مگابایت | فرمت: MP4

این دوره آموزشی، یک صحنه فضایی ایجاد شده است که به Adobe After Effects کمک می کند تا کاربران و دانشجویان مهارت های لازم برای نقاشی دیجیتال مات و آهنگسازی دیجیتال را بیاموزند. استفاده های مختلف زیادی برای After Effects وجود دارد که می توانند تحت پوشش قرار گیرند، اما این دوره بیشتر برای ایجاد کامپوزیت یک محیط عکس واقع گرایانه متمرکز است. در این دوره جلوه های مختلفی وجود دارد که من به شما [. ]

مفاهیم دوره اسنایپر

16 Sep 2022 / lifestyle

دانلود فیلم آموزش متلب

با دریافت اپلیکیشن فرادرس از گوگل‌ پلی، می‌توانید تمامی امکانات سایت را روی موبایل خود نیز داشته باشید. دانلود اپلیکیشن. به جامعه میلیونی دانشجویان فرادرس .

2 дня назад . آموزش مبتدی تا پیشرفته MATLAB (فیلم آموزشی) . متلب یکی از پرکاربردترین نرم افزار ریاضی مهندسی است. این نرم افزار به عنوان ابزاری استاندارد .

1 сент. 2017 г. . دانلود فیلم آموزش متلب مقدماتی از دکتر طاهر لطفی در قالب 5 جلسه به زبان فارسی و بسیار روان تهیه کرده ایم که در ادامه می توانید دانلود کنید.

26 авг. 2022 г. . فیلم اموزشی برنامه متلب Matlab ، سرفصل های این قسمت شامل : اشنایی با . در این بخش دانلود رایگان جزوه بسیار عالی و فوق العاده آموزش متلب .

18 мая 2022 г. . دوره آموزشی دیتاساینس در متلب - جلسه اول: آشنایی با زبان متلبادامه‌ی دوره:https://www.youtube.مفاهیم دوره اسنایپر com/watch?v=pWFdy1Mwh7s.

متلب. نرم افزار متلب توسط شرکت مث‌ورکز «Mathworks» ساخته شده است. این برنامه یک محیط برنامه نویسی شده است که برای انجام محاسبات ریاضی .

در این پست برای شما کاربران گرامی تعدادی از بهترین فیلم های آموزشی رایگان متلب را اماده کردیم که می توانید از لینک های زیر دانلود کنید : فصل اول :.

نتایج برچسب: دانلود فیلم آموزشی متلب. ویدیو ها; برچسب‌های مشابه. آموزش مقدماتی متلب: جلسه ی دوم (محیط) 05:51 · آموزش مقدماتی متلب: جلسه ی دوم (محیط).

دانلود آموزش Matlab 2018 برای اندروید و ویندوز دانلود با لینک مستقیم رایگان این آموزش بصورت شبیه سازی شده تعاملی تصویری با صدا و متن فارسی میتوانید تمام .

آموزش نرم افزار MATLAB (فیلم). برنامه های اندرویدی تیناسافت. نسخهٔ ۱.۳. پرداخت درون‌برنامه‌ای. +۵۰۰; نصب. ۴.۵. از ۱۶ رأی. آموزش; دسته‌بندی. ۳۱ مگابایت; حجم.

دعوت به همکاری در سایت ایرانی دیتا

hamkari1 - دعوت به همکاری در سایت ایرانی دیتا

با سلام و احترام فراوان
با هدف تقویت بخش های موجود در سایت ایرانی دیتا ، از کلیه علاقه مندان دعوت به همکاری در به روز رسانی سایت می شود.
توانمندی های لازم :
– دارا بودن دقت نظر و نظم بالا در انجام کارها
– دارا بودن روحیه کار گروهی، احساس مسئولیت و انجام کار با عشق و علاقه
– آشنایی با مفاهیم لازم برای مفاهیم دوره اسنایپر فعالیت در بخش مربوطه
– توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی متون معرفی مطالب
– مهارت در نوشتن توضیحات فارسی محتواهای مربوطه
– توانایی کار با VPS و انتقال فایل از طریق FTP
– آشنایی با نرم افزار فتوشاپ جهت طراحی تصویر مطالب
– دسترسی به منابع به روز محتوا جهت آپدیت بخش مربوطه سایت
– آشنایی با مفاهیم ابتدایی موتور های جستجو (کلمات کلیدی و برچسب گذاری مطالب)
– آشنایی با سیستم مدیریت محتوای وردپرس

شرایط :
– همکاری به صورت دور کاری خواهد بود و نیاز به حضور شخص در محل کار نیست
– دارا بودن ارتباط اینترنتی پر سرعت جهت دانلود/آپلود فایل ها
– دارا بودن حداقل ۵ ساعت وقت آزاد در شبانه روز جهت فعالیت در سایت
– عدم فعالیت مشابه و همزمان در سایر سایت های دانلود در دوره همکاری

حقوق :
– حقوق پرداختی برپایه میزان عملکرد فرد و به صورت توافقی می باشد.

عزیزانی که تمایل به همکاری دارند از طریق [email protected] اطلاعات مورد نیاز خود را بفرستند با آنها تماس خواهیم گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.