منظور از بازار کارا چیست؟


بازار کارا

بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریمدیریت مالی

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از آزمون نسبت واریانس، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دورهای زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل وجود بازگشت به میانگین را در دو شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در بیشتر دوره های زمانی تایید می نماید. اما شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دوره زمانی 87-84 و در بیشتر فواصل زمانی از فرایند گشت تصادفی پیروی کرده است.

بی قاعدگی های تقویمی و غیر تقویمی در بازارهای مالی

ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد مالیبازارهای مالیاطلاعات و کارایی بازار
 2. حوزه‌های تخصصیاقتصادروش های ریاضی و کمیروش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتریروش های ارزیابی،روش های نمونه گیری

بازارهای مالی برای این که منظور از بازار کارا چیست؟ بتوانند به نحو مناسب عمل نمایند و از عهده جذب سرمایه افراد و تخصیص بهینه منابع مالی برآیند، باید کارا باشند. علاوه براین، اهمیت و جایگاه اطلاعات و تحقیقات مالی و حسابداری در حوزه بورس اوراق بهادار می تواند تحت تاثیر کارایی بازار مذکور قرار گیرد. اما شرط لازم برای کارایی بازار، انعکاس سریع و کامل اطلاعات جدید در قیمت اوراق بهادار میباشد. بنابراین در این تحقیق شبه تجربی، سرعت تعدیل اطلاعات در قیمتهای سهام با استفاده از ضریب تعدیل قیمت که سرعت ۱۳۷۸ ، مورد بررسی قرار گرفته است. - و میزان انعکاس اطلاعات جدید در قیمتها را ارزیابی میکند و در دوره زمانی سالهای ۱۳۸۴ نتایج تحقیق نشان دهنده انعکاس اطلاعات جدید به کندی در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره مورد مطالعه میباشد. حداقل زمان لازم برای انعکاس کامل اطلاعات در قیمتهای سهام ۱۷ روز کاری میباشد

بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریسرمایه گذاری

بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم برخلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین به لحاظ قلمرو زمانی، نمونه ای از شرکتهایی که طی دوره زمانی 1383 الی 1388 حداقل یک بار سهامشان مورد معامله قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرند. به علاوه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تمامی راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون، میانگین بازده ماهانه پرتفوی برنده در دوره نگهداری از میانگین بازده ماهانه پرتفوی بازنده منظور از بازار کارا چیست؟ در همین دوره بیشتر است. این امر نشان می دهد که پرتفویی که در سه، شش، نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است (پرتفوی برنده)، در سه، شش، نه و دوازده ماه اینده به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در گذشته بدترین عملکرد را داشته است (پرتفوی بازنده) ادامه می دهد.

تئوری آشوب و رفتار منظور از بازار کارا چیست؟ بازارهای سهام (موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران) (مقاله علمی وزارت علوم)

با گذشت حدود دو دهه از بازگشایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات و تعداد شرکت های پذیرفته شده در آن از افزایش چشم گیری برخوردار شده است و سهامداران حقیقی و حقوقی بسیاری در آن درگیر شده اند، لذا به تدریج جایگاه قابل توجهی در مجموعه اقتصاد کشور پیدا کرده است و این مسؤولیت پژوهشگران عرصه اقتصاد را برای بهره گیری از ابزارهای جدید و کارآمدتر- جهت توجیه بهتر نوسانات این بازار- مضاعف می کند. از دیگر سو تئوری آشوب از جمله دریچه های نوینی است که در حوزه مدیریت و اقتصاد گشوده شده و سالیان اخیر، هر روز علاقه مندان بیش تری را مجذوب خود نموده است، بنابراین نگریستن به بازار اوراق بهادار تهران از این دریچه مفید به نظر می رسد. این مقاله پس از مرور برخی مقدمات ضروری پیرامون تئوری آشوب و انواع سیستم ها درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا بورس اوراق بهادار تهران یک سیستم آشوب ناک است یا خیر؟ متدلوژی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج ساخته و به یک فراتحقیق بدل نموده است، زیرا در این پژوهش مستقیماً به جمع آوری داده ها مبادرت ننموده، بلکه تلاش شده است با جمع آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام شده، به اظهار نظر پیرامون مسأله اصلی تحقیق پرداخته شود. .

ناهنجاری های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه ی بازار کارا

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریکلیات

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن هابهعنوانناهنجاری­هایتئوریبازارکارایادمی کند شناسایی وجودیاعدموجوداین­گونهناهنجاری­هاو نیز بررسی آثار آن هامبحثیجدیددرحوزه یسرمایه گذاریدرسال­هایاخیربودهاستومطالعاتگوناگونی دراینزمینهصورتگرفتهاست. در پژوهش حاضر ناهنجاری­های مورد بحث به طور مختصر معرفی و به برخی از پژوهش­های انجام شده در هر حوزه اشاره می شود. در ضمن فرصت­های مطالعاتی پیش رو در این حوزه نیز معرفی می گردد

تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی بر استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریسیستم های اطلاعاتی حسابداری
 2. حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریتئوریهای حسابداریبازده سهام

این پژوهش، تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی را بر میزان احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام در بازه زمانی 1387 تا پایان 1392 در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. بدین منظور، با استفاده از مدل های ریزساختار بازار سرمایه، میزان احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام به صورت ماهانه محاسبه شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون با داده های تابلویی، نتایج ماه های محرم و رمضان با نتایج سایر ماه های سال مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه برای معاملات سهام، در ماه محرم نسبت به سایر ماه ها کاهش معناداری دارد؛ ولی احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه در ماه مبارک رمضان تفاوت معناداری با سایر ماه های سال ندارد. این موضوع، تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی را بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام مورد تایید قرار می دهد.

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست B اقلام تعهدی (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریسیستم های اطلاعاتی حسابداری

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی ازروش پرتفوی بندی استفاده گردیده است. هم چنین برای اندازه گیری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای غیر مستقیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات 82 شرکت در طی 5 سال ( 1387 تا 1391 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که، به موازات افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف بین ضرایب پیش بینی و ارزشیابی اقلام تعهدی در آزمون میشکین به طور معناداری افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی تشدید می شود

بررسی واکنش نامتقارن سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات جدید در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریتئوریهای حسابداریبازده سهام

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی (مقاله علمی وزارت علوم)

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی است، به عبارت دیگر این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد، آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی بازاری کاراست؟ بنابراین سه سئوال اساسی مطرح در این مقاله عبارتند از: مولفه های بازار کارا چیست؟ آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی جزء بازارهای کار محسوب می شوندیا خیر؟ و مدل مفهومی ارتباط مولفه های بازارکارای پایگاه های اطلاعاتی چگونه است؟ روش شناسی: برای دستیابی به هدف این مقاله و پاسخگویی به سئوالات آن از روش تحلیل محتوای کیفی با تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است، که طی دو مرحله تقلیل داده ها و رمز گذاری آزاد مولفه های اصلی بازارهای کارا بدست آمد، سپس یک سیاهه وارسی تهیه و به مسئولان بازرگانی 9 پایگاه اطلاعاتی مهم ارسال شد تا براساس تجربیات خود به هریک از مولفه ها از 0 تا 5 امتیاز بدهند، یافته ها: یافته های مرحله اول چهار مولفه: اطلاع محوری، خطی بودن، حجم معاملات و منطق و عقلانیت را به عنوان مولفه های اصلی بازارهای کارا نشان داد. یافته های سیاهه وارسی حاکی از آن بود که بازار پایگاه های اطلاعاتی را می توان در زمره بازارهای کارا به شمار آورد. نتیجه گیری: براساس اولویت ارائه شده از سوی ناشران به هریک از مولفه های بازارهای کارا مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی ترسیم شده است ترسیم شد.

آزمون های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370) (مقاله علمی وزارت علوم)

وجود حباب باعث انحراف پس اندازها در تخصیص بهینۀ خود در بازارهای دارایی می شود. به همین دلیل در سطح کلان، انحراف پس اندازها، کارایی سرمایه گذاری و کل اقتصاد را دچار اخلال می کند. بسیاری از پژوهشگران در حوزۀ مالی- رفتاری، بررسی های زیادی در وجود این پدیده انجام داده اند. پژوهش های اخیر نشان داده است الگوهای سنتی ریشۀ واحد در شناسایی رفتارهای انفجاری به منظور از بازار کارا چیست؟ خصوص در بازه های طولانی دچار ضعف است. از الگوهای تعمیم یافتۀ دیکی فولر راست دم(RADF) و الگو های قوی تر تعمیم یافتۀ دیکی فولر (SUP ADF و GSADF) استفاده شده است. این الگو ها علاوه بر شناسایی قوی تر وجود رفتار های انفجاری در بازه های طولانی، دوره های حبابی در این بازه را نیز می تواند مشخص کند. ، بازه مدّنظر برای آزمون از فروردین 1370 تا فروردین 1393 برای بازار سهام و مسکن است. نتیجۀ این پژوهش براساس آزمون های پیشرفته نشان می دهد بازار سهام و بازار مسکن در بازه مدّنظر، رفتارهای حباب انفجاری داشته است؛ به گونه ای که برای بازار سهام، 24 و برای بازار مسکن، 12 دوره است.

ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در منظور از بازار کارا چیست؟ بازارهای ارز ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

این مقاله به بررسی وجود اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می پردازد. داده ها، نرخ های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می شوند. مبادلات نرخ های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ های ارز، از مدل های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته های اول و دوم و اثر منفی در هفته های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفته اول و بازده هفتگی یورو در هفته های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی دار بود. این نتایج می توانند شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را مورد تردید قرار دهند.

آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس تهران(یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر) (مقاله علمی وزارت علوم)

با توجه به اهمیت بازارهای کارآمد، آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی کارایی حافظه مالی بازار در بلند مدت وویژگی فرکتالی بودن آن در دوره 1388-1396 آزمون شده است. واکنش بازار سرمایه در مواجهه با شوک های تصادفی منجر به نوسانات در این بازار می شود. ویژگی های مربوط به ماندگاری در بازار با استفاده از روش تغییر رژیم مارکوف که توانایی بالایی در مدل سازی مربوط به وقوع شوک ها دارند انجام شده است.حافظه بلندمدت و فرکتالی بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران و پایداری مالیبر اساس شاخص نمای هارست آزمون شده است. یافته ها نشان می دهند شاخص قیمت سهام در ایران دارای حافظه بلندمدت است.لذا آثار هر شوک بر این متغیر، به دلیل حافظه بلندمدت بازار تا دوره های طولانی باقی می ماند. نتایج بیانگر این است که شاخص کل بازار سهام دارای ویژگی فرکتالی است. Abstract The aim of this study is to test the Fractal Market Hypothesis with the Markov regime change model in the Tehran Stock Exchange.One of the concepts in the efficient market is whether the financial time series has long-term memory and fractal properties or not. Given the characteristics of the capital market, which is always faced with random shocks and leads to fluctuations in this market, it is necessary to examine the fractal characteristics of the market.In this paper, the amount of long-term memory and stability of financial time series resulting from the total stock market index for the period 2009-2019 were examined. For this purpose, first, the existence of long-term memory was examined, and then the fractal nature of the market was examined using the Harst view منظور از بازار کارا چیست؟ index. The results indicate the existence of long-term memory in this variable. In this case, with one differentiation, it becomes more differentiated, so the stock price index series in Iran has long-term memory and the effects of each shock on this variable due to its long-term memory remain for long periods. The results also showed that the overall stock market index is fractal. Keyword: Fractal market, Risk, Capital Market, Markov Regime Change.

نظریه کارایی بازار(EMH)

نظریه کارایی بازار(EMH):در دهه های اخیر، فرضیه کارایی بازار پایه اصلی در اقتصاد مالی می­باشد.

به عبارت دیگر، کارایی بازار سرمایه مفهوم اصلی در تئوری بازارهای مالی می­باشد که نقش مهمی در تخصیص منابع، تخصیص پورتفو و تنوع بین المللی ایفا میکند.

کارایی بازار سرمایه به این معنی است که قیمتها منجر به تخصیص کارای منابع میشوند.

یعنی در بازار کارا، قیمت­ها ارزش ذاتی اوراق بهادار را نشان میدهند و بدین ترتیب پس انداز به سرمایه گذاری های پربازده تخصیص می­یابد که این امر به سود بیشتر برای سرمایه گذاران و اقتصاد کشور منتهی می­شود.

کارایی بازار به طور مستقیم با کارایی اطلاعات در ارتباط است یعنی بازارها در حالتی کارا هستند که تمام اطلاعات موجود، در قیمتها منعکس شده باشد.

حال فرض کنیم این فرضیه صحیح است؛ آنگاه تحلیل بازار منجر به برتر شدن یک معامله گر نسبت به دیگری نمیشود.

فرضیه کارایی بازار به این معنی نیست که سرمایه گذاران عقلایی هستند.

بلکه طبق این فرضیه سرمایه گذاران به صورت تصادفی رفتار میکنند، اما به طور کلی بازار همیشه درست میگوید.

به عبارت دیگر، در اینجا کلمه کارایی مترادف است با نرمال.

برای مثال یک واکنش غیرعادی به اطلاعات غیرعادی کاملا نرمال است.

به بیان دیگر، در یک بازار کارا به سختی میتوان از طریق پیش بینی نوسانات قیمت، سود بدست آورد.

یعنی قیمتها به طور دقیق و سریع به اطلاعات مربوطه واکنش نشان می­دهند.

بازارهای مالی دو نقش مهم ایفا می­کنند:

ایجاد نقدینگی و تعیین قیمت.

برای تعیین قیمت مناسب از تمام اطلاعات موجود در بازار استفاده می­شود که این امر کارایی بازار نام دارد.

مطالعات نشان میدهند که بین نقدینگی و افزایش کارایی بازار ارتباط قوی وجود دارد که این ارتباط از طریق تاثیر نقدینگی بر فرآیند قیمت ­گذاری صورت میگیرد.

فرضیه کارایی بازار منظور از بازار کارا چیست؟ منظور از بازار کارا چیست؟ نقش مهمی در بازارهای نو ظهور ایفا میکند زیرا کارایی بازار منجر به افزایش نقدینگی، کاهش محدودیت های سازمانی و بهبود کیفیت اطلاعات منتشر شده میگردد.

این فرضیه به طور نظری و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و هنوز نیز یکی از موضوعات تحقیقی پرطرفدار در تحقیقات مالی است.

منظور از اطلاعات در فرضیه کارایی بازار، هر نوع اطلاعاتی است که ممکن است بر قیمتها اثر بگذارد که این اطلاعات در زمان حال نامعلوم هستند و به صورت تصادفی در آینده مشخص میشوند.

این اطلاعات تصادفی منجر به تغییرات آتی در قیمتها می­شوند.

بنابراین، اطلاعات در بازارهای سرمایه باید به نحوی باشد که تمامی سرمایه گذاران امکان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.

با توجه به مطالب فوق میتوان بیان نمود که در صورت نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی، سرمایه های افراد عادی که در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری میکنند، همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت.

با توجه به سطح اطلاعات موجود ، فرضیه کارایی بازار به سه نوع تقسیم میشود: ضعیف(قیمتهای تاریخی)، متوسط(اطلاعات عمومی) و قوی(تمام اطلاعات شامل خصوصی و عمومی).

نوع ضعیف کارایی بیشتر مورد توجه مطالعات علمی قرار گرفته است که این امر به دلیل سادگی تست کردن آن میباشد.

حال هر نوع را به طور جزئی بررسی میکنیم:

کارایی بازار ضعیف:

در این حالت تمام اطلاعات تاریخی در قیمت اوراق بهادار منعکس شده است.

تحلیل بنیادین به سرمایه گذار کمک میکند تا اطلاعات کافی برای سود بیشتر را بدست آورد.

اما تحلیل بنیادین در بلندمدت مزیتی ندارد و تحلیل تکنیکال نیز کاربردی ندارد.

کارایی بازار متوسط:

در این حالت استفاده از تحلیل بنیادین و تکنیکال منفعتی برای سرمایه گذار ندارد و اطلاعات جدید به طور مداوم در قیمتها منعکس میشود.

کارایی بازار قوی:

در این حالت تمام اطلاعات خصوصی و عمومی در قیمت اوراق بهادار منعکس شده و به طور کلی هیچ سرمایه گذاری نمیتواند در بازار سود کند.

فرضیه کارایی قوی به این معنی نیست که هیچ سرمایه گذار و مدیر مالی قادر به کسب سودهای کلان نمی­ باشد، بلکه همیشه حالات خاص وجود دارد.

در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد که عبارتند از:

۱)کارایی اطلاعاتی

۲)کارایی تخصیصی

۳)کارایی عملیاتی

کارایی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد که از طریق آن بازارهای سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن میسازند.

این نوع کارایی منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارایی ها میشود.

بازارهایی دارای کارایی تخصیصی می­باشند که در آنها پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری نهایی سرمایه، تامین مالی میشوند.

از آنجا که فعالان بازار برای بکارگیری اطلاعات جدید در استراتژی خود به زمان احتیاج دارند، پس اگر گفته میشود بازار در این روز کارا است به این معنی نیست که در هر نقطه از آن روز بازار کارا بوده است .

مطالعات انجام شده توسط آروری و گوین(۲۰۱۰)، کونور(۲۰۱۰) نشان میدهد که محصولات پتروشیمی و نفتی و فلزات با ارزش به عنوان دارایی مناسب برای پورتفو در منظور از بازار کارا چیست؟ نظر گرفته میشوند.

این امر به علت پایین بودن نوسانات بازدهی این محصولات و همبستگی پایین آنها با سهام می­ باشد.

در طول چند سال گذشته اقداماتی جهت بهبود شرایط محیط عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

از جمله:

افزایش حجم و ارزش داد و ستد سهام، افزایش شمار خریداران، راه اندازی بورس های منطقه ای، اصلاح ساختار سازمانی، منظور از بازار کارا چیست؟ راه اندازی تالار فرعی داد و ستد بورس و داد و ستد ارزی بورس، اجرای مقررات نظام جدید پذیرش شرکتها در بورس، راه اندازی شبکه اطلاع رسانی و شبکه الکترونیک اداری بورس، تدوین مقررات جذب سرمایه های خارجی در بورس و غیره.

یعقوب نژاد و شیرازی(۱۳۸۷) به بررسی روند سطح کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران با توجه به واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی پرداخته اند.

طبق یافته های آنها بازار سرمایه ایران کارا نمی­باشد.

چنین بازاری تنها به نفع سرمایه گذارانی عمل خواهد کرد که در معادله نابرابر اطلاعات، به منابع اطلاعاتی خاصی وابسته اند و پایه همین اطلاعات، وارد بازی برد-باخت سرمایه گذاری خواهند شد.

چنین بازاری صرفا انحصاری عمل کرده و برای عده ای خاص میباشد که نه تنها باعث رونق و توسعه اقتصادی کشور نمیشوند بلکه توزیع ناعادلانه ثروت و تجمع آن در دست عده ای خاص را نتیجه خواهد داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید کورس بازارهای مالی را دانلود کنید.

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی: آیا می‌توان بر بازار بورس غلبه کرد؟

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی: آیا می‌توان بر بازار بورس غلبه کرد؟

وقتی تاریخچه بازار سهام را بررسی می‌کنید می‌بیند که ارزش سهام و سایر اوراقی که در این بازار خریدوفروش می‌شوند، نوسانات بسیار زیادی دارند و قیمت دارایی ها در بازار بورس از سالی به سال دیگر متفاوت است. احتمالاً اولین سؤالی که دراین‌ارتباط به ذهن هرکسی خطور می‌کند، این است که چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی نهفته شده است. به عبارتی اطلاعات جدیدی که منتشر می‌شوند، به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا بر اساس اطلاعات جدید، مجدداً سهام یا دارایی های خود را ارزیابی کنند و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری آن کنند. این تغییراتی که در تصمیمات افراد رخ می‌دهد، باعث تغییر تعادل عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت می‌شود.

رفتار قیمت دارایی های مختلف در بورس تابه‌حال موضوع مطالعات گسترده‌ای قرار گرفته و فرضیه بازار کارا (Efficient Market Hypothesis) ایده‌ای است که در دهه ۶۰ میلادی توسط یوجین فاما توسعه داده شده و به تا حد زیادی به پاسخ این پرسش می‌پردازد.

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی به چه معناست؟

فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی این‌طور بیان می‌کند که غلبه کردن بر بازار بورس غیرممکن است چون قیمت ها همه اطلاعات مرتبط را در خود منعکس کرده‌اند؛ اما آیا واقعاً وقتی اطلاعات جدیدی در بازار منتشر می‌شود، قیمت ها به‌درستی و به‌سرعت تعدیل می‌شوند؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، پس بازار سرمایه، کارا خواهد بود.

فرضیه بازار کارا بیانگر آن است که بازارهای سرمایه‌ای که به خوبی سازمان‌دهی شده‌اند و جزء بازارهای توسعه‌یافته جهان به‌حساب می‌آیند، نظیر بورس نیویورک، کارا هستند؛ بنابراین در این بازار قیمت همه‌ی سهام به ارزش واقعی آن‌ها نزدیک است و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سرمایه گذاران تصور کنند قیمت های فعلی بازار، خیلی بالا یا پایین هستند.

منظور از کارایی چیست؟

کارایی بازار یک معنای ضمنی هم دارد و آن اینکه در یک بازار کارا، ارزش فعلی خالص تمام سرمایه گذاری‌های مالی صفر است. به عبارتی وقتی قیمت ها نه خیلی بالا و نه خیلی پایین هستند، اختلاف بین ارزش بازار یک دارایی و بهای تمام‌شده آن صفر است. پس ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری نیز صفر خواهد بود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که بازارها به‌خودی‌خود کارا نیستند، بلکه این منظور از بازار کارا چیست؟ رقابت بین سرمایه گذاران بوده است که باعث حرکت بازارها به‌سوی کارایی شده است. به عبارتی افراد با شناسایی سهامی که به‌درستی قیمت گذاری نشده‌اند و عکس‌العمل سریع نسبت به خرید یا فروش آن سهام به کارایی بازار کمک می‌کنند.

البته این فرضیه بسیار بحث‌برانگیز بوده و اغلب نزاع‌های فراوانی را در محافل علمی و همین‌طور محافل بازاری به راه انداخته است. طرفداران این مدل عقیده دارند که جستجو برای یافتن سهامی که کم‌تر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده و در بازار خریدوفروش می‌شود، عملی بیهوده است. همین‌طور تلاش برای پیش‌بینی روند بازار با استفاده از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال نیز بی‌نتیجه خواهد بود.

آیا فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی برای سرمایه گذاران کاربردی دارد؟

طبق فرضیه بازار کارا در مدیریت مالی، هرزمانی که شما اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار می‌کنید، در یک بازی مبتنی بر شانس شرکت کرده‌اید، نه یک بازی مهارت محور. اگر بازار بورس کارا باشد، یعنی قیمت ها همیشه همه اطلاعات را منعکس می‌کنند، پس هیچ راهی وجود ندارد تا شما بتوانید سهام را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی بخرید و از به‌جای اینکه از پتانسیل رشد واقعی سهام سود ببرید، با نوسان گیری قیمت سود کنید.

این نظریه، مخصوصاً از سوی تحلیل گران تکنیکال با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است. بحث آن‌ها بر سر این است که بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات خود را بر مبنای قیمت های و درآمدهای گذشته، سوابق شرکت و سایر شاخص‌ها می‌گذارند. ازآنجایی‌که قیمت سهام به‌شدت بر انتظارات سرمایه گذاران استوار است، بسیاری عقیده دارند تنها باور به اینکه قیمت های گذشته بر قیمت های آینده تأثیر می‌گذارند، معقول جلوه می‌کند.

(پایان درس ششم دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مالی)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا Efficient-market hypothesis این موضوع را بیان می‌کند که اطلاعات مالی و گزارشات منتشر شده در مورد یک سهم یا یک کالا به سرعت در بازارهای مالی منتشر می‌شوند و فورا بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند و قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند.

بازار کارا به بازاری اطلاق می‌گردد که در آن قیمت‌های اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‌گردند. به‌عبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرارگرفته و به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است. یا بعبارتی دیگر در فرضیه بازارکارا ،‌ اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می‌یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌کند. بنابراین در صورتی یک بازار، کارا محسوب می‌شود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاران بالقوه نمی‌توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گسترده‌ای منتشر شده است، بهره‌مند شوند، زیرا قیمت‌ها فوراً براساس اطلاعات مزبور تعدیل می‌گردد. در بازار کارا قیمت اوراق بهادار، شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است. ارزش سرمایه‌گذاری به عنوان ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی است که توسط سرمایه‌گذاران آگاه به خوبی تجزیه و تحلیل شده است. در بازار توسعه یافته و رقابتی، اختلاف بین قیمت بازار و ارزش سرمایه‌گذاری برگ برنده تحلیل‌گرانی است که در جستجوی بازده غیر عادی هستند. قیمت اوراق بهاداری که کمتر از ارزش واقعی سرمایه‌گذاری است (اوراق بهاداری که کمتر از قیمت واقعی یا کمتر از ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده است)، باید خریداری شود، به دلیل افزایش تقاضا برای خرید، قیمت این اوراق افزایش یابد. در این مقاله فرضیه بازار کارا به عنوان یکی از مباحث مهم مدیریت مالی تشریح شده است.

تعریف بازار کارا

بازارها می‌توانند در ارتباط با برخی اطلاعات، کارامد محسوب شوند در حالی که در قبال سایر اطلاعات کارامد نباشند. مثلاً قیمت‌های اوراق بهادار ممکن است اطلاعات بیشتر در سطح جامعه را بطور کلی منعکس کنند. اما اطلاعاتی که اشخاص بسیار نزدیک به شرکت (نظیر مدیران یا اعضای هیات مدیره) در اختیار دارند در قیمت‌های مزبور انعکاس نیافته باشد. براساس قوانین برخی از کشورهای صنعتی، ‌استفاده از این قبیل اطلاعات به منظور دادوستد در بورس اوراق بهادار غیر‌قانونی می‌باشد.

بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه‌ای در دسترس عموم قرار گیرد، قیمت سهام عادی شرکت باید متناسب با جهت اطلاعات داده شده تغییر نماید. اگر بازاری نسبت به اطلاعات جدید بی‌تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را نشان ندهد، ‌یعنی تحلیل کننده‌ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت‌ها نباشد، طبعاً آن بازار،‌ کارایی نخواهد داشت.

خصوصیات بازار کارا

به‌طور خلاصه می‌توان خصوصیات بازاری که دارای کارایی اطلاعاتی می‌باشد را این گونه برشمرد:

 • سهولت دسترسی به اطلاعات بازار توسط همه افراد
 • بازدهی متناسب با ریسک ادراک‌شده در بازار
 • تعیین قیمت سهام بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا
 • عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام
 • قابلیت نقدشوندگی سریع و آسان همه سهام

در بازار کارا، تغییر قیمت روند خاصی ندارد، گشت تصادفی است. بازار حافظه ندارد. قیمت دیروز چیزی در مورد قیمت فردا نمی‌گوید. در این بازار سود فوق العاده حاصل اتفاق و شانس است. کارایی بازار ثانویه، بازار اولیه را کارا می‌کند. هدف بازار مالی هدایت پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی است. هر چه الگوی پس انداز و سرمایه‌گذاری مطلوب واحدهای اقتصادی پراکنده‌تر باشد، نیاز به بازارهای مالی برای تجهیز کارامد پس‌اندازها جهت مصارف نهایی بیشتر می‌شود. وظیفه‌ی آنها تخصیص پس انداز از واحدهای با مازاد پس‌انداز به واحدهای با کسری پس‌انداز است.

الگوی بازارهای کارا

بازار اوراق بهاداری را در نظر بگیرید که؛

(۱) تمام سرمایه‌گذاران به اطلاعات جاری درباره آینده بدون تحمل هزینه دسترسی دارند،

(۲) تمام سرمایه‌گذاران قادر به تحلیل اطلاعات هستند،

(۳) تمام سرمایه‌گذاران به قیمت‌های بازار دسترسی و سعی می‌کنند پرتفوی خود را تعدیل کنند.

در چنین شرایطی، ارزش سرمایه‌گذاری ارزش فعلی چشم‌انداز آتی جریان نقدی اوراق بهاداری است که به وسیله تحلیل‌گران ماهر و آگاه که از تمامی اطلاعات موجود به نحوی هوشمندانه استفاده می‌کنند، برآورد شده است. پس در این صورت می‌توان ادعا نمود که قیمت بازار اوراق بهادار همان ارزش سرمایه‌گذاری است. (ارزش سرمایه‌گذاری همان ارزش منصفانه یا ارزش ذاتی اوراق بهادار است). بازار کارا به عنوان بازاری تعریف می‌شود که قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش‌سرمایه‌گذاری باشد. در بازار کارا، قیمت بازار منعکس کننده مجموعه‌ای از اطلاعات به‌طور کامل و فوری است.

سرمایه گذاری در بازار کارا

در بازار کارا سرمایه‌گذاران انتظار دارند که سود عادی بازده سرمایه‌گذاری خود را کسب کنند. برای مثال، در بازار کارای ضعیف امکان ندارد که سرمایه‌گذار با استفاده از قیمت‌های تاریخی، بتواند سود غیر عادی (به جز شانس) بدست بیاورد. مشابهاً در بازار کارای نیمه- قوی، غیر محتمل است که یک سرمایه با استفاده از اطلاعات عمومی در دسترس (به جز شانس) بتواند بازده غیر عادی کسب کند.

در خاتمه، در بازار کارای قوی، سرمایه‌گذار نمی‌تواند (غیر شانس) بر بازار چیره و بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هنگامی که صحبت از بازار کارا می‌شود، مراد همان بازار کارا به شکل نیمه قوی است، زیرا در آمریکا قوانین سختی وجود دارد که مانع استفاده از اطلاعات داخلی(اطلاعات خصوصی) برای خرید و فروش اوراق بهادار می‌شود. از این رو، به دلیل محدودیت در استفاده از تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل قیمت‌های بازار، بازار اوراق بهادار همواره به عنوان بازار نیمه قوی در نظر گرفته می‌شود.

تغییرات قیمت اوراق بهادار تصادفی است

اگر اطلاعات جدیدی وارد بازار شود چه اتفاقی می‌افتد؟ برای مثال، اگر شرکت تعدیل منفیEPS اعلام نماید؟ در بازار کارا تمام سرمایه‌گذاران فوراً با ورود اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند و قیمت سهام با این واکنش تغییر خواهد نمود. در این بازار اطلاعات جدید خبری شگفت انگیز است. ( اطلاعاتی که شگفت انگیز نیست قابل پیش‌بینی بوده، قبلاً پیش‌بینی شده است و اکنون کهنه تلقی می‌شود). اخبار شگفت انگیز می‌‌توانند بد یا خوب باشند، در بازار کارا اخبار خوب منجر به افزایش قیمت و اخبار بد منجر به سقوط قیمت خواهد شد. با اعلام افزایش در بازدهی سهام( برای مثال، افزایش در میزان سود نقدی سهام)، قیمت سهام آن افزایش می‌یابد.

قیمت اوراق بهاداری که بیشتر از ارزش سرمایه‌گذاری است( اوراق بهاداری که بیشتر از قیمت واقع یا بیشتر از ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده است)، باید فروخته شود. با افزایش عرضه برای فروش، قیمت اوراق بهادار کاهش یابد. این عدم کارایی موقت، موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران آگاه به دنبال فرصت‌های مناسب سودآوری باشند. چنین فرصت‌سازی توسط سرمایه‌گذاران آگاه خود موجب کاهش عدم کارایی(افزایش کارایی بازار) شده و شانس کسب بازده غیرعادی را کاهش می‌دهد. وجود سرمایه‌گذاران آگاه و متعدد در بازار موجب می‌شود تا بتوانیم فرض کنیم که قیمت اوراق بهادار با ارزش سرمایه‌گذاری برابر است و اوراق بهادار در بازار، نادرست قیمت‌گذاری نشده‌اند.

مشاهدات در بازار کارای کامل

برخی مفروضات بازارهای کارا کامل به شرح زیر است:

۱- سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بازدهی عادی (یا طبیعی) نه بیشتر از سرمایه‌گذاری خود تحصیل کنند.

۲- بازار در صورتی کارا است که تحلیل‌گران آگاه اعتقاد داشته باشند که بازار کارا نیست.

۳- عموم سرمایه‌گذاران می‌دانند که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند موجب بازده غیر عادی بشود.

۴- برخی از سرمایه‌گذاران اطلاعات موفقیت خود را افشاء می‌کنند.

۵- سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عملکردی بهتر از سرمایه‌گذاران عادی ندارند.

۶- عملکرد گذشته شاخص عملکرد آینده نمی‌تواند باشد.

آزمون فرضیه بازار کارا

ویژگی‌های بازار کارا کامل ذکر شده است. چگونه می‌توانیم آزمون‌هایی را اجرا کنیم تا بدانیم بازار بطورکامل کارا است، تا حدودی کارا است یا کارایی ندارد. روش‌های زیادی در این زمینه طراحی شده است، که در این بین سه روش بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این روش‌ها که شامل؛ بررسی حوادث، تلاش برای ساخت الگوی قیمت‌گذاری اوراق بهادار و رسیدگی به عملکرد سرمایه‌گذاری مدیران حرفه‌ای است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یکی از روش‌های اصلی آزمون فرضیه بازار کارا (به ویژه شکل کارایی نیمه قوی) بررسی حوادث است. در این روش تلاش می‌شود تا سرعت تأثیر اطلاعات علنی بر روی قیمت سهام اندازه‌گیری شود. برای مثال، رویدادی که می‌تواند یک تغییر مثبت در عواید شرکت داشته باشد، اطلاعات مثبت با چه سرعتی در قیمت سهام انعکاس می‌یابد؟ آیا تغییر در قیمت به سرعت اتفاق می‌افتد یا به کندی روی می‌دهد؟ آیا بازده غیر عادی پس از اعلام خبر جدید زیاد است یا اندک است؟ پاسخ به سئوال دوم مستلزم این است که ابتدا بدانیم بازده عادی چیست؟ بازده عادی بر مبنای الگوهای قیمت‌گذاری دارایی بدست ‌می‌آید. مدل قیمت‌گذاری نادرست می‌تواند منجر به نتایج نامعتبر از آزمون کارایی بازار بشود.

بنابراین، برای افزایش اعتبار نتایج آزمون‌ها، از الگوهای قیمت‌گذاری متفاوتی استفاده می‌شود. نتایج یک تحقیق در این زمینه نشان می‌دهد که علت واکنش کند قیمت نسبت به انتشار اطلاعات ناشی از؛ عدم کارایی بازار، استفاده از مدل قیمت‌گذاری نامناسب یا هردوی اینهاست. به عنوان یک مثال در بررسی حوادث، وضعیتی را تصور کنید که در بازار کارای قوی هنگامی که اطلاعات منتشر می‌شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هنگامی که اطلاعات گذرشان به بازار می‌افتد قیمت بلافاصله واکنش نشان می‌دهد و فوراً ارزش سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند.

خلاصه و جمع‌بندی

روش دیگر آزمون فرضیه بازار کارا تلاش می‌کند تا تغییر در قیمت اوراق بهادار را به متغیرهای دور از انتظار نسبت دهد. در یک دوره زمانی مشخص، بازده اوراق بهادر مطابق با الگوی قیمت‌گذاری دارایی تعیین می‌شود. طبق این الگو، نرخ بازده دارایی برابر با نرخ بازده بدون ریسک به علاوه صرف ریسک (که بر مبنای ریسک دارایی تعیین می‌شود) است. اگر نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک در طول زمان غیر قابل تغییر باشد، اوراق بهادار با متوسط بالا بازدهی در گذشته، می‌تواند در آینده نیز متوسط بازدهی زیادی داشته باشد. اما در طول زمان نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک تغییر می‌کند، بنابراین، ساخت الگو مشکل است.

سومین روش آزمون فرضیه بازار کارا نیز رسیدگی به سوابق سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است. آیا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عملکرد بهتری از عملکرد مورد انتظار در یک بازار کارای کامل داشته‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در اولین دوره پس از گذر دوره بازار کارا بازده غیر عادی بیشتری بدست آورده‌اند؟ انجام چنین آزمون‌ها و نتیجه‌گیری از آن بسیار سخت است، زیرا در وهله اول باید بدانیم که بازده عادی چیست و بازده غیر عادی چیست؟ به دلیل آنکه بازده عادی را فقط با فرض الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین می‌کنیم چنین آزمون‌هایی در بازار کارا فقط با بکارگیری این الگو اجرا می‌شود.

بازار کارا نیمه قوی

بازار کارا نیمه قوی

تعریف بازار کارا نیمه قوی چیست؟

بازار کارا نیمه قوی یک کلاس دیگر از فرضیه بازار کارا است که بیان می‌کند همه اطلاعات عمومی در قیمت کنونی سهام محاسبه و منظور شده است. به این معنی که هیچ‌کدام از تحلیل های تکنیکال و بنیادی نمی‌توانند برای به دست آوردن سود اضافی و غیرعادی مورد استفاده قرار گیرند.

توضیحات مدیر مالی در مورد بازار کارا نیمه قوی

این کلاس از فرضیه بازار کارا پیشنهاد می‌دهد تنها اطلاعاتی که به‌صورت عمومی قابل‌دسترس نیست می‌تواند به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سودهای غیرعادی از سرمایه گذاری ها هستند، کمک نماید. همه اطلاعات دیگر در قیمت سهام لحاظ شده و بدون توجه به میزان تحلیل بنیادی و تکنیکال که شخص انجام می‌دهد، بازده های بالاتر از حد نرمال وجود نخواهند داشت.

معادل‌ انگلیسی بازار کارا نیمه قوی عبارت است از:

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.