فروش سهام جایزه


افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چیست؟

افزایش سرمایه از طریق محل تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از 4 نوع روش افزایش سرمایه در بازار سرمایه داران است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها مربوط به سرایه هایی مثل زمین، خانه، ماشین و … است که توسط شرکت آن ها را ارزیابی می کنند. هنگامی که این موارد را ارزیابی می کنند ارزش آن ها در شرکت ترازنامه به روز رسانی می شود. با این حساب معادله حسابداری نباید هیچ گونه تغییری در ترازنامه ایجاد کند به همین دلیل شرکت باید سرمایه را افزایش دهد تا معادله تغییری نکند. در روش افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها هیچ پولی وارد شرکت نمی شود فقط در صورت حساب های مالی شرکت یک نوع عملیات حسابداری انجام می شود. در این روش با وارد شدن تعداد سهام هیچ تغییری در ارزش سهام ایجاد نمی کند و فقط با افزایش تعداد سهام، قیمت سهام ها کم می شود و تغییری در دارایی صورت نمی گیرد تا در معادله تغییری صورت نگیرد.

مراحل افزایش سرمایه در بورس

زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد باید یک جلسه به تصمیم هیئت مدیره تشکیل دهند و تمام کسانی که در این شرکت سرمایه دارند شرکت کنند تا بتوانند از تغییرات آگاه شوند. سپس طبق مشورت ها و نظر هیئت مدیره مقدار افززایش سرمایه و نوع آن را در مجمع عمومی قوق العاده مشخص و تعیین می کنند سپس آن را به سازمان اوراق بهادار در بورس ارسال می کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی که آن را بررسی کردند و مورد تایید قرار گرفت در سایت اصلی سازمان به نمایش گذاشته می شود و در روزنامه آن را اعلامیه می کنند. در این حالت است که افزایش سرمایه تصویب و اجرایی می شود.

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

همان طور که گفته شد با افزایش تعداد سهام به روش تجدید ارزیابی قیمت سهام ها کاهش می باند چون تعداد آن ها بشتر شده است و در واقع قیمت سهام هیچ تغییری نکرده است و ثابت باقی مانده است. افزایش سرمایه یا جمع آوری پول با فروش سهام جدید سهام هیچ تاثیری در سودآوری یک شرکت ندارد، اما می تواند سهامداران موجود را رقیق کند زیرا درآمد خالص شرکت بین تعداد بیشتری سهام تقسیم می شود. هنگامی که یک شرکت از طریق افزایش سرمایه اقدام به جذب سرمایه می کند، یک مورد مثبت در جریان وجوه نقد از بخش فعالیت های تأمین مالی و افزایش سهام مشترک به ارزش خود در ترازنامه وجود دارد.

وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه

هنگامی که سرمایه از طریق تجدید ارزیابی افزایش پیدا می کند ارزش دارایی تغییری نمی کند. زیرا همان طور که می دانید طبق قوانین پس از افزایش سرمایه میزان ارزش دارایی تغییری نمی کند قیمت سهم کاهش می یابد ولی با توجه به میزان افزایش سرمایه تعداد سهام نیز افزایش می یابد.

تبعات افزایش سرمایه

شرکت ها باید توجه داشته باشند که افزایش سرمایه به بیش از اندازه خسارات های جبران ناپذیری را وارد می کند. افزایش سرمایه باید در بلند مدت و طبق قوانین انجام گیرد. افزایش کل سهام موجودی که در ترازنامه شرکت نشان داده می شود، معمولاً خبر بدی برای سهامداران است زیرا نشان دهنده انتشار سهام اضافی سهام است، که ارزش سهام های موجود سرمایه گذاران را رقیق می کند. با این حال، سهام اضافی سرمایه ممکن است در قالب افزایش بازده سهام از طریق سود سرمایه، پرداخت سود سهام بالاتر یا هر دو به سرمایه گذاران سود برساند.

افزایش سهام کل سهام ممکن است بر سهامداران موجود تأثیر منفی بگذارد زیرا معمولاً منجر به رقیق سهام می شود. این بدان معناست که هر سهم موجود، درصد کمتری از مالکیت را نشان می دهد و سهام را با ارزش تر می کند. از آنجا که درآمد شرکت برای تعیین سود شرکت در هر سهم (EPS) با تعداد جدید و بیشتر سهام تقسیم می شود، رقم EPS رقیق شرکت کاهش می یابد. سرمایه گذاران و تحلیلگران احتیاط دارند اگر یک شرکت به طور مداوم پیشنهادهای اضافی برای سهام را آغاز کند، زیرا این امر اغلب نشان می دهد که این شرکت برای حفظ بدهی مالی با درآمدهای جاری مشکل دارد و نیاز مبرم به تأمین اعتبار اضافی دارد.

انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری معمولا به 4 صورت انجام می شود. هر کدام از این نوع روش ها برای یک شرکت خاص متناسب با دستورالعمل کاری که دارد مناسب است. نوع اول افزایش سرمایه از طریق محل اورده نقدی است. دومین نوع افزایش سرمایه از طریق سود انباشته است. سومین نوع افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها است و نوع چارم افزایش سرمایه از طریق صرف سهام انجام می پذیرد.

مزایای افزایش سرمایه

سرمایه با وجود رقیق احتمالی سهام، افزایش سهام سرمایه در نهایت می تواند برای سرمایه گذاران سودمند باشد. افزایش سرمایه برای شرکتی که با فروش سهام بیشتر سهام ایجاد می شود می تواند رشد اضافی شرکت را تأمین کند. اگر شرکت سرمایه اضافی را با موفقیت سرمایه گذاری کند، ممکن است سود نهایی سهام سهام و سود سهام پرداخت شده توسط سرمایه گذاران بیش از حد کافی برای جبران رقیق سهام آنها باشد. اگر یک شرکت بتواند مقدار قابل توجهی از سهام اضافی را بدون دیدن افت قابل توجهی در قیمت سهم صادر کند، نشانه خوبی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران است.

تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام

سرمایه گذاران صندوق متقابل آگاه از مالیات قبل از سرمایه گذاری در یک صندوق با یک مولفه قابل توجه افزایش سود غیرقابل تصرف، باید سود سرمایه انباشته غیرقابل تحقق صندوق را که بعنوان درصد از دارایی خالص آن بیان شده است، تعیین کنند. از این شرایط به عنوان قرار گرفتن در معرض سود صندوق استفاده می شود. هنگامی که توسط یک صندوق توزیع می شود، سود سرمایه برای تعهدات مشمول مالیات برای سرمایه گذاران صندوق است. سود سرمایه کوتاه مدت در اوراق بهادار نگه داشته شده برای مدت یک سال یا کمتر اتفاق می افتد. این سودها به عنوان درآمد عادی براساس وضعیت تشکیل پرونده مالیاتی فرد و تعدیل درآمد ناخالص مالیات می شوند. سودهای بلند مدت سرمایه معمولاً با نرخی کمتر از درآمد معمولی مالیات می شوند. نرخ سود سود بلند مدت در بالاترین براکت مالیاتی 20% است. بیشتر مالیات دهندگان واجد شرایط 15% نرخ سود مالیاتی در دراز مدت سرمایه هستند. سهامداران باسابقه از تاریخ سود سهام قبلی صندوق، توزیع سود سرمایه صندوق را دریافت می کنند. اشخاص دریافت کننده توزیع فرم را دریافت می کنند که میزان توزیع سود سرمایه را مشخص می کند و مقدار کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد. هنگامی که یک صندوق مشترک باعث افزایش سود یا سود سهام می شود، ارزش خالص دارایی (NAV) بر میزان توزیع کاهش می یابد. توزیع سود سرمایه تاثیری در بازده کل صندوق ندارد.

نحوه دریافت سهام جایزه

نحوه دریافت سهام جایزه

سهام جایزه سهامی است که شرکت های سرمایه گذار به سرمایه داران می دهند. سرمایه داران هیچ مبلغ و هزینه ای برای دریافت سهام جایزه پرداخت نمی کنند. در واقع سهام جایزه یک اتفاق خوب برای سرمایه داران است که در طول سال ممکن است برای آن ها اتفاق افتد. شرکت ها به دلایل مختلفی سرمایه جایزه را به سهامداران می دهند زیرا در صورتی که شرکت پول کمی داشته باشد با قرار دادن سهام جایزه در اختیار سهام دار این امکان را ایجاد می کند تا سهام دار راغب شود تا سهام را بفروشد و آن را به پول تبدیل کند و آن پول در اختیار شرکت قرار گیرد. یکی از دلایل دیگر استفاده از این سهام ها این است که قیمت سهام کاهش پیدا کند تا سهام داران راغب به سرمایه گذاری در شرکت شوند. دریافت سرمایه جایزه دو ماه بعد از این که آگهی سهام جایزه ثبت شد صورت می گیرد. اگر با گذشت دو ماه سهام جایزه به شما تحویل داده نشد به کارگزاری که در آن سرمایه گذاری کردید مراجعه کنید.

تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

در روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تعداد سهام از قبل بیشتر می شود. میزان افزایش تعداد سهام بستگی به تصمیم گیری شرکت دارد که چه تعداد سهام را وارد شرکت کند اما در این روش با افزایش تعداد سهام از قیمت آن ها کاهش می یابد تا میزان صورت حسای که از قبل تعیین شده است تغییری نکند.

افزایش سرمایه به زبان ساده

افزایش سهام سرمایه عبارت است از کل سهام، مشترک و ترجیحی که یک شرکت فروش سهام جایزه دولتی مجوز صدور آن را دارد. تفاوت بین سهام عادی و سهام ترجیحی در این است که اگر یک شرکت ورشکسته شود، سهامداران ترجیحی سهم دارایی خود را قبل از دریافت سهامداران عادی از آنها دریافت می کنند (اگر چیزی باقی مانده باشد). سهام مشترک چیزی است که سرمایه گذاران معمولاً خریداری می کنند و شرکت ها همیشه سهام مورد نظر را پیشنهاد نمی کنند. سهام سرمایه تعدادی از سهام است که می تواند تا به امروز توسط سهامداران برجسته و یا قابل نگه داشته باشد. میزان سهام سرمایه ای که یک شرکت صادر می کند معمولاً در ابتدا در منشور شرکت خود ذکر می شود که همان سند حقوقی است که برای شروع یک شرکت استفاده می شود. با این حال، یک شرکت معمولاً حق دارد با تصویب هیئت مدیره خود میزان سهام خود را برای صدور آن افزایش دهد. همچنین، در کنار حق انتشار سهام بیشتر برای فروش، یک شرکت حق دارد سهام های موجود را از سهامداران خریداری کند. سرمایه گذاران می توانند اطلاعات مربوط به سهام سرمایه شرکت را در بخش سهام سهامداران ترازنامه خود بیابند.

بهترین نوع افزایش سرمایه

ساختار هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت است و هر شرکت از یک نوع افزایش سرمایه برای خود استفاده می کنند و دستورالعمل آن ها متفاوت است. پس نمی توان نتیجه گرفت بهترین نوع افزایش سرمایه کدام است. زیرا هر شرکت متناسب با نوع سرمایه خود از یک نوع روش افازیش سرمایه استفاده می کند. اما از نظر پزوهشگران بهترین روش برای افزایش سرمایه راهی است که به صورت مستقیم منابع جدید سرمایه گذاری وارد شرکت شود. در روش افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و افزایش سرمایه از محل صرف سهام بهترین نوع این افزایش برای ورود منابع جدید به شرکت است. متناسب با عملکرد افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها هر کدام از این دو یک مزیت و ویژگی خاص دارند که آن ها را با دو نوع دیگر افزایش سرمایه متمایز می کند.

قوانین جدید افزایش سرمایه

برای افزایش سرمایه از طریق قانونی باید طبق قوانین عمل کرد. این قوانین در مورد هر نوع ار روش های افزایش سرمایه به یک صورت است. برای افزایش سرمایه طبق قوانین زیر عمل می کنیم.

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ابتدا باید طبق قوانین، شرکتی که تصمیم بر افزایش سرمایه خود دارد آن را اعلام کند و تمام سهامداران را برای شرکت در جلسه فوق العادع خبر کند. تمام سهامداران باید در این جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت افزایش سرمایه برای آن ها لحاظ نمی شود. سپس تمام مدارک لازم را جمع آوری می کنند و در اختیار سازمان بررسی اوراق بهادار می گذارد.

بررسی آماری افزایش سرمایه در بورس

طبق مدارک ارائه شده سازمان اوراق بهادار افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار می دهند و طبق قوانین آن را تصویب می کنند و نتیجه آن را از طریق سایت اعلام می کنند. پس از اعلام در سایت و با خبر شدن سهامداران از افزایش سهام آن را در روزنامه مورد نظر اعلام می کنند و میزان افزایش سرمایه شرکت مورد نظر را روزنامه می کنند.

بررسی حقوق افزایش سرمایه با استفاده از قوانین تعیین شده

قبل از اینکه سازمان اوراق بهادار میزان افزایش سرمایه را نصویب کنند میزان حقوق افزایش سرمایه را با کمک قوانین جهانی بررسی می کنند.

دلایل افزایش سرمایه

معمولا شرکت ها به دو دلیل سرمایه خود را افزایش می دهند. شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند از طریق تامین منابع مالی اقدام می کنند و سرمایه شرکت را افزایش می دهند. دومین عاملی مه منجر به افزایش سرمایه در شرکت های مختلف می شود برای اصلاح ساختار سرمایه کشور است.

دلایل افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی

به سه دلیل سهام داران از محل تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

برای افزایش کیفیت سهام و برای افزایش قرت وام دهی بانک ها

برای این که ورشکسته نشوند و خارج شدن از آن

برای بهره بردن از ظرفیت بدهی و دریافت وام های مالی به میزان بیشتر

مفهوم تجدید ارزیابی به زبان ساده

تأمین مالی سهام، فرآیند افزایش سرمایه از طریق فروش سهام است. شرکت ها پول جمع می کنند زیرا ممکن است نیاز به کوتاه مدت پرداخت اسکناس داشته باشند یا ممکن است آنها یک هدف بلند مدت داشته باشند و برای سرمایه گذاری در رشد خود نیاز به بودجه دارند. آنها با فروش سهام، در ازای دریافت وجه نقد، مانند تأمین مالی سهام، در شرکت خود مالکیت می فروشند. بعضی اوقات ارزش پول کشورها کم می شود و تورم در کشور افزایش می یابد این امر باعث بالا رفتن قیمت ها در بازار می شود. هنگامی که ارز چند نرخی است این مشکل تشدید می شود و میان قیمت و ارزش اصلی اختلاف بسیار زیادی به وجود می آید. این اختلاف در بررسی سهام های اقتصادی بسیار مشکل می شود و اطلاعات دقیق را در اختیار صسهام داران قرار نمی دهد. در این مواقع استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه بسیار مناسب است زیرا تا حدودی این مشکل را برطرف و افزایش سرمایه و سرمایه گذاری را راحت تر می کند. این افزایش یک بررسی حساب محسوب می شود و بر درآمد تاثیری نمی گذارد. زیرا در این روش فقط ارزش سهام هایی که به صورت ملک، زمین و یا تجهیزات مختلف است به روز رسانی می شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید شرکتی در سال 1370 دارای یک زمین به ارزش 10 میلیون تومان است و آن زمین را با همین قیمت در دفتر ثبت سازمان سهام داران ثبت کرده است. قطعا اکنون و در سال 1399 ارزش آن قطعه زمین به مبلغ 10 میلیون تومان نیست و با بالا رفتن تورم و افزایش قیمت ها آن نیز افزایش یافته است و ارزش آن 100 میلیون تومان است. بنابراین شرکت با استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی میزان ارزش جدید زمین را محاسبه می کنند و با توجه به ارزیابی کارشناسان آن را در ترازنامه ثبت می کنند.

فرمول قیمت بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

برای محاسبه میزان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. ابتدا باید میزان درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی محاسبه کنیم که آن را با حرف A نمایش می دهیم. قیمت سهام قبل از افزایش را با حرف S نمایش می دهیم. برای محاسبه این روش باید میزان سود انباشته را در اختیار داشته باشیم. طبق فرمول زیر میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به دست می آوریم.

فرمول افزایش سرمایه

با یک مثال عددی آن را بیشتر توضیح می دهیم. فرض کنید فرض کنید شرکتی ارزش سهام آن 6000 ریال است و میزان سور انباشته آن 200 درصد است. قیمت سرمایه بعد از افزایش سرمایه را این گونه محاسبه می کنیم.

فزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

2000 هزار ریال قیمت سهام بعد از افزایش سهام است.

ما در سایت نیک وست مقالاتی در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری ارائه داده ایم برای کسب موفقیت بیشتر در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

افزایش سرمایه و انواع روش‌های آن

اگر به تازگی فعالیت خود را در بورس شروع کرده باشید حتما دوست دارید که بدانید افزایش سرمایه چیست؟ و همچنین درباره انواع روش های آن اطلاعات بیشتری بدست بیاورید. همه شرکت ها در طی چرخه حیات خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلف نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به آنچه که در اختیار دارند، پیدا می کنند. یکی از روش هایی که می توانند به این منابع مالی جدید دست پیدا بکنند افزایش سرمایه است.

در بورس حتی خبر افزایش سرمایه یک شرکت نیز می تواند قیمت سهام آن را دستخوش تغییرات قابل توجهی بکند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در این مقاله توضیحاتی درباره این موضوع و انواع روش های آن برای علاقه مندان به این موضوع ارائه کنیم.

افزایش سرمایه شرکت چیست؟
همانطور که گفته شد افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکتهاست. شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد.

هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه، در محل تامین این منابع جدید است. در ادامه درباره انواع روش های آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

راه های افزایش سرمایه
معمولا روند افزایش سرمایه در شرکتها به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند. این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد. (در مقاله همه چیز درباره مجمع و مجامع شرکت های بورسی می توانید اطلاعات بیشتری درباره مجمع شرکت ها بدست بیاورید). سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد.

قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه، دستخوش تغییر می شود. این که افزایش سرمایه شرکت از چه روشی انجام شود، اثرات متفاوتی در این تغییرات قیمت دارد. درادامه درباره انواع روش های افزایش سرمایه بیشتر توضیح می دهیم.

انواع افزایش سرمایه
اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم،می توان ۴ دسته کلی در نظر گرفت:

از محل سود انباشته (سهام جایزه)
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
به روش صرف سهام

فرمول محاسبه افزایش سرمایه
برای اینکه بدانید قیمت و تعداد سهام شما پس از افزایش سرمایه چه تغییری می کند باید با فرمول های محاسبه قیمت سهام پس از افزایش سرمایه آشنایی داشته باشید. هر کدام از روش ها فرمول محاسباتی جداگانه ای دارد. در ادامه پس از توضیح هرکدام از این روش ها فرمول محاسبه قیمت و تعداد سهام را برای شما توضیح می دهیم.

افزایش سرمایه از محل سود فروش سهام جایزه انباشته
طبق قانون تجارت شرکت ها موظف هستند سالیانه درصدی از سود خود را نزد خود نگهداری شوند. این سود در حسابی تحت عنوان سود انباشته در صورت های مالی شرکت ثبت می شود. در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی دارد، تصمیم می گیرد که افزایش سرمایه خود را از این روش انجام بدهد و با این کار منابع جدید مورد نیاز خود را تامین کند. پس در روش سود انباشته عملا جریان نقدینگی جدید به شرکت وارد نمی شود.

پس به دلیل اینکه سهامداران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی کنند به سهامی که به این روش به سهامدار تعلق می گیرد، سهام جایزه هم گفته می شود. در روش سود انباشته درصد مالکیت شما در شرکت تغییری پیدا نمی کند. یعنی به همان نسبت که سرمایه شرکت زیاد می شود تعداد سهام شما نیز افزایش پیدا می کند. از نظر تئوریک میزان دارایی شما نیز تغییری نمی کند، یعنی به همان نسبت که تعداد سهام شما زیاد می شود قیمت سهام کاهش پیدا می کند. فرمول محاسبه در این روش به شرح زیر است:

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد و یا می خواهد که منابع مالی جدید به شرکت وارد کند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می کند. به دلیل اینکه افزایش سرمایه از این روش، نیازمند تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران شرکت می‌دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد. سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق که معمولا ۲ ماه است و به آن مهلت پذیره نویسی گفته می شود، می تواند یکی از دو کار را انجام دهد:

پرداخت مبلغ اسمی سهام: در این روش شما به ازای هر سهم باید مبلغی را دراین بازه زمانی ۲ماهه به شرکت پرداخت نمایید. این مبلغ در ایران معمولا ۱۰۰۰ ریال (قیمت اسمی سهم) است. با این کار پس از طی شدن مراحل افزایش سرمایه، حق تقدم شما تبدیل به سهم عادی می شود.
فروش حق تقدم: اگرشما به هر علتی تمایل نداشته باشید که از حق تقدم های خود استفاده کنید می توانید در این بازه زمانی ۲ ماهه حق تقدم های خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشید. این حق تقدم ها مثل سهام عادی در بورس قابل معامله هستند. مثلا حق تقدم ایران خودرو با نماد خودرو، با نماد خودروح معامله می شود. قیمت حق تقدم به اندازه آورده شما (معمولا ۱۰۰۰ ریال) از قیمت روز سهم اصلی در بازار کمتر است.
نکته: اگر شما به هر علتی مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکنید و همچنین حق تقدم خود را نیز به فروش نرسانید، پس از اتمام مهلت پذیره نویسی حق تقدم سهام شما به فروش می رود. یعنی شرکت حق تقدم های استفاده نشده را از طریق بورس به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را بعد از کسر کارمزدها به حساب شما واریز می کند. قیمت فروش در این مواقع معمولا نزدیک به قیمت روزهای آخر پذیره نویسی حق تقدم هاست.
فرمول محاسبه در این روش به شرح زیر است:

مثال برای روش سودانباشته و روش آورده نقدی

روش سود انباشته:

فرض کنید قیمت سهام شرکتی ۲۰۰۰ ریال است و این شرکت از محل سود انباشته ۴۰ درصد افزایش سرمایه میدهد. طبق فرمول، قیمت هر سهم جدید به صورت زیرمحاسبه خواهد شد:

ریال۱۴۲۸٫۵=۰٫۴+۱/۲۰۰۰=قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

همانطور که مشاهده می کنید اگر مثلا شما قبل از افزایش سرمایه ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ریالی داشتید پس از آن ۱۴۰۰ سهم ۱۴۲۸ ریالی دارید که مجموع دارایی شما در این ۲ حالت یکی می شود.

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی ۶۰۰۰ ریال است و این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه داده و به ازای هر سهم جدید ۱۰۰۰ ریال(یعنی همان ارزش اسمی) از سهامداران مطالبه می‌کند. قیمت هر سهم جدید و همچنین قیمت حق تقدم سهم این شرکت به صورت زیر خواهد بود:

ریال۲۲۵۰=۱+۳/(۳ *۱۰۰۰ )+۶۰۰۰=قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

ریال۱۲۵۰=۱۰۰۰-۲۲۵۰=قیمت حق تقدم

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
در این روش از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، شرکت دارایی های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می دهند. با این کار ارزش دارایی های شرکت در ترازنامه به روز می شود. در نتیجه از آنجایی که معادله حسابداری در ترازنامه باید برقرار باقی بماند و بدهی های شرکت نیز تغییری نکرده، سرمایه شرکت باید افزایش پیدا بکند تا این معادله برقرار بماند.

در این روش نیز پولی به شرکت وارد نمی شود و فقط یک عملیات حسابداری در صورتهای مالی شرکت رخ می دهد. در این روش نیز به همان مقدار که تعداد سهام شما افزایش پیدا می کند قیمت آن کاهش پیدا می کند، در نتیجه تغییری در دارایی شما رخ نمی دهد.

روش صرف سهام
در این روش، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید، به سهامداران قبلی میدهد. بجای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام میگیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی ما به التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام میباشد. شرکت در خصوص صرف سهام سه کار می توانند انجام دهند:

انتقال اضافه ارزش به اندوخته شرکت
تقسیم نقدی اضافه ارزش به سهامداری قبلی
دادن سهام جدید به سهامداران قبلی
در مورد فروش هم دو کار می توانند انجام دهند
فروش با حفظ حق تقدم
فروش با سلب حق تقدم

کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکتها بهتر است؟
از آنجایی که ساختار شرکتها با یکدیگر تفاوت دارد، در نتیجه هر شرکت پیچیدگی های خاص خودش را دارد. پس نمی توان یک نسخه کلی برای همه شرکتها در نظر گرفت. اما به صورت کلی آن نوع از افزایش سرمایه که باعث شود منابع جدید به شرکت وارد شود می تواند وضعیت بهتری را برای شرکت ایجاد کند. پس افزایش سرمایه از آورده نقدی و از طریق صرف سهام می تواند به صورت کلی بهتر قلمداد شود.

همچنین روش تجدید ارزیابی دارایی ها از آنجایی که عملا پولی وارد شرکت نمی شود، صرفا یک عملیات حسابداری برای بهبود صورتهای مالی شرکت محسوب می شود. روش سود انباشته نیز مزیت اصلی که دارد این است که باعث می شود حداقل سود انباشته شرکت از آن خارج نشود و در شرکت باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد.

چند نکته در مورد افزایش سرمایه
هر اتفاقی که در رابطه با افزایش سرمایه یک شرکت در مجمع آن شرکت تصویب شود، شامل حال افرادی می شود که در زمان برگزاری مجمع شرکت، سهامدار آن شرکت بوده اند.
بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت در مجمع فوق‌العاده به تصویب رسید، موضوع در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر می‌شود. این موضوع در سامانه کدال نیز به سهامداران اطلاع رسانی می شود. همچنین فرمی برای سهامداران آن شرکت ارسال شده و از آنها درخواست می‌شود تا درصورت تمایل به استفاده از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید، فرم مذکور را تکمیل و برای شرکت ارسال نمایند. به این فرم، اصطلاحا گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود.
در برخی از موارد شرکتها اقدام به افزایش سرمایه ترکیبی می کنند. مثلا بخشی از آن از محل سود انباشته و بخش دیگر از طریق آورده نقدی سهامداران انجام می شود. برای محاسبه قیمت سهم در این روش، باید فرمول دو روش مزکور را با یکدیگر تلفیق کنید.
قیمت هایی که از طریق فرمول ها محاسبه می شوند قیمت تئوریک سهم می باشند. در بسیاری از مواقع در واقعیت این قیمت ها ممکن است تغییر پیدا کند. یعنی به دلیل عرضه و یا تقاضای زیاد در سهم ممکن است قیمت سهم بعد از بازگشایی بیشتر یا کمتر از قیمت تئوریک آن شود.

سهام جایزه پالایشی یکم چه شد؟

سهام جایزه پالایشی یکم چه شد؟

به گزارش منیبان، دولت در سال گذشته سهام تحت تملک خود در بانک، بیمه و پالایشگاه‌ها را طی دو صندوق به مردم فروخت. صندوق دوم که نام آن پالایشی یکم و با نماد پالایش در بورس در حال معامله است، در مقایسه با صندوق اول داستان غم انگیزی را داشت.

پالایشی یکم که از ابتدا با حواشی همراه بود از ۵ شهریور ماه سال گذشته پذیره نویسی شد و این پذیره نویسی تا ۳۰ شهریور ماه ادامه داشت. پس از آن طبق مصوبه باید یک ماه پس از پذیره نویسی معاملات این نماد انجام می‌شد، اما در ۱۱ آذرماه سال گذشته بود که معاملات آن آزاد شد.

این نماد تنها در دو روز اول سود کمی را به سهامداران داد، اما پس از آن همواره زیان ده بود و تنها در دو مقطع توانست به نقطه سر به سر ۱۰ هزار تومان برسد!

اعتراضات در بهار سال جاری نسبت به عملکرد بورس و همچنین صندوق پالایشی یکم که به آحاد مردم فروخته شده بود زیاد شد و در نتیجه سازمان بورس در بسته پیشنهادی ده گانه خود برای خروج از بحران، راهکاری را نیز برای جبران زیان سهامداران پالایشی یکم دید.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ طی یک نشست با اشاره به هفتمین مورد از پیشنهادات ده گانه، گفت: کسانی که واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم یا ای‌تی‌اف دولتی را خریده‌اند، برخی از آن‌ها به خاطر ریزش بازار دچار زیان شده‌اند. قرار شد زیان آن‌ها جبران شود، به این ترتیب که یا از واحد‌های سرمایه‌گذاری همین صندوق پالایشی یا واحد‌های صندوق بعدی به عنوان سهام جایزه به اندازه زیان آن‌ها داده شود تا زیان خریداران پالایشی جبران شود و این در راستای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت ارائه شده است که در هیأت دولت موافقت شد.

حالا حدود سه ماه از این تصمیم گذشته است و پالایشی یکم با توجه به قیمت روی تابلو، سی درصد ضرر را به سهامداران خود تحمیل کرده است.

سهامداران این نماد طی پیام‌هایی که به صدای سهامدار نبض بورس ارسال کرده بودند، از خبرنگاران این سایت درخواست کردند که پیگیر سهام جایزه پالایشی یکم و سرانجام آن باشند.

سهام جایزه پالایشی یکم چه شد؟

خبرنگار نبض بورس طی تماسی که با سازمان بورس در این زمینه برقرار کرد، پیگیر این پرسش شد و پاسخ زیر داده شد:

سهام جایزه پالایش یکم، موضوعی است که در مصوبات ۷+۳ دیده شده بود.
به محض ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری حتما کار اجرایی می‌شود. سازمان هم در انتظار ابلاغ است؛ و آقای دکتر دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند.

بنابراین سهامداران این صندوق برای رسیدن به سهام جایزه خود باید طبق گفته سازمان بورس، منتظر ابلاغ مقام معظم رهبری بمانند.

گفتنی است که در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ رئیس سازمان بورس گفت که کسانی که واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم یا ای‌تی‌اف دولتی را خریده‌اند، برخی از آن‌ها به خاطر ریزش بازار دچار زیان شده‌اند. قرار شد زیان آن‌ها جبران شود، به این ترتیب که یا از واحد‌های سرمایه‌گذاری همین صندوق پالایشی یا واحد‌های صندوق بعدی به عنوان سهام جایزه به اندازه زیان آن‌ها داده شود.

بنابراین ممکن است که اگر دولت صندوق سومی را پذیره نویسی کند برای جبران ضرر و زیان سهامداران پالایشی یکم بخشی از واحدهای صندوق بعدی به سهامداران به عنوان سهام جایزه داده شد.

همه چیز درباره افزایش سرمایه وحق تقدم سهام

در یک قاعده کلی، هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می کند. حال به دلیل این‌که سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ بکنند.

بر این اساس، درصورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. در نتیجه در یک تعریف کلی، به اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می شود .

برای اطلاعات بیشتری از چگونگی استفاده از حق تقدم سهام پس از فزایش سرمایه شرکت های سهامی، در ادامه با کارمنتو همراه باشید.

افزایش سرمایه شرکت چیست؟

افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکت‌هاست. شرکت‌ها برای این‌که بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند، اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه،در محل تامین این منابع جدید است. در ادامه انواع روش های افزایش سرمایه را ذکر می‌کنیم.

انواع روش های افزایش سرمایه

  1. از محل سود انباشته(سهام جایزه).
  2. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.
  3. از محل تجدید ارزیابی دارایی ها.
  4. به روش صرف سهام.

کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکت‌ها بهتر است؟

از آنجایی که ساختار شرکتها با یکدیگر تفاوت دارد، در نتیجه هر شرکت پیچیدگی های خاص خودش را دارد. پس نمی توان یک نسخه کلی برای همه شرکت‌ها در نظر گرفت. اما به صورت کلی آن نوع از افزایش سرمایه که باعث شود منابع جدید به شرکت وارد شود می تواند وضعیت بهتری را برای شرکت ایجاد کند. پس افزایش سرمایه از آورده نقدی و از طریق صرف سهام می تواند به صورت کلی بهتر قلمداد شود. همچنین روش تجدید ارزیابی دارایی ها از آنجایی که عملا پولی وارد شرکت نمی شود، صرفا یک عملیات حسابداری برای بهبود صورتهای مالی شرکت محسوب می شود. روش سود انباشته نیز مزیت اصلی که دارد این است که باعث می شود حداقل سود انباشته شرکت از آن خارج نشود و در شرکت باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد .

انواع حق تقدم در بورس

به‌طورکلی سه نوع حق تقدم وجود دارد :

  1. حق تقدم برای خرید سهام عادی: معمول‌ترین نوع حق تقدم، حق خرید سهام عادی جدید است .
  2. حق تقدم برای خرید اوراق بهادار قابل‌تبدیل به سهام: حق تقدم فروش سهام جایزه برای خرید اوراق قرضه و هر نوع اوراق بهادار(غیر از سهام عادی)قابل‌تبدیل به سهام عادی نوعی دیگر از حق تقدم است که شرکت ها می‌توانند منتشر کنند .
  3. حق تقدم خرید انواع دیگر اوراق بهادار: این نوع حق تقدم برای خرید انواع اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام شرکت های دیگر است.

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

در یک مفهوم کلی، فقط زمانی که شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، قضیه حق تقدم سهام صادق است. یعنی صرفا در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. بعد از این‌که این افزایش شرکت در مجمع تصویب شد، یک فرم برای سهامداران ارسال می شود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود. در این فرم اطلاعات افزایش سرمایه شرکت مشخص شده است، مثلا در مثال قبلی شما گواهی خرید 200 حق تقدم خواهید داشت. اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده، پر کرده و برای شرکت ارسال کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارید.

حال، چگونه حق تقدم را به سهم تبدیل کنیم؟

هنگامی که فرم شرکت فروش سهام جایزه در افزایش سرمایه را تکمیل کردید، باید به همان نسبت نیز برای شرکت آورده نقدی داشته باشید. در نتیجه باید به ازای هر گواهی که دارید، مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت نمایید. گفتنی است که در حال حاضر، ارزش اسمی هر سهم در ایران ۱۰۰۰ ریال است. در نتیجه به ازای هر گواهی که دارید و ۱۰۰۰ ریالی که پرداخت می کنید ۱ عدد سهم به شما تعلق خواهد گرفت. در صورتی که در مهلت مقرر این ۱۰۰۰ ریال را پرداخت کنید، بعد از این‌که افزایش سرمایه شرکت نزد سازمان بورس به ثبت رسید، حق تقدم های شما نیز به صورت اتوماتیک تبدیل به سهام عادی خواهد شد. لازم به ذکر است که پروسه آن معمولا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.

نحوه فروش حق تقدم سهم در بورس چگونه است؟

بعد از افزایش سرمایه شرکت، در مجمع یک نماد حق تقدم برای آن شرکت تعریف می شود تا از این طریق آن دسته از سهامدارنی که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه نیستند بتوانند از طریق نماد حق تقدم های خود را بفروشند. همچنین لازم به ذکر است که فروش حق تقدم به دو صورت آنلاین و به وسیله کارگزاری انجام می پذیرد.

حق تقدم استفاده نشده چیست؟

حق تقدم استفاده نشده به افرادی اطلاق می گردد که نه فرم شرکت در افزایش سرمایه را پر کرده اند و نه آن حق را به شخص دیگری فروخته باشند که در این حالت این حق توسط خود شرکت به فروش می رسد .
در آخر باید به این نکته اشاه کنیم که، حق تقدم سهام به افرادی تعلق می گیرد که در زمان برگزاری مجمع شرکت، سهامدار بوده اند .

سخن پایانی

در این متن به افزایش سرمایه و حق تقدم سهام شرکت ها پرداخته و به انواع و نحوه استفاده از حق تقدم اشاره کردیم. حال در صورتی که در این حوزه بورس و سرمایه گذاری به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با مشاورین و متخصصین آن در اپلیکیشن و یا وب‌سایت کارمنتو همراه شوید.

حکم خرید و فروش سهام در بورس ایران و خارج از کشور از نظر رهبر فروش سهام جایزه انقلاب/ پاسخ به استفتائات جدید

حکم خرید و فروش سهام در بورس ایران و خارج از کشور از نظر رهبر انقلاب/ پاسخ به استفتائات جدید

اعتمادآنلاین نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به سوالات مطرح شده از ایشان در موضوعات مبتلا به جامعه پاسخ دادند.

متن پاسخ های حضرت آیت الله خامنه ای به شرح ذیل است:

خرید و فروش سهام در بورس ایران و خارج از کشور

سؤال۱: خرید و فروش سهام در بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.

برگزاری مسابقات اینترنتی

سؤال۲: بازی هایی اینترنتی راه اندازی شده که برای ورود به بازی باید مبلغی پرداخت شود و اگر برنده شدید جایزه به شما تعلق می گیرد، آیا چنین بازی هایی حکم قمار دارد؟

جواب: اگر برگزارکننده مسابقه مبلغی از شرکت‌کنندگان به عنوان حق الزحمه و شرط شرکت در مسابقه برای خودش دریافت کند و بعد از مالکیت، با مال خود جایزه پرداخت کند، اشکال ندارد.

شستن به روش بخارشوی

سؤال۳: آیا شستن به روش بخارشوی نجاست را از بین می برد؟

جواب: برای تطهیر چیز نجس باید پس از برطرف کردن عین نجاست، دوبار با آب قلیل یا یک بار با آب کر شسته شود و بخارشویی، نجاست را تطهیر نمی کند.

نماز در محل تحصیل

سؤال۴: آیا محل تحصیل دانشجویی که در خوابگاه می باشد، به صورتی که پنج روز در هفته در محل تحصیل زندگی می‌کند، حکم وطن را دارد؟

جواب: محل تحصیل یا زندگی موقت، وطن نیست، البته اگر بنا دارد حداقل یک سال به طوری اقامت داشته باشد که عرفا مسافر محسوب نشود، بدون نیاز به قصد اقامت ده روزه، نماز تمام است.

خمس سهام

سؤال۵: اگر با درآمد بین سال در بورس، سهام خرید و فروش کنیم، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

جواب: در فرض سؤال سر سال خمسی باید قیمت روز سهام در بورس، محاسبه شده و خمس آن پرداخت شود.

صله رحم با افراد نامحرم فامیل

سؤال۶: با توجه به اهمیت صله رحم در فروش سهام جایزه اسلام، نسبت به خویشان نامحرم مانند پسر عمو و دختر عمو، چگونه می توان به این فریضه دینی عمل کرد؟

جواب: اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند و احیانا با مراعات ضوابط شرعی از حال یکدیگر با خبر شوند و به خصوص در مشکلات به یاری یکدیگر بشتابند، به وظیفه صله رحم عمل کرده اند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

حدود اطاعت از والدین

سؤال۷: اطاعت از پدر و مادر در چه حدی لازم است؟

جواب: اگر امر پدر و مادر نسبت به کاری باشد که از نظر شرعی ممنوع نیست، سزاوار است امر ایشان اطاعت شود مگر اینکه اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه آنها شود که در این صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.

هزینه تحصیل فرزند

سؤال۸: آیا هزینه تحصیل فرزند واجب النفقه، بر عهده پدر است؟

جواب: اگر فرزند توانایی مالی ندارد، در حدّی که عرفا از نیازهای لازم زندگی محسوب می شود، مانند تحصیلات مقدماتی، بر عهده پدر است.

کسب درآمد از طریق سبدگردانی

سؤال۹: اگر فردی که در معاملات بورس اوراق بهادار تخصص ندارد، سرمایه اش را در اختیار اینجانب قرار دهد که برای او سهام شرکت های بورسی را خرید و فروش کنم و مقداری از سود حاصل از معاملات را به او بدهم؛ آیا درآمد حاصل از این نوع معاملات، که اصطلاحاً به آن سبدگردانی گفته می شود، اشکال دارد؟

جواب: اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد با سرمایه اش در معاملات بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق الزحمه خود بردارید، اشکال ندارد، البته اگر قانونی در این مورد وجود دارد، باید رعایت شود.

میزان نفقه

سؤال ۱۰:
۱) نفقه زن که بر شوهر واجب است، چه مقدار است؟
۲) آیا نفقه ای که زن از شوهر دریافت می کند، در صورتی که تا پایان سال خمسی باقی بماند، خمس دارد؟


۱) نفقه واجب زن عبارت است از هر آنچه زن به طور متعارف به آن احتیاج دارد، مانند غذا و وسایل مورد نیاز آن، لباس، مسکن، هزینه درمان بیماری های متعارف و نظافت و . به مقدار و کیفیتی که برای امثال او متعارف است.
۲) نفقه خمس ندارد، هر چند احتیاط مستحب است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

استخاره برای ازدواج

سؤال۱۱: برخی والدین پیش از خواستگاری استخاره می کنند و بر اساس آن عمل می کنند، آیا در این موارد استخاره لازم است؟

جواب: به طور کلی استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است، اعم از اینکه تردید در اصل عمل باشد یا در خصوصیات آن، بنابر این اگر در کار خیر، حیرت وجود ندارد، استخاره لازم نیست، توجه داشته باشید عمل به استخاره شرعا واجب نیست، ولی بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

بازدید از سایت های کلیکی و زیرمجموعه سازی

سؤال۱۲: برخی از سایت های ایرانی و خارجی هستند که درون سایت خود تبلیغاتی قرار می دهند که اگر از فروش سهام جایزه آن تبلیغات دیدن کنیم و بر روی آنها کلیک کنیم به ازای هر کلیک مبلغی (ناچیز) به ما پرداخت می کنند. و اگر در این سایتها افرادی را زیر مجموعه خود قرار دهیم به ازای بازدید و کلیک آنها از سایت نیز مبلغی به حساب ما واریز می شود. آیا این پول حلال است ؟

جواب: اگر خلاف قوانین و مقررات نباشد و بازدید از سایت های تبلیغاتی، موجب ترویج فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه مطالب باطل نباشد، بازدید از سایت ها و دریافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.

مس آیات قرآن در تلفن همراه

سؤال۱۳: آیا لمس صفحه متن قرآن که بر روی گوشی نصب شده برای کسی که وضو ندارد و یا زنی که در عادت ماهانه است، جایز است؟

جواب: در فرض سؤال که در واقع شیشه موبایل، لمس می شود نه آیات قرآن، اشکال ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.