حرفه‌ای ها در بورس


3

حرفه‌ای ها در بورس

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها

و بازارهای خارج از بورس

(مصوب ۳۰ مهر ۱۳۸۷ هییت مدیره سازمان)

مقدمه

در اجرای ماده ۷ مصوبه مورخ ۸ آذر ۱۳۸۵ هییت محترم وزیران در خصوص تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هییت مدیره و مدیرعامل بورس ها و بازارهای خارج از بورس، دستورالعمل تاییدصلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس تدوین شده و به تصویب هییت مدیره سبا رسیده است.

ماده ۱. اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی آن به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند. واژه های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند:

۱. سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ می باشد.

۲. قبا: منظورقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی است.

۳. مقررات: کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و مصوباتی است که توسط ارکان ذی صلاح بازار اوراق بهادار یا تشکل های خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

۴. کمیته: منظور کمیته تایید صلاحیت ها است که مطابق ماده ۲ تشکیل می شود.

۵. متقاضی: شخصی است که تقاضای تایید صلاحیت عضو پیشنهادی هییت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک بورس یا بازار خارج از بورسرا ازسبا می نماید و حسب مورد می تواند یکی از اشخاص زیر باشد:

الف) شخص حقوقی عضو هییت مدیره بورس ها یا بازارهای خارج از بورسدر مورد نماینده حقیقی خود؛

ب) هییت مدیره بورس ها یا بازارهای خارج از بورس در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛

ج) شخص حقیقی در صورتی که خود، داوطلب عضویت در هییت مدیره بورس ها یا بازارهای خارج از بورس باشد.

۶. داوطلب: شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هییت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک بورس یا بازار خارج از بورس اعلام آمادگی نموده است و یا توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت ها به سبا معرفی شده است.

ماده ۲. به منظور بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلب و تایید صلاحیت های حرفه ای داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، کمیته ای به نام کمیته تاییدصلاحیت ها متشکل از سه عضو به انتخاب هییت مدیره سبا تشکیل می گردد. دبیر این کمیته توسط معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران انتخاب می شود

ماده ۳. جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. اداره این جلسات به عهده رییس کمیته است که توسط کمیته از بین اعضا انتخاب می شود. تصمیم گیری در کمیته به غیر از آنچه در سایر مواد این دستورالعمل مشخص شده است، با موافقت اکثریت اعضاء صورت می پذیرد.

ماده ۴. دبیر کمیته برای هر جلسه کمیته، صورت جلسه ای شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات تنظیم کرده و به امضای اعضای کمیته می رساند و یک نسخه از آن را به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد خود بایگانی می کند.

تبصره- نتایج بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلب در جلسه کمیته، مطابق فرم پیوست شماره ۵ تنظیم و ضمیمه صورت جلسه کمیته می شود.

ماده ۵. متقاضی باید فرم پیوست شماره ۶ این دستورالعمل را تکمیل و به همراه سایر مدارک و اطلاعات لازم، برای دبیر کمیته ارسال دارد. دبیر کمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم ها، مدارک یا اطلاعات، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطلاع دهد و پس از تکمیل مدارک، جلسه کمیته را با دعوت از اعضا، ظرف ۱۰ روز تشکیل دهد.

تبصره- فرم پیوست شماره ۶ می تواند به تصویب کمیته اصلاح گردد.

ماده ۶. صلاحیت حرفه ای هر یک از داوطلبان که طبق قسمت «ج» بند ۵ ماده ۱ این دستورالعمل داوطلب عضویت در هییت مدیره می باشند، باید قبل از برگزاری مجامعی که به منظور انتخاب اعضای هییت مدیره برگزار می شود، مطابق این دستورالعمل به تایید برسد. کاندید شدن اشخاص حقیقی در انتخابات هییت مدیره بورس ها یا بازارهای خارج از بورس منوط به تایید صلاحیت قبلی این اشخاص می باشد.

ماده ۷. صلاحیت حرفه ای داوطلبان از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی داوطلب تعیین می شود. حداقل امتیاز لازم برای تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب در زمینه های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی در پیوست شماره ۴ آمده است و صلاحیت عمومی داوطلب مطابق ماده ۱۰ بررسی می شود.

تبصره- در صورتی که صلاحیت حرفه ای داوطلب قبلاً به تایید کمیته رسیده باشد، کمیته می تواند صرفاً با بررسی صلاحیت عمومی داوطلب مطابق ماده ۱۰، صلاحیت حرفه ای وی را مجدداً تایید کند.

ماده ۸. امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست های شماره ۱ و ۲ این دستورالعمل محاسبه می شوند. دبیر کمیته موظف است قبل از تشکیل جلسه کمیته، امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی هر داوطلب را براساس مدارک و اطلاعات موضوع ماده ۵، محاسبه کرده و نتایج و رونوشتی از مدارک که توسط وی با اصل برابر شده است را در اختیار اعضا قرار دهد. نتایج این محاسبات باید در جلسه کمیته به تصویب برسد.

ماده ۹. برای ارزیابی صلاحیت علمی داوطلب، کمیته می تواند از آزمون های حرفه ای استفاده نماید یا با داوطلب مصاحبه کند یا ترکیبی از این دو روش را برگزیند. حوزه های مورد ارزیابی در مصاحبه مذکور در این ماده، مطابق پیوست شماره ۳ است.

ماده ۱۰. دبیر کمیته باید مدارک مربوط به صلاحیت عمومی داوطلب را در جلسه کمیته طرح نماید. در صورتی که داوطلب در مراجع ذی صلاح از جمله دادگاه ها، سبا یا تشکل های حرفه‌ای ها در بورس خودانتظام محکومیت قطعی یا سوءسابقه داشته باشد، کمیته باید موضوع را بررسی و نسبت به رد یا تایید صلاحیت عمومی داوطلب تصمیم گیری کند.

ماده ۱۱. اطلاعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان سبا قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هییت مدیره سبا، یا مقررات، نباید اظهار گردد.

ماده ۱۲. کمیته می تواند تایید صلاحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تایید موقت صلاحیت داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط خاصی در نظر بگیرد. همچنین در صورتی که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته می تواند به منظور جلوگیری از توقف تاسیس یا ادامه فعالیت بورس ها یا بازارهای خارج از بورس، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام کند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد.

ماده ۱۳. در صورتی که صلاحیت حرفه ای داوطلب یا به موجب ماده ۱۵ این دستورالعمل تقاضای تایید صلاحیت وی، در کمیته رد شود، بررسی مجدد صلاحیت حرفه ای داوطلب مذکور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود.

ماده ۱۴. در صورتی که صلاحیت حرفه ای اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل یک بورس یا بازار خارج از بورس توسط کمیته رد شده یا در صورتی که مدت اعتبار تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل بورس یا بازار خارج از بورس مذکور منقضی شده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز اشخاص مورد نظر خود را برای ترمیم هییت مدیره معرفی نماید. در صورت عدم اقدام متقاضی طی مهلت مقرر عضو هییت مدیره مربوطه حق شرکت در جلسات هییت مدیره را نخواهد داشت.

ماده ۱۵. در صورتی که طبق این دستورالعمل برای تایید صلاحیت حرفه ای، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیرکمیته حداقل یک روز قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامه مصاحبه به متقاضی یا داوطلب اعلام می نماید. در صورتی که به تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دو بار از حضور در جلسه مصاحبه امتناع کند، کمیته تقاضای تاییدصلاحیت را رد خواهد کرد.

ماده ۱۶. در صورتی که هر شخص حقیقی قبل از تایید صلاحیت حرفه ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هییت مدیره یا مدیر عاملی را در یک بورس یا بازار خارج از بورس ثبت شده نزد سبا بپذیرد یا مفاد ماده ۱۴را نقض نماید و یا تخلفات فوق به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هییت مدیره صورت پذیرد، موضوع از طرف دبیر کمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع می شود. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می تواند مدیر یا مدیران مربوطه را به یکی از موارد زیر محکوم نماید:

۱. خطار کتبی بدون درج در پرونده؛

۲. اخطار کتبی با درج در پرونده؛

۳. ممنوعیت نهادها وتشکل های تحت نظارت از انتصاب اشخاص متخلف به سمت عضو هییت مدیره یا مدیرعامل برای مدت معین.

تبصره- درصورتی که مرجع رسیدگی کننده، شخص متخلف را مستحق مجازات های بند ۳ این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود جهت تصمیم گیری به هییت مدیره سبا گزارش نماید.

ماده ۱۷. این دستورالعمل در ۱۷ ماده، ۴ تبصره و ۶ پیوست در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ به تصویب هییت مدیره سبا رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران بورس ها مصوب ۱۴ آبان ۱۳۸۵ هییت مدیره سبا، ملغی می گردد.

پیوست(۱): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تجربی داوطلب

امتیاز سابقه تجربی داوطلب از جمع امتیازات سوابق تجربی داوطلب در سمت های مختلف، به دست می آید. امتیاز سوابق تجربی داوطلب در هر سمت به شرح زیر محاسبه می شود:

ضریب ماه توسط کمیته تایید صلاحیت ها تعیین می شود. سقف ضریب سمت داوطلب و ضریب موضوع فعالیت محل کار داوطلب در جداول زیر درج شده است. کمیته با بررسی سمت و شغل داوطلب، ضرایب سمت داوطلب و موضوع فعالیت محل کار وی را با رعایت حداکثرهای مذکور در این جداول تعیین می نماید. حداکثر امتیاز سوابق تجربی داوطلب برابر ۱۰۰ امتیاز می باشد.

جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب

پیوست(۲): نحوه محاسبه امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب

امتیار سوابق تحصیلی داوطلب براساس آخرین مدرک تحصیلی وی و با توجه به جدول زیر تعیین می شود. حداکثر امتیاز این بخش ۱۰۰ امتیاز خواهد بود.

پیوست (۳): نحوه ارزیابی صلاحیت علمی داوطلب

صلاحیت علمی داوطلب از طریق برگزاری آزمون های حرفه ای یا انجام مصاحبه تعیین می شود. در صورت انجام مصاحبه، سرفصل عناوین مورد ارزیابی جهت تعیین صلاحیت علمی داوطلب و حداکثر امتیاز مربوط به هر سرفصل به قرار جدول زیر است. حداکثر امتیاز صلاحیت علمی برابر ۱۰۰ خواهد بود.

پیوست(۴): حداقل امتیاز برای تایید صلاحیت حرفه ای در زمینه های سوابق تجربی،

سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی

برای تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب علاوه براینکه باید صلاحیت عمومی داوطلب تایید شود، داوطلب باید در زمینه های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی حداقل امتیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید.

جدول حداقل امتیاز برای تایید صلاحیت حرفه ای

پیوست (۵): نظریه کمیته تایید صلاحیت ها

پیوست(۶): پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره

نماد بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعالیت داشته باشید حتماً تا به حال نام هایی مانند فملی، شگل، تجارت و … را شنیده اید. نماد شرکت های بورس که هر کدام ترکیبی از نام شرکتی خاص و صنعت مورد فعالیت آن شرکت هستند، در اصطلاح، «نماد بورس» نامیده می شوند.

چرا به جای نام شرکت ها از حروف اختصاری بورس استفاده می شود؟
بورس، بازاری پر از شرکت های گوناگون است که هر کدام در زمینه ای خاص فعالیت می کنند. به همین دلیل ایجاد یک نماد مشخص برای هر شرکت می تواند روند معاملات بورسی را سرعت ببخشد.

نماد بورس شرکت ها چگونه ساخته می شوند؟
نمادهای معاملاتی شرکت های بورسی در تالار معاملات بورس از دو بخش مهم تشکیل شده اند؛ بخش اول نماد بورسی، نشان دهنده صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند و بخش دوم، خلاصه ای از نام اصلی شرکت را در بر می گیرد. نماد بورس هر شرکت، صنعت آن شرکت بورسی را نمایش داده و باعث می شود که روند شناسایی و دسته بندی شرکت ها آسان شود. در واقع حروف اختصاری هر نماد بورس، نام و صنعت شرکت را به سادگی برای سهامداران تداعی می کند. البته در این دسته بندی استثناهایی هم وجود دارد که شما می تواند با مراجعه به «سایت شرکت مدیریت فناوری بورس» به نشانی «tsetmc.com» تمام نمادها و صنعت مربوط به آن ها را در قسمت «دیده بان بازار» مشاهده کنید. به عنوان مثال، گروه فلزات اساسی با حرف «ف» نشان داده می شوند؛ بنابراین نماد «فملی» مربوط به صنعت فلزات اساسی و شرکت صنایع ملی مس ایران است.

حروف اختصاری در ابتدای هر نماد بورس نشان دهنده چه صنعتی است؟
حرف «ف» نشان دهنده گروه فلزات اساسی است که در این میان نمادهای هرمز «فولاد حرفه‌ای ها در بورس هرمزگان جنوب»، فجر «فولاد امیرکبیر کاشان»، میدکو «هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه»، کیمیا «معدنی کیمیای زنجان گستران»، کاوه «فولاد کاوه جنوب کیش»، ارفع، زنگان و ذوب استثنا هستند.

حرف «و» نشان دهنده گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری است و نماد دی «بانک دی» استثنای این گروه محسوب می شود. علاوه بر این گروه سرمایه گذاری ها نیز با حرف «و» آغاز می شوند؛ به عنوان مثالی از نمادهای این گروه می توان به «وسپه»، «وخارزم» و «وبیمه» اشاره کرد. نمادهای پردیس «سرمایه گذاری پردیس»، گوهران «سرمایه گذاری توسعه گستران امید»، اعتلا «شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز»، سرچشمه «سرمایه گذاری مس سرچشمه» و سردبیر «سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان» از این قاعده پیروی نمی کنند.

حرف «س» در ابتدای هر نماد گروه سیمان، آهک و گچ را نشان می دهد. به عنوان مثالی از نماد های این گروه می توان به ستران «سیمان تهران» و سبزوا «سیمان لار سبزوار» اشاره کرد.

گروه محصولات غذایی با حرف «غ» شناخته می شوند. نمادهای «تبرک» و «بهپاک» از استثناهای این گروه هستند. البته صنعت قند و شکر، در گروه جداگانه ای قرار می گیرد و نام نمادهای بورسی این گروه با حرف «ق» آغاز می شود. برای مثال نماد های «قنیشا»، «قلرست» و «قثابت» از نماد های موجود در گروه قند و شکر هستند.

نمادهای «چکاپا»، «چکارن» و «چکاوه» تنها نمادهای گروه محصولات کاغذی هستند. نمادهای این گروه با حرف «چ» آغاز می شوند. این حرف برای گروه محصولات چوبی هم به کار برده می شود.

نمادهای «نطرین» و «نمینو» تنها نمادهای فعال گروه منسوجات هستند. نام نمادهای این گروه با حرف «ن» آغاز می شود.

گروه زراعت و خدمات وابسته با حرف «ز» شروع می شوند. نمادهای تلیسه «دامداری تلیسه نمونه» و سیمرغ از این قاعده پیروی نمی کنند.

در ابتدای نمادهای گروه کانی های غیرفلزی حرف «ک» وجود دارد. به عنوان مثالی از نمادهای این گروه می توان به «کسرام»، «کرازی» و «کسرا» اشاره کرد. علاوه بر این حرف «ک» برای گروه مختص به استخراج زغال سنگ و استخراج کانی های فلزی هم مورد استفاده قرار می گیرد. «کطبس»، «کپرور» و «کشرق» تنها نمادهای فعال گروه زغال سنگ و «کروی»، «کگهر» و «کگل» از نمادهای گروه کانی های فلزی هستند.

نمادهای گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی با حرف «ب» آغاز می شود. «بسویچ»، «بموتو» و «بکام» از نمادهای این گروه به شمار می روند.

حرف «ش» در ابتدای نمادهای معاملاتی گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای دیده می شود. به عنوان مثالی از نمادهای این گروه می توان به «شبندر»، «شسپا» و «شتران» اشاره کرد.

نمادهای گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات معمولا با حرف «ث» در ابتدای نام نماد شناخته می شوند. نمادهای «ثمسکن»، «ثعمرا» و «ثتران» نمادهای متعلق به این گروه هستند.

تمام نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات با حرف «خ» آغاز می شوند. «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» از نمادهای بزرگ و مهم این گروه هستند.

در گروه اطلاعات و ارتباطات تنها سه نماد فعال وجود دارد. این نماد ها عبارت اند از «های وب»، «اپرداز» و «اوان». همانطور که مشخص است بیشتر نمادهای این گروه با حرف «اِ» آغاز می شوند.

گروه خدمات فنی و مهندسی با حرف «ر» در ابتدای هر نماد شناخته می شود و در حال حاضر تنها سه نماد فعال دارد. «رمپنا»، «رنیک» و «رتکو» نمادهای فعال این گروه هستند.

نمادهای گروه حمل ونقل و انبارداری با حرف «ح» آغاز می شوند. نماد توریل «توکاریل» اسثنای این گروه به شمار می رود.

حرف «د» در ابتدای هر نماد نشان دهنده گروه مواد و محصولات دارویی است. کاسپین «داروسازی کاسپین تأمین»، هجرت «پخش هجرت» و برکت «گروه دارویی برکت» از استثنای گروه دارویی هستند.

گروه لاستیک و پلاستیک با حرف «پ» شروع می شود. «پلاسک»، «پردرخش» و «پاسا» از نمادهای این گروه هستند.

گروه ماشین آلات و تجهیزات با حروف «ت» یا «ل» آغاز می شوند. «لابسا»، «تکمبا»، «تایرا» و «لبوتان» ازجمله نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات به شمار می روند.

نمادهای گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم معمولا با حرف «ب» شروع می شوند. در این گروه نمادهای مبین «پتروشیمی مبین» و دماوند «تولید نیروی برق دماوند» استثنا هستند.

نماد بورس ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار
علاوه بر آنچه گفته شد، علائم اختصاری دیگری هم در بورس اوراق بهادار وجود دارند. اگر به سایت شرکت فناوری بورس مراجعه کنید علاوه بر نماد شرکت های بورسی با نمادهایی همچون «وسبحانح»، «تسه»، «اخزا» و … رو به رو خواهید شد. در واقع این نمادها نشان دهنده ابزارهای مالی قابل معامله دیگری غیر از سهام شرکت ها در بازار بورس و فرابورس هستند.

هرگاه در انتهای یک نماد معاملاتی حرف «ح» وجود داشت، این نماد مربوط به حق تقدم آن نماد است که در بازه زمانی معینی در بورس قابل معامله بوده و پس از آن نماد مربوط به حق تقدم بسته خواهد شد و حق تقدم مانند سهام عادی شرکت معامله می شود.

نماد هایی که با نام «اخزا» آغاز می شوند، نشان دهنده اسناد خزانه دولتی بوده و در بازار فرابورس معامله می شوند.

نماد بورس «تسه» که در بازار فرابورس ایران معامله می شود همان اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن یا امتیاز تسهیلات مسکن است که سررسید مشخصی دارد.

اگر در ابتدای نام نماد بورس حرف «ض» وجود داشت نشان دهنده آن است که این نماد متعلق به اختیار خرید یک نماد در بازار بورس یا فرابورس است.

نمادهایی که متعلق به ابزارهای مالی مانند حق تقدم، اسناد خزانه، امتیاز تسهیلات مسکن و … هستند، تنها در دوره خاصی در بازار بورس یا فرابورس معامله می شوند و دارای سررسید مشخصی هستند. ولی نمادهای متعلق به سهام شرکت ها تا زمان انحلال شرکت در بازار بورس اوراق بهادار قابل معامله خواهند بود.

معاملات گواهی سپرده سیمان به صورت برخط

دامنه نوسان باید باز شود / توزیع سود نقدی چالش جدی بورس است

  • 1758 :بازدید

گزارش آبان 1400 کسرام

  • 1912 :بازدید

مراحل دریافت کد بورسی

1

ثبت نام در سامانه سجام

2

احراز هویت

3

دریافت کد سهامداری

4

دریافت کاربری معاملات آنلاین

5

خرید و فروش

image description

image description

سامانه های معاملاتی

image description

سامانه معاملات آنلاین

معاملات برخط در حقیقت انجام خرید و فروش اوراق بهادار از طریق پلتفرم معاملاتی آنلاین می‌باشد و مشتریان میتوانند به صورت آنلاین عملیات خود را انجام دهند. این سامانه باعث افزایش سرعت در خرید و فروش سهام میگردد و مشتریان میتوانند در هر لحظه عملیات خود را انجام دهند.

image description

سامانه معاملات اینترنتی

با این سامانه سهامداران بدون مراجعه به دفاتر کارگزاری،به راحتی می توانند از طریق اینترنت درخواست خود را ارائه نمایند و خرید و فروش انجام دهند. سامانه معاملات اینترنتی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان محترم کارگزاری بانک توسعه صادرات خواهد شد.

image description

سامانه معاملات همراه

با گسترش روزافزون دستگاه های هوشمند ، علاقمندی فعالان بازار سرمایه به کسب اطلاع از وضعیت بازار و انجام عملیات خرید و فروش از راه دور نیز افزایش می یابد. رایان همراه جدیدترین ابزار معامله در بورس است که امکان ارتباطی مطمئن در انجام معاملات برای مشتریان محترم فراهم می سازد.

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند حرفه‌ای ها در بورس با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

افت 11 هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز کاری هفته

هفته بورس دوباره با رنگ قرمز آغاز شد و امروز هم شاخص‌های بورس و فرابورس نزولی بودند.شاخص کل بورس تهران امروز با ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۷۷ هزار واحدی ایستاد.

افت 11 هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز کاری هفته

به گزارش سایت طلا ،شاخص کل بورس امروز با ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۷۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۲۹۸۱ واحد کاهش در رقم ۴۰۱ هزار و ۹۰۸ واحد ایستاد. در این بازار ۲۵۵ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۰۲ واحد کاهش داشت و به ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد رسید.

در این بازار بیش از ۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۱۶۷ هزار و ۵۲۵ نوبت بود.

زغال سنگ پرورده طبس (کزغال)، بهمن دیزل (خدیزل)، توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و بیمه پاسارگاد (بپاس) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.