استراتژی کانال


  سپس باید به زیر شاخه “MQL4” و پس از آن – به “شاخص ها” بروید.

طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی

در این پژوهش به ارزیابی استراتژی های بازاریابی کانال های مختلف بازاریابی و فروش شرکت لبنی صباح با رویکرد ترکیبی ANP فازی و TOPSIS پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و با استفاده از نظر صاحب نظران، کارشناسان و خبرگان بخش بازاریابی و فروش، عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی چندکاناله شناسایی شده، سپس براساس میزان اهمیت آن ها با روش ANP فازی وزن دهی رتبه بندی گردیده اند؛ سپس براساس نتایج به دست آمده، هر یک از کانال های فروش شرکت لبنی صباح نیز با روش تاپسیس رتبه بندی گردیده اند. در این راستا، برای جمع آوری اطلاعات لازم، از پنج نوع پرسشنامه استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه کدگذاری شده و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی چندکاناله، «هزینه برگشت کالا»، «اعتماد بین کانال ها»، «هزینه هماهنگی کانال ها»، «تضاد بین کانال هااز مهمترین عوامل شناسایی شده می باشند. در نهایت با بررسی کانال های مختلف فروش، «کانال فروش از طریق شرکت های توزیع» در درجه اول اهمیت، و پس از آن «کانال فروش از طریق بنکداران» در رتبه دوم اهمیت و در نهایت «کانال فروش از طریق مشتریان کلیدی» در رتبه سوم اهمیت قرار گرفته اند.

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله (مورد مطالعه:صنایع خرده فروشی)

با گسترش اینترنت در فضای کسب و کار؛ زیر ساخت محیط خرده فروشی تغییر نموده است و فرصت‌هایی جدید و خلاقانه را برای فعالیت‌های بازاریابی و فروش از طریق کانال های مختلف و همچنین انعطاف بیشتر در تصمیمات بازاریابی و قیمت گذاری برای خرده فروشان فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده در جهت تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد. در این راستا با 13 نفر از مدیران شرکت های چندکاناله در صنایع مختلف مصاحبه صورت پذیرفت .به منظور تحلیل داده ها از روش تئوری داده بنیاد روش گلیزری استفاده شد و کدهای اولیه شناسایی شدند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 418 کد در قالب کدهای اولیه شناسایی شد. که با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 8 مقوله شامل : جمعیت شناختی، ویژگی‌های کالا، خدمات خرده فروش، روانشناختی، محیط فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای هیجانی و ارزش ادراکی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.27170004.1400.8.4.10.5

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Consumer Channel Choice in Order to Determine the Optimal Pricing Strategy of Multichannel Companies (Case Study: Retail Industries)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazari 1
 • Mohammad Ali Shah Hoseini 2
 • Atefeh Hesaraki 3
 • Mehrshad Nazari 4

With the spread of the Internet in the business environment; The retail infrastructure has changed, providing new and creative opportunities for marketing and sales activities through various channels, as well as greater flexibility in marketing and pricing decisions for retailers. The purpose of this study is to identify the factors affecting consumer channel choice in order to determine the optimal pricing strategy of multi-channel companies. In this regard, 13 managers of multi-channel companies in different industries were interviewed. In order to analyze the data, the data theory method of the Glaser method was used and the initial codes were identified. Based on the analysis, 418 codes were identified as primary codes. After coding the researches, duplicate codes were removed. According to their semantic similarity and closeness, they were classified into 8 categories including: demographics, product characteristics, retail services, psychological, physical environment, social needs, emotional needs and perceptual value. At the end of this article, according to the mentioned categories, some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers are presented for their managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Channel Choice
 • Multichannel Retailers
 • Retail Services
 • Psychology
 • Demographics

مراجع

دیده‌خانی، حسین؛ مهرانی، هرمز؛ بدیعی، فرناز و یوسفی کمیجانی، عارفه (1398). طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال‌های توزیع چندگانه در زنجیره تأمین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم‌گیری فازی. پژوهشنامه بازرگانی، 23 (92)، 55-80.

ملاحسینی، علی و تاج‌الدینی، فریده (1394). بررسی تأثیر تنوع کانال‌های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند وفاداری مصرف‌کنندگان در بازار پوشاک کرمان. مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 187-208.

نظری، محسن؛ حیدری، علی؛ حقیقی‌نسب، منیژه و سمیع‌زاده، مهدی (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 229-252.

نظری، محسن و فتحی، هانیه (1398). بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله‌مراتبی و بومی بر ادراک قیمت‌گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده, 6 (1)، 1-19.

عیسوی، هیرو و نظری، محسن (1399). ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 105-133.

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janisewski, C., Lutz, R., & Sawyer, A. (1997). Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Markets. Journal of Marketing, 38-53.

Ancarani, F., & Shankar, V. (2004). Price Levels and Price Dispersion Within and Across Multiple Retailer Types:Further Evidence and Extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 176-188.

ANSARI, A., MELA, C. F., & NESLIN, S. A. (2008). Customer Channel Migration. Journal of Marketing Research, 60-76.

Avery, J., Steenburgh, T., Deighton, J., & Caravella, M. (2012). Adding Bricks to Clicks: Predicting the Patterns of Cross-Channel Elasticities Over Time. Journal of Marketing, 7-43.

Bell, D., Gallino, S., & Moreno, A. (2013). Inventory Showrooms and Customer Migration in Omni-channel Retail: The Effect of Product Information. SSRN Electronic Journal.

Burke, R. R. (2002). Technology and the Customer Interface: What Consumers Want in the Physical and Virtual Store. Journal of the Academy of Marketing Science, 411-432.

Cavallo, A. (2017). Are Online and Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers. American Economic Review, 283-303.

Chatterjee, P., & Kumar, A. (2016). Consumer willingness to pay across retail channels. Journal of Retailing and Consumer Services, 1-7.

Chiang, K., & Dholakia, R. (2003). Factors Driving Consumer Intention to Shop Online: An Empirical Investigation. Journal of Consumer Psychology, 177-183

Didekhani, H., Mehrani, H., Badiee, F., & Yousefi Kimjani, A. (2020). Designing an Evaluation Model and Selecting a Strategy for Multiple Distribution Channels in the Dairy Supply Chain - Fuzzy Decision-Making Approach. Business Research Journal, 23 (92), 55-80. (In Persian)

Flores, J., & Sun, J. (2013). Online versus In-Store: Price Differentiation for Multi-Channel Retailers. Proceedings of the Conference for Information Systems Applied Research (pp. 1-10). San Antonio, Texas, USA: EDSIG.

Fox, E., Alan, J., Montgomery, L., & Lodish, L. M. (2004). Consumer shopping and spending across retail formats. The journal of business, 25-60.

Gao, F., Vishal, V., & Agrawal, S. C. (2021). The Effect of Multichannel and Omnichannel Retailing on Physical Stores. Management Science, 1–18

Gehrt, K., & Yan, R.-N. (2004). Situational, consumer, and retailer factors affect Internet, catalog, and store shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 5-18.

Gensler, S., Neslin, S., & Verhoef, P. (2017). The Showrooming Phenomenon: It's More than Just About Price. Journal of Interactive Marketing, 29-43.

Hansen, R. A., & Deutscher., T. (1977). An empirical investigation of attribute importance in retail store selection. Journal of Retailing, 59–95.

Homburg, C., Lauer, K., & Vomberg, A. (2019). The multichannel pricing dilemma: Do consumers accept higher offline than online prices? International Journal of Research in Marketing.

Huang, W., & Swaminathan, J. M. (2009). Introduction of a second channel: Implications for pricing and profits. European Journal of Operational Research, 258–279.

Inman, J. J., Shankar, V., & Ferraro, R. (2004). The Roles of Channel-Category Associations and Geodemographics in Channel Patronage. Journal of Marketing, 51-71.

Isavi, H., & Nazari, M. (2021). Providing a framework for price perception in different consumers of Iranian ethnic groups. Consumer Behavior Studies, 7 (2), 105-133. (In Persian)

Keaveney, S., & Parthasarathy, M. (2001). Customer Switching Behavior in Online Services: An Exploratory Study of the Role of Selected Attitudinal, Behavioral, and Demographic Factors. Journal of The Academy of Marketing Science.

Khan, R. J., & C., Jain. (2005). An Empirical Analysis of Price Discrimination Mechanisms and Retailer Profitability. Journal of Marketing Research, 516–524.

Kireyev, P., Kumar, V., & Ofek, E. (2017). Match Your Own Price? Self-Matching as a Retailer’s Multichannel Pricing Strategy. Marketing Science, 1.

Konus¸, U., Verhoef, P. C., & Neslin, S. A. (2008). Multichannel Shopper Segments and Their Covariates. Journal of Retailing, 398–413.

Kushwaha, T., & Shankar, V. (2013). Are Multichannel Customers Really More Valuable? The Moderating Role of Product Category Characteristics. Journal of Marketing, 67-85.

Lal, R., & Sarvary, M. (1999). When and How Is the Internet Likely to Decrease Price Competition? Marketing Science, 485-503.

MollahHosseini, A., Tajeddini, F. (2016). Investigating the effect of diversity of distribution channels of foreign luxury brands on the brand value of consumer loyalty in the Kerman clothing market. Business Management, 7 (1), 187-208. (In Persian)

Nazari, M., Heidari, A., Haghighinasab, M., & Samizadeh, M. (2019). Meta-analysis of factors affecting perceived fairness in dynamic pricing strategy. Business Management,10 (1), 229-252. (In Persian)

Neslin, S., & Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M., Thomas, J., & Verhoef, P. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research - J SERV RES. 9. 95-112. 10.1177/1094670506293559.

Thomas, J. S., & Verhoef, P. C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 95-112.

Nicholson, M., ClarkeIan, & Blakemore, M. (2002). 'One brand, three ways to shop':situational variables and multichannel consumer behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 37-42.

Pan, X., Ratchford, B. T., & Shankar, V. (2003). Can Price Dispersion in Online Markets be Explained by Differences in e-Tailer Service Quality? Journal of the Academy of Marketing Science.

Schoenbachler, D. D., & Gordon L., G. (2002). Multi-channel shopping: understanding what drives channel choice. Journal of Consumer Marketing, 42-53

Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. Intern. Journal of Research in Marketing, 153-175.

Sun, Liboو Xiaoting Jiao, Xiaolong Guo, Yugang Yu,) 2021( Pricing policies in dual distribution channels: The reference effect of official prices, European Journal of Operational Research,1-12.

Thomas, J. S., & Sullivan, U. Y. (2005). Managing Marketing Communications with multichannel customers. Journal of Marketing, 239-251.

Tsay, A. A., & Agrawal, N. (2004). MODELING CONFLICT AND COORDINATION IN MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION SYSTEMS. Santa Clara: Kluwer Academic.

Verhoef, P. C., Neslin, S. A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. Intern. Journal of Research in Marketing, 129–148.

Wallacea, D. W., Gieseb, J. L., & Johnso, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 249–263.

Wang, R. J., Malthouse, C., E., & Krishnamurthi, L. (2015). On the go:How mobile shopping affects customer purchase behavior. Journal of Retailing, 217-234.

Wang, Z., Zhu, C., Tian, S., & Li, P. (2019). Differentiation and pricing power of online retailers. Frontiers of Business Research in China.

Wolk, A., & Ebling, C. (2010). Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes. Intern. Journal of Research in Marketing, 142-150.

Zhuang, H., Leszczyc, P. T., & Lin, Y. (2018). Why is price dispersion higher online than offline? The impact of retailer type and shopping risk on price dispersion. Journal of Retailing, 136–153.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

اندیکاتور کانال دونچیان چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه

 1. از سه خط تشکیل شده است.
 2. بالا نشان دهنده حداکثر بزرگترین مقادیر N میله است.
 3. پایین ترین مقدار از کوچکترین مقادیر این تعداد میله است.
 4. مرکزی به عنوان میانگین حسابی مقادیر خطوط بالا و پایین در هر نقطه از زمان محاسبه می شود.
 5. انواعی از شاخص وجود دارد که وجود یک تغییر را فراهم می کند. در این حالت، یک مقدار مثبت پارامتر مربوط به حرکت به جلو و یک مقدار منفی به جابجایی به عقب است.

رایج ترین مقدار دوره در نظر گرفته شده 20 میله است. اغلب برای بازه زمانی روزانه استفاده می شود. این مقدار مربوط به این واقعیت است که معمولاً حدود 20 روز کاری در ماه وجود دارد.

نشانگر کانال Donchian:

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

نحوه استفاده، راه اندازی، استراتژی های معاملاتی برای اندیکاتور Donchian

برای تجارت موثر، باید یک سیستم معاملاتی کارآمد ایجاد کنید. بخش مهمی از آن تجزیه و تحلیل وضعیت معاملات و شناسایی فرصت های معاملاتی امیدوارکننده است. برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، لازم است حضور یک روند و جهت آن مشخص شود. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی وجود داشته باشد، می توانید ببینید که مظنه ها برای مدتی بالای خط وسط کانال های Donchian قرار دارند. قیمت در یک روند صعودی است

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

به محض اینکه قیمت شروع به حرکت در نزدیکی خط بالایی کرد، این نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی با احتمال زیاد است. به همین ترتیب، اگر در مورد یک روند نزولی صحبت می کنیم، مظنه ها برای مدت معینی در نزدیکی خط پایین کانال Donchian باقی می مانند. شروع این فرآیند ممکن است مبنایی برای ورود به معامله فروش باشد. مثالی برای ورود به یک معامله:

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

اگر قبل از آن یک معامله گر از قبل مطابق جهت روند در یک معامله باشد، در این شرایط منطقی است که در این جهت اضافه شود.

هنگام ورود به معامله، نیاز به مدیریت ریسک مناسب نقش مهمی ایفا می کند. برای این، به ویژه، مهم است که سودآورترین نقطه را برای تعیین توقف ضرر پیدا کنید – سطحی که معامله، در صورت وجود ضرر، به طور متقاعدکننده ای بسته می شود.

برای توضیح اینکه چه ارزش قیمتی باید استفاده شود، بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که یک روند صعودی در نمودار وجود دارد. در این مورد، نقل قول ها در بالای خط وسط قرار خواهند گرفت. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند یک استاپ درست زیر این خط یا در لبه پایین کانال Donchian قرار دهد. انتخاب به سیستم معاملاتی که استفاده می کند و ریسکی که او در نظر می گیرد بستگی دارد. گزینه اول ریسک بیشتری دارد، اما به تعیین دقیق‌تر لحظه پایان روند برای خروج احتمالی از معامله کمک می‌کند، با این حال، راه‌اندازی تصادفی در اینجا امکان‌پذیر است حتی اگر روند صعودی ادامه یابد. قرار دادن استاپ لاس روی خط پایین، خطر تحریک تصادفی آن را کاهش می دهد. هنگام کار با یک روند نزولی، تصمیم گیری در مورد مکان توقف ضرر به روشی مشابه گرفته می شود. مکان آن استراتژی کانال را می توان با استفاده از شاخص های دیگر تعیین کرد. مثلا، نشانگر ATR به طور گسترده برای این منظور استفاده می شود. به عبارت ساده، میانگین پیشروی قیمت را در تعداد مشخصی از میله ها نشان می دهد. بهتر است از آن در بازه زمانی بالاتر استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است، راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند: هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند: هنگام معامله در یک بازه زمانی چهار ساعته، استفاده از ATR که برای نمودار روزانه محاسبه شده است راحت است. با یک روند جانبی، باید به عرض باند توجه کنید. در این حالت، زمانی که نوار باریک می شود، باید حرکت قوی به سمت بالا یا پایین را انتظار داشت. در اینجا سودمند است که منتظر شروع حرکت روند باشید و بلافاصله پس از شروع معامله وارد معامله شوید. تثبیت و شروع روند:

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

این اندیکاتور دقیقاً نشان نمی دهد که کجا بهتر است یک معامله را ببندید. در عمل، معامله‌گرانی که از آن برای این منظور استفاده می‌کنند، اغلب از تریل استاپ استفاده می‌کنند. برای انجام این کار، همانطور که روند توسعه می یابد، توقف ضرر تنظیم شده قبلی در جهت حرکت حرکت می کند تا مطابق با لبه مخالف کانال باشد.

به عنوان مثال، با یک روند رو به رشد، یک توقف ضرر در مرز پایین باند و در یک روند کاهشی، در مرز بالایی قرار می گیرد. اعتقاد بر این است که این استراتژی هنگام معامله در نمودارهای روزانه بیشترین تأثیر را دارد.

تنظیم حجم معامله نیز اعمال می شود. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند، با رشد آن، مقدار آن به تدریج افزایش می یابد. اگر معامله ناموفق بود، معامله گر مبلغ نسبتا کمی را از دست می دهد. با تکمیل موفقیت آمیز کار، سود به طور قابل توجهی بیشتر از بدون انجام تنظیم مقدار خواهد بود. هنگام تعیین میزان وجوه سرمایه گذاری شده در یک معامله، لازم است قوانین مدیریت ریسک و همچنین قوانین مربوط به مدیریت سرمایه در نظر گرفته شود. آنها باید توسط معامله گر در سیستم معاملاتی خود فرموله شوند.

زمان استفاده از نشانگر کانال Donchian

استفاده از کانال دانچیان برای تعیین شرایط خرید یا فروش بیش از حد توصیه نمی شود. برای این اهداف باید از وسایل دیگری استفاده کرد. اندیکاتور برای تعیین وجود یک روند مناسب است. در این حالت نمودار برای مدت طولانی در بالا یا پایین خط مرکزی باقی خواهد ماند. اگر روند بسیار قوی باشد، نمودار ممکن است فراتر از کانال های Donchian باشد. لحظه اولیه می تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله در جهت حرکت استفاده شود. ورود به یک معامله با روند قوی:

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

با کمک اندیکاتور در نظر گرفته شده، می توان
معاملات خلاف روند انجام داد.. یک سیگنال برای شروع آنها ممکن است شکست کاذب مرز کانال در خارج باشد. پس از آن، شروع معامله در جهت مخالف روند فعلی امکان پذیر می شود. نمونه ای از یک معامله خلاف روند:

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

در این حالت، توصیه می شود که یک استاپ لاس را در پشت اکسترم برک اوت کاذب قرار دهید و زمانی که به لبه مخالف کانال رسیدید یا علائم تغییر جهت ظاهر شد، می توانید معامله را ببندید. کارایی استفاده با استفاده همزمان از سایر شاخص ها افزایش می یابد. در این صورت، آنهایی که تغییر جهت روند را پیش بینی می کنند و به یافتن نقطه مناسب برای خروج از تراکنش کمک می کنند بسیار مفید خواهند بود. به عنوان مثال، میانگین های متحرک را می توان برای تعیین دقیق تر حضور و قدرت یک روند استفاده کرد. برای انجام این کار، استفاده از یک تایم فریم بزرگتر راحت است. برای تعیین سیگنال های خروج از معامله، می توانید به عنوان مثال از ترکیبات مربوط به کندل های ژاپنی یا سیگنال هایی که با استفاده از نوسانگرهای مختلف به دست می آیند، استفاده کنید. معاملاتی که در جهت روند انجام می شوند سودآورتر هستند. با این حال، معامله گران با تجربه می توانند از معاملات ضد روند نیز استفاده کنند. در این صورت ریسک افزایش می یابد، اما فرصت های بیشتری برای سود وجود خواهد داشت. این اندیکاتور هنگام کار با تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای و با هر بازه زمانی مؤثر است. برای تعیین نگرش خود نسبت به آن، تاجر باید به تنهایی آزمایش کند و سعی کند استفاده از آن را با شرایط خود وفق دهد.

در صورت وجود یک روند جانبی، کانال Donchian باریک می شود و فرصت های دریافت سیگنال های مفید را کاهش می دهد. در این زمان استفاده از آن به اندازه کافی موثر نخواهد بود. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که شاخص مورد نظر به شما امکان می دهد شروع یک روند را تشخیص دهید و به شما امکان می دهد فرصت های سودآوری برای سود پیدا کنید.

مزایا و معایب تجارت در کانال Donchian

 1. وجود یا عدم وجود یک روند و همچنین قدرت آن را نشان می دهد.
 2. سیگنال های کانال Donchian هیچ تاخیری ندارند.
 3. می توان از آن برای تعیین مرحله توسعه روند استفاده کرد. اگر نهایی باشد، پس حتی با توجه به روند، لازم است معامله وارد نشود یا با احتیاط انجام شود. بازار را آسان می کند .
 4. به شما امکان می دهد نقاط ورود تجارت را پیدا کنید، همچنین افت را برای تنظیم توقف ضرر و کسب سود تعیین کنید.
 5. این به تعیین لحظه تثبیت روند قبل از شروع یک حرکت قوی کمک می کند.

به عنوان یک نقطه ضعف، ذکر شده است که در صورت وجود یک روند جانبی، کاربرد آن نسبت به شرایطی که حرکت روند وجود دارد کمتر موثر است. مشکل دیگر عدم وجود سیگنال های دقیق برای خروج از معامله با سود است. استفاده از این اندیکاتور به شما امکان می دهد یک سیستم معاملاتی سودآور بسازید. کانال Donchian به شما امکان می دهد بخش قابل توجهی از پارامترهای آن را تعیین کنید. برای به دست آوردن سیگنال های قابل اطمینان تر، توصیه می شود با استفاده از شاخص های دیگر کار را با آن تکمیل کنید. استفاده از کانال Donchian به شما این امکان را می دهد که هنگام تنظیم توقف و هدف تراکنش، از نسبت ریسک و پاداش مورد انتظار، به عنوان مثال، در سطح 1:4 یا بالاتر اطمینان حاصل کنید. برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال های دریافتی، باید فیلترهای اضافی را برای نقاط ورودی مورد انتظار نصب کنید. کاربر باید چنین طول دوره نشانگر را انتخاب کند که باعث افزایش تعداد معاملات سودآور می شود. نشانگر Donchian Channel Channel Donchian: نحوه استفاده، استراتژی، تنظیمات – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

استفاده از کانال Donchian در ترمینال MT 4

 1. برای دانلود باید لینکی پیدا کنید. برای مثال برای متاتریدر 4 می توانید از لینک زیر https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip استفاده کنید. آرشیو برای کپی ابتدا باید باز شود.
 2. لازم است بخش “File” را در منوی اصلی باز کنید و خط “Open data directory” را در آن انتخاب کنید.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

  سپس باید به زیر شاخه “MQL4” و پس از آن – به “شاخص ها” بروید.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

 1. شما باید نشانگر را در پوشه باز شده کپی کنید.
 2. پس از آن، باید ترمینال را مجددا راه اندازی کنید.
 3. سپس می توان آن را در قسمتی که نشانگرهای سفارشی قرار دارند پیدا کرد.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

 1. هنگام شروع، باید دوره نشانگر و تغییر آن را انتخاب کنید. بیشترین استفاده از مقادیر به ترتیب 20 و 2 است.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

  در صورت لزوم، می‌توانید تنظیمات دیگری را مشخص کنید، اگرچه تنظیمات پیش‌فرض از نظر بسیاری مؤثر است.

استراتژی استفاده از کانال دانچیان در معاملات

همچنین می توان نوع خطوط مورد استفاده، ضخامت و رنگ آنها را مشخص کرد. این به ویژه زمانی مفید است که یک معامله گر از بیش از یک اندیکاتور استفاده کند.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد استراتژی کانال نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

 • استراتژی معاملاتی چیست؟
 • چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
 • اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
 • مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
 • انتخاب بازه زمانی
 • ساخت یک ذهن سرمایه گذار
 • مشخص کردن روند بازار
 • مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
 • مشخص کردن نقاط ورود و خروج
 • مشخص کردن حد سود و حد ضرر
 • آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی موفق چیست

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی استراتژی کانال بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

بازه زمانی در یک استراتژی معاملاتی موفق

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

  : نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
 1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
 2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

مشخص کردن روند بازار برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود و ضرر در یک استراتژی معاملاتی موفق

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

استراتژی معاملاتی موفق در بازار بورس ایران

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

بازاریابی کانال همه کاره

بازاریابی کانال همه کاره

بازاریابی کانال همه کاره Omni-channel marketing رویکردی است که از نقطه تماس تا پایان فرایند خرید یک تجربه خرید کاملا یکپارچه و بدون گسستگی برای مشتریان فراهم می‌نماید. این به آن معنا است که هر کانال در ارتباط با سایر کانال‌ها جهت خلق یک پیام واحد جهت معرفی برند یا شرکت عمل می‌کند. مشتریان امروز در دوران بازاریابی دیجیتال از کانال‌های همه‌کاره استفاده می‌کنند.

بازاریابی Omni-channel جایگزین آمیخته بازاریابی توزیع سنتی شده است. سازمان و شرکت‌ها در بازارهای آنلاین و تجارت الکترونیک از رسانه‌ها و ابزارهای مختلفی برای دسترسی مشتریان استفاده می‌کنند. این روش ترکیبی از کانال‌های توزیع، مدیریت تجربه مشتری و سفر مشتری است. استفاده از بازاریابی چندکاناله از گذشته تا کنون دستخوش تغییر و تحولات بسیاری قرار گرفته است.

با پیشرفت تکنولوژی، کسب‌وکارها نیز تغییر کرده‌اند و استراتژی بازاریابی خود را هم‌راستا با تغییرات تکنولوژی ارتقا داده‌اند. در گذشته و قبل از پیدایش اینترنت، مشتریان تنها به صورت حضوری یا تلفنی با برندها در تماس بودند. بازاریابان و صاحبان کسب‌وکار چگونه توانستند تجربه کاربری یکپارچه‌ای را برای مخاطبان خود فراهم کنند؟ پاسخ این سوال، بازاریابی کانال همه‌کاره است. استفاده از بازاریابی کانال همه‌کاره در دنیای تجارت و به خصوص تجارت آنلاین، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که بازاریابی مبتنی بر داده و یکپارچه این روزها حرف اول را می‌زند.

تعریف بازاریابی کانال همه کاره

بازاریابی کانال همه‌کاره رویکردی است که تجربه‌ای کاملاً مشابه و یکپارچه‌ را برای مشتریان از اولین نقطه تماس کاربر با برند تا انتهای سفر مشتری فراهم می‌کند. بازاریابی کانال همه‌کاره رویکردی است که برند را در محوریت استراتژی قرار می‌دهد و تلاش می‌کند پیام برند را در همه کانال‌هایی که کاربر در آنها حضور دارند، توسعه دهد. تفاوت اصلی این دو استراتژی، این است که مرکز توجه بازاریابی کانال همه‌کاره، مشتری است در حالی که تمرکز بازاریابی بازاریابی چندکاناله، روی این موضوع است که تمامی کانال‌ها تحت پوشش قرار گیرد. در واقع، کانال‌ها در روش بازاریابی چندکاناله به صورت مستقل و جدا از هم کار می‌کنند و هر یک از آنها استراتژی و اهداف خود را دنبال می‌کند؛ در حالی که کانال‌ها در روش بازاریابی همه‌کاره با یکدیگر و با کاربران یکپارچه هستند.

کسب‌وکارهایی که استراتژی کانال‌های همه‌کاره را رعایت می‌کنند، همواره در تلاشند تا مشتریان تجربه کاربری یکسانی را در هر یک از کانال‌های بازاریابی داشته باشند و پیام برندشان را به صورت یکپارچه از تمامی کانال‌ها دریافت کنند. نمایش تصویر یکپارچه از یک برند حس ارتباط، آشنایی و اطمینان به آن برند را در مشتریان تقویت می‌کند. بازاریابان به منظور پیاده‌سازی این استراتژی باید اطمینان حاصل کنند که تمامی فعالیت‌های بازاریابی در یک راستا باشد.

در این استراتژی کل فرایند باید برای مشتری ساده باشد؛ یعنی مشتری نباید برای بدست آوردن اطلاعات محصول یا خرید محصول، فرایند پیچیده‌ای را طی کند. گفتن این موضوع که محوریت همه بخش‌ها و کانال‌های بازاریابی یک برند باید مشتری باشد، کار ساده‌ای است، اما اجرای آن دشوار است؛ چرا که باید بدانید هر بخش چگونه کار می‌کند و نیازمند همکاری بالای بخش‌های مختلف است. برای شروع، باید با کارمندان و مدیران بخش‌های مختلف صحبت کنید و به آنها نشان دهید که کوچیک‌ترین کاری که در هر بخش انجام می‌شود روی مشتریان تاثیرگذار است. سعی کنید این نکته را به خوبی به آنها منتقل کنید که همه بخش‌ها باید در راستای یک هدف مشخص فعالیت کنند. با انجام این کار در نهایت، می‌توان مقدمات لازم برای ایجاد رویکرد کانال‌های همه‌کاره را فراهم کرد.

اهمیت بازاریابی کانال همه کاره

ایده اصلی بازاریابی کانال همه‌کاره نه تنها باعث شناسایی همه کانال‌های ارتباط با مشتریان می‌شود، بلکه تمام تعاملات مشتریان با کانال‌های مختلف را در کل فرایند خرید (قبل، در حین و بعد از خرید) در نظر می‌گیرد. تجربه مشتری در تمامی کانال‌ها یکسان و یکپارچه است. دغدغه بازاریابی بازاریابی کانال همه‌کاره فقط معاملات انجام شده توسط مشتریان نیست؛ بلکه از طریق گردآوری داده‌های رفتاری کاربران در کانال‌های مختلف و آنالیز همزمان آنها، نیازهای مشتریان، تعاملات آنها با هر یک از کانال‌ها و محصولات و برند را هم بررسی می‌کنند.

به همین دلیل، انتقال پیام‌ها و پیشنهادها به صورت یکسان و یکپارچه در تمامی کانال‌ها، اعم از وب‌سایت، کمپین‌های ایمیلی، شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بدیهی است که این نوع بازاریابی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری است. بخش زیلدی از هزینه برای فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب و هوشمندسازی و مدیریت ارتباط با مشتریان صرف می‌شود.

تنها هدف استراتژی کانال‌های چندگانه، دسترسی به مخاطبان از طریق حداکثر تعداد کانال ممکن است. این روش، روی ایجاد وسیع‌ترین شبکه برای بدست آوردن بیشترین مشارکت مشتریان تمرکز دارد؛ هرچه تعداد کانال‌های این شبکه بیشتر باشد، بهتر است.

ایمیل و رسانه‌های اجتماعی، محبوب‌ترین کانال‌هایی هستند که اغلب شرکت‌هایی که از این شیوه بازاریابی استفاده می‌کنند، برای ارتباط با مشتریان خود در نظر می‌گیرند. در مقابل، رویکرد بازاریابی کانال همه‌کاره به منظور ایجاد تجربه کاربری عالی برای مشتریان، سعی می‌کند علاوه بر ارتباط با مشتری، ارتباط میان کانال‌ها و ارتباط هر یک از کانال‌ها با مشتری را مورد بررسی قرار دهد. تمرکز اصلی این استراتژی، ایجاد ارتباط قوی بین مشتریان و برند است. شرکت‌هایی که از این شیوه استفاده می‌کنند، هر ساله به طور متوسط رشد ۹۱ درصدی در نرخ بازگشت مشتری نسبت به سایر شرکت‌هایی که از این شیوه استفاده نمی‌کنند، دارند.

کانال‌های مختلف بازاریابی

شیوه ارتباط مشتریان با برندها از زمان گذشته تاکنون تغییرات بسیاری کرده و پیشرفت تکنولوژی علت اصلی این تغییر و تحولات است. شیوه‌های ارتباطی به مرور زمان و بر اساس نیاز مشتری تغییر کرده است. کانال‌های مختلف بازاریابی عبارتند از:

 • بازاریابی تک کاناله Single Channel
 • بازاریابی چند کاناله Multi Channel
 • بازاریابی با کانال‌های متقاطع Cross Channel
 • بازاریابی کانال همه کاره Omni Channel

بازاریابی تک کاناله Single Channel : شیوه سنتی تک کاناله، تنها روی ارتباط با مشتریان تنها از طریق یک کانال متمرکز است. این کانال می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد. این استراتژی هزینه‌های بازاریابی و پیچیدگی‌های بازاریابی را بسیار کاهش می‌دهد. با این حال، استفاده از این شیوه ریسک‌ها و معایبی نیز دارد که مهم‌ترین آنها از دست دادن فرصت‌های فروش از طریق سایر کانال‌های بازاریابی است که مشتریان بالقوه در آنها حضور دارند.

بازاریابی چند کاناله Multi Channel :شیوه چندکاناله به تلاش‌های بازاریابی اشاره دارد که از چندین کانال بازاریابی (مغازه، تلفن هوشمند، تبلت، ایمیل، چت آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و …) استفاده می‌کند تا مشتریان بالقوه که در کانال‌های مختلف حضور دارند را هدف قرار دهد و به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنند. هدف اصلی از این استراتژی این است که مشتری بتواند به هر شکلی که مایل است، خرید خود را انجام دهد. بازاریابی چندکاناله به کسب‌وکارها امکان دسترسی به همه مشتریان خود که در کانال‌های مورد علاقه‌شان هستند و در مرحله تصمیم به خرید هستند را می‌‌‌دهد. در این روش، کانال‌های بازاریابی با یکدیگر در ارتباط نیستند و عملکرد مستقل از یکدیگر دارند.

بازاریابی با کانال‌های متقاطع Cross Channel : این روش مشابه روش بازاریابی چندکاناله است با این تفاوت که در روش بازاریابی کانال‌های متقاطع، کانال‌های مختلف از یکدیگر مستقل نیستند و با هم در ارتباط هستند. این شیوه به کاربر اجازه می‌دهد که بین کانال‌های بازاریابی حرکت کند و در عین حال، سفر خرید خود را مشابه قبل، اما در کانال دیگری ادامه دهد. اغلب کسب‌وکارها سعی می‌کنند کانال‌های آنلاین خود را با یکدیگر مرتبط کنند تا تجربه کاربری بهتری برای مشتریان ایجاد کنند، برخی کسب‌وکارها هم کانال‌های آنلاین و هم کانال‌های آفلاین را با یکدیگر مرتبط می‌کنند. بهترین گزینه برای هر کسب‌وکار متفاوت است و به اهداف و میزان بودجه بازاریابی کسب‌وکارها بستگی دارد.

بازاریابی کانال همه کاره Omni-Channel : این روش، پیچیده‌ترین روش بازاریابی است. در این شیوه، کسب‌وکارها سعی می‌کنند با یک هویت ثابت و یکپارچه در تمام کانال‌های بازاریابی (وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل، خرید حضوری، بیلبورد، کیوسک و …) حضور داشته باشند و پیام خود را به صورت یکسان و یکپارچه به مخاطبان منتقل کنند؛ به طوری که برند آنها به راحتی توسط مردم شناخته شود.

مقایسه بازاریابی چندکاناله و بازاریابی کانال همه کاره

اغلب شرکت‌ها و برندها اگر از بازاریابی همه‌کاره استفاده نکنند، قطعاً از بازاریابی چندکاناله استفاده می‌کنند. بدیهی است تبدیل استراتژی تک کاناله به استراتژی چندکاناله نیازمند زیرساخت، یکپارچگی و نظم سازمانی است. همچنین، به استراتژی کانال منظور بهینه‌سازی، برندها باید عملکرد هر یک از کانال‌های بازاریابی خود را از طریق رصد کردن شاخص‌های کلیدی مهم، اندازه‌گیری و آنالیز کنند تا متوجه شوند کدام کانال‌ها بیشترین سودآوری را داشته است.

در بازاریابی کانال همه کاره علاوه بر اینکه کانال‌ها مانند روش کانال‌های متقاطع با یکدیگر در ارتباط هستند، ارتباط به هم پیوسته دارند که باعث می‌شود یکپارچگی مشتریان حداکثر شود. همچنین، در این استراتژی در صورتی که مشتری فرایند خرید خود را با اپلیکیشن موبایل آغاز کرده و به عنوان مثال در مرحله پرداخت رها کرده باشد، باید بتواند خرید خود را از طریق دسکتاپ ادامه دهد و خرید را تکمیل کند. بنابراین، کانال‌ها باید از نظر زیرساختی با یکدیگر در ارتباط باشند و متناسب با یکدیگر عمل کنند. در واقع، استراتژی بازاریابی کانال همه‌کاره از دیدگاه مشتری بررسی و طراحی می‌شود و متمرکز بر نیاز مشتریان راه‌اندازی می‌گردد.

مقایسه بازاریابی چندکاناله و بازاریابی کانال همه کاره

مقایسه بازاریابی چندکاناله و بازاریابی کانال همه کاره

بازاریابی کانال همه‌کاره یک مدل کسب‌وکار بر اساس کانال متقابل است که شرکت‌ها برای افزایش و بهبود ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند. این رویکرد در بخش بهداشت و درمان، بخش دولتی، خدمات مالی، خرده‌فروشی و صنایع ارتباطات از راه دور شامل کانال‌هایی مانند مکان‌های فیزیکی، وبسایت‌های پرسش و پاسخ، رسانه‌های اجتماعی، چت زنده، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و ارتباطات تلفنی جریان دارد. شرکت‌هایی که از بازاریابی کانال همه‌کاره استفاده می‌کنند، بر این باورند که ارزش‌های مشتری، توانایی تماس مداوم آن با شرکت از طریق راه‌های متعدد در یک زمان است. به بیان بسیار بازاریابی همان بازاریابی چند کاناله است که به صورت صحیح و کامل اجرا شود.

البته علاوه بر کانال‌های سنتی گذشته (وب‌سایت و ایمیل)، رسانه‌های اجتماعی و موبایل نیز به آن اضافه شده‌اند. در بازاریابی کانال همه‌کاره کلیه رفتارهای مشتری در تمامی کانال‌های ارتباطی و نقاط تماس کاملاً پیش‌بینی و حمایت می‌شود به طوری که اگر در طی فرایند خرید، مشتری از یک کانال به کانال ارتباطی دیگری تغییر مسیر دهد هیچ تأثیر و کاستی در نتیجه خریدش شاهد نخواهد بود. در بازاریابی کانال همه‌کاره، افراد و همچنین فناوری نقش‌های کلیدی را در تجربه مشتری بر عهده دارند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

به طور کلی، کسب‌وکارهایی که همواره در حال بهینه‌سازی تجربه مشتری هستند، عملکرد موفق‌تری در طول زمان بدست می‌آورند. در بازاریابی کانال‌های همه‌کاره، تجربه مشتری‌محوریت استراتژی است و به همین دلیل است که این شیوه بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روش، تجربه مشتری بر اساس نیاز مشتری در هر کانال بهینه‌سازی می‌شود. امروزه فرایند خرید مشتریان قابل پیش‌بینی نیست. آنها ممکن است خرید خود را از دسکتاپ شروع کنند، با تبلت یا موبایل ادامه دهند و ادامه فرایند را با برنامک انجام دهند. پکپارچه بودن کانال‌ها به مخاطب کمک می‌کند تا تجربه بهتری داشته باشد. کسب‌وکارهایی که استراتژی چندکاناله را انتخاب می‌کنند، بدون توجه به میزان بازدهی تلاش‌های بازاریابی خود، تنها می‌خواهند که حداکثر مشارکت و تعامل مشتریان با برند خود در حداکثر کانال‌های بازاریابی را بدست آورند.

استفاده از استراتژی کانال‌های همه‌کاره به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا رفتار مشتریان خود در هر یک از کانال‌های بازاریابی را شناسایی کنند و تلاش‌های بازاریابی که به بهبود تجربه کاربری کمکی نمی‌کند را حذف کنند. در مقابل، کسب‌وکارهایی که از استراتژی چندکاناله استفاده می‌کنند، هزینه و انرژی خود را صرف ارتباط با مشتریان از طریق کانال‌های بسیاری می‌کنند که ممکن است تعدادی از آنها عملکرد آنچنان مناسبی نداشته باشند. در حالی که کانال‌های همه‌کاره داده‌های گردآوری شده از کانال‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب و تحلیل می‌کند تا بتواند میزان اثربخشی هر یک از کانال‌ها را اندازه‌گیری، کانال‌های با عملکرد نامناسب را حذف و سایر کانال‌ها را بهینه‌سازی کند. همانطور که گفتیم، در این استراتژی باید همواره به یاد داشته باشید که بهترین کار برای مشتری چیست و سپس، به خود فکر کنید.

منبع: بازاریابی کانال همه کاره نوشته آزاده اردشیری فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.