تجارت نوپا در ایران


مهرک محمودی سردبیر

پایان‌نامه
طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب‌دهنده‌ی کسب‌و‌کارهای نوپا در ایران (مطالعه موردی: نمونه‌های موفق)

چکیده:
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰﯾﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ دﻗﺖ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ و در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎرت‌آپ" ﻣﯽرﺳﯿﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه‌ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد و ﺗﺮوﯾﺞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﯾﺮان، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺘﺎب دﻫﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ تریگ‌آپ، ﻣﭙﺲ، دﯾﻤﻮﻧﺪ و آواﺗﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. داده‌ها از طریق مصاحبه با روش مطالعه موردی چندگانه گردآوری شده و تجزیه‌وتحلیل با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار اطلس‌تی انجام شده است. این پژوهش از نوع بنیادی است و از نظر هدف و دسته، در دستهء پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده در هفت بعد و سی ‌و ‌هفت مقوله و مولفه‌های آن ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شتاب‌دهنده‌ها برنامه‌ای فشرده و رقابتی برای تسهیل دسترسی به منابع اصلی از جمله منتور‌ها، تامین سرمایه و آموزش برای کارآفرینان می‌باشد. مدل فعالیت شتاب‌دهنده‌های موفق کسب‌و‌کار‌های نوپا در ایران شامل سه بعد اصلی استارت‌آپ، سرمایه‌گذار و منتور بوده و اجزای این شبکه هرکدام به یک میزان برای شتاب‌دهنده مهم می‌باشد. انتقال دانش میان منتور و استارت‌آپ‌ها و وجود شبکه میان سه ذی‌نفع استارت‌آپ، منتور و سرمایه‌گذار از اهمیت خاصی در این مدل برخوردار هستند.

طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب‌دهنده‌ی کسب‌و‌کارهای نوپا در ایران (مطالعه موردی: نمونه‌های موفق) 3/20/2016 12:00:00 AM

ایده‌های نوآورانه برای توسعه تجارت نوآوری جذب می‌شود

ایده‌های نوآورانه برای توسعه تجارت نوآوری جذب می‌شود

فراخوانی برای جذب ایده‌ها و نوآوری‌ها در جهت سرعت دادن به ایجاد ناحیه نوآوری توسعه تجارت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی و سازمان توسعه تجارت ایران طی فراخوانی از صاحبان ایده و طرح‌های نوآورانه دعوت کرده است تجارت نوپا در ایران تا در اجرایی شدن پروژه ایجاد ناحیه نوآوری توسعه تجارت با مجریان این کار، همکاری کنند.

مرکزی که قرار است زمینه ساز ایجاد زنجیره تامین برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و خلاق و صنایع خلاق باشد. همچنین به توسعه صادرات محصولات ایران ساخت و کاهش واردات کمک خواهد کرد. این ناحیه نوآوری کانونی برای جمع شدن کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، رشد و تداوم توسعه اقتصادی آنها، ایجاد بازارهای داخلی و خارجی و مزیت رقابتی برای دانش‌بنیان‌ها و خلاق ها خواهد بود.

علاقه‌مندان و صاحبان ایده تا 31 مردادماه سال 1401 برای مشارکت در این فراخوان مهلت دارند. با ایجاد این ناحیه نوآوری؛ توسعه بازار محصولات فناورانه ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی، رفع مشکلات فناوری‌های نوپا ایرانی، ایجاد سکویی جهت شتابدهی به صادرات غیرنفتی کشور میسر خواهد شد.

هفته گذشته تفاهم‌نامه همکاری ایجاد ناحیه نوآوری در نمایشگاه بین‌المللی تهران میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایشگاه بین‌المللی تهران امضا شد و این فراخوان هم پیرو همین تفاهم‌نامه و برای استفاده از ظرفیت دانشی و تخصصی افراد و شرکت‌های دارای ایده‌های کاربردی در این زمینه منتشر شده است.

کارخانه استارتاپ پرسال از کسب‌وکارهای نوپا، بنگاه تجاری می‌سازد

عبور‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطا‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬تجاری‌سازی‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬پرفراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‌تر‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تعامل‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬با‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬باتجربه‭ ‬و‭ ‬پیشکسوت‌های‭ ‬عرصه‭ ‬کسب‌وکار‭ ‬همواره‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬شرکت‌های‭ ‬جاافتاده‌تر‭ ‬می‌توانند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬کاری‭ ‬خودشان،‭ ‬تخصص،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬چتری‭ ‬روی‭ ‬سرشان‭ ‬باشند‭. ‬

آخرین‭ ‬روزهای‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ ‬باخبر‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نام‌آشنا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پتروشیمی‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬معدنی‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬یک‭ ‬شتاب‌دهنده‭ ‬ایرانی‭- ‬اتریشی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کارانوبین،‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬حوزه‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرحی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬کارخانه‭ ‬استارتاپ‮»‬‭ ‬یا‭ ‬Startup Factory‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬پدرام‭ ‬سلطانی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت ‭ ‬پرسال ،‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬و‭ ‬تمایزات‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‭ ‬را‭ ‬جویا‭ ‬شدیم‭.‬

  • ‭ ‬ایده‭ ‬کارخانه‭ ‬استارتاپ‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬مطرح‭ ‬شد؟‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‭ ‬پرسال‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬بنگاه‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬کارانوبین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شتاب‌دهنده‭ ‬استارتاپی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬حوزه‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬معناست؟‭ ‬

عبارت‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‭ ‬در‭ ‬اکوسیستم‭ ‬استارتاپی‭ ‬کلمه‌ای‭ ‬جا‌افتاده‭ ‬است‭. ‬کارخانه‭ ‬استارتاپ‭ ‬عموما‭ ‬فضایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‌ها،‭ ‬شتاب‌دهنده‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬بازیگران‭ ‬زیست‌بوم‭ ‬استارتاپی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬طی‭ ‬سلسله‭ ‬مراحلی،‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬صاحب‭ ‬ایده‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬دهند‭. ‬این‭ ‬بازیگران‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬منتخب‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬آموزش‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬موفق‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬مقدمات‭ ‬ورود‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کنند‭. ‬

  • ‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬را‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شتاب‌دهنده‌ها‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند،‭ ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬بگوییم‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‭ ‬هستند‭.‬

‭ ‬بله،‭ تجارت نوپا در ایران ‬در‭ ‬عمل‭ ‬حمایت‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مراکز‭ ‬رشد‭ ‬یا‭ ‬شتاب‌دهنده‌ها‭ ‬با‭ ‬استارتاپ‌فکتوری‭ ‬همپوشانی‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬کارخانه‭ ‬استارتاپ‭ ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اسمش‭ ‬هم‭ ‬پیداست،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خلق‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬من‭ ‬معتقدم‭ ‬نباید‭ ‬همه‭ ‬فرصت‌های‭ ‬ایجاد،‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬را‭ ‬صرفا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬عمومی‭ ‬بگذاریم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نگاهشان‭ ‬غیرتخصصی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌توانند‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬خودشان‭ ‬از‭ ‬امکانی‭ ‬شبیه‭ ‬کارخانه‭ ‬استارتاپ‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬خلأ‭ ‬جدی‭ ‬تلفیق‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬تجربه‌‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬پیوند‭ ‬میان‭ ‬تخصص‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬گوناگون‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬خلاق‭ ‬و‭ ‬صاحب‌ایده‭ ‬و‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬می‌تواند‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬منجر‭ ‬شود،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬متعارف‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬مسیر‭ ‬دگردیسی‭ ‬و‭ ‬گذار‭ ‬به‭ ‬کسب‌وکارهای‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬طی‭ ‬کنند‭. ‬

  • ‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬حمایت‭ ‬مالی،‭ ‬چه‭ ‬نفعی‭ ‬خواهند‭ ‬برد؟‭ ‬

بی‌تردید‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬۲۰‭ ‬ساله‭ ‬شرکت‭ ‬پرسال‭ ‬محیط‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بنگاهی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی،‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬سهمی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬می‌توانیم‭ ‬زمینه‭ ‬ورود‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬یک‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم؛‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬مهم‭ ‬استارتاپ‌هاست‭. ‬چالش‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬کسب‌وکارهای‭ ‬نو‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند،‭ ‬موانع‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬فعالیت‭ ‬آنهاست‭. ‬طبیعتا‭ ‬استارتاپ‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کارخانه‭ ‬پرسال‭ ‬می‌پیوندند‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬مدیران‭ ‬حقوقی،‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬شرکت‭ ‬ما‭ ‬بهره‭ ‬ببرند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬مانع‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید،‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬ناآشنایی‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬رویه‌های‭ ‬حقوقی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬راهنمایی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬آموزش‌های‭ ‬لازم‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬کنیم‭.‬

  • ‭ ‬در‭ ‬اخباری‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‭ ‬پرسال‭ ‬خواندیم‭ ‬و‭ ‬شنیدیم‭ ‬اینطور‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌‌رسد‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌هایی‭ ‬که‭ ‬کارشان‭ ‬را‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬ایده‭ ‬شروع‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬حمایت‭ ‬شود‭ ‬نه‭ ‬ایده‌های‭ ‬نویی‭ ‬که‭ ‬صرفا‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬هستند‭. ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬تمایزگذاری‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬است؟

کسب‌وکار‭ ‬در‭ ‬ذات‭ ‬خود‭ ‬نیازمند‭ ‬چند‭ ‬خصیصه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬جسارت،‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬و‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬مهارت‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬آغاز‭ ‬یک‭ ‬فعالیت‭ ‬اقتصادی‭. ‬استارتاپی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬این‭ ‬خصایص‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬روی‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬سرمایه‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬ایده‭ ‬اهمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬یک‭ ‬استارتاپ‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬تیمی‭ ‬توانمند‭ ‬باشند،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬امیدوار‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬دنبال‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬می‌رسد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نتیجه‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬نباشد،‭ ‬ولی‭ ‬ایده‭ ‬از‭ ‬بالقوه‭ ‬به‭ ‬بالفعل‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭. ‬

  • ‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬رسیده‭ ‬باشند؟‭ ‬آیا‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬معیاری‭ ‬مشخص‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارید؟

معیار‭ ‬ما،‭ ‬هم‭ ‬مشخص‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ایده‭ ‬برخی‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬ملموس‌تر‭ ‬و‭ ‬‌مدل‭ ‬کسب‌و‌کار‌شان‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬درآمدزایی‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برخی‭ ‬ایده‌هایی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬فراترند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬پیچیده‌تری‭ ‬برخوردارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬مستلزم‭ ‬قضاوت‭ ‬دقیق‌تر‭ ‬و‭ ‬تأمل‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬ببینیم‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬تحقق‭ ‬اهدافشان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین‭ ‬تعیین‭ ‬میزان‭ ‬توسعه‌یافتگی‭ ‬یک‭ ‬استارتاپ‭ ‬نیازمند‭ ‬ارزیابی‌های‭ ‬متعددی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬شرکت‭ ‬کارانوبین‭ ‬بهره‭ ‬خواهیم‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬Joint Venture ایرانی‭- ‬اتریشی‭ ‬است‭. ‬شریک‭ ‬اتریشی‭ ‬همکار‭ ‬کارانوبین،‭ ‬دانش‭ ‬مدیریتی‭ ‬موفق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬اقتصادی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬اتریش،‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬مشورت‭ ‬می‌دهد‭. ‬

  • ‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‌ها‭ ‬معمولا‭ ‬مدل‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬گوناگونی‭ ‬دارند‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬صاحب‭ ‬استارتاپ‌ها‌‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬‌‌کنند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نوعی‭ ‬تعامل‭ ‬دوجانبه‭ ‬هستند‭. ‬مدل‭ ‬حمایتی‭ ‬مدنظر‭ ‬شما‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬دقیقا‭ ‬چه‭ ‬مواردی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬یک‭ ‬استارتاپ‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود؟

این‭ ‬مسئله‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬موفقیت‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬منتخب‭ ‬در‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مراحل‭ ‬گوناگونی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬رویدادهایمان‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬استارتاپی‭ ‬که‭ ‬شایستگی‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬بهتری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬پرسال‭ ‬و‭ ‬کارانوبین‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬شکل‭ ‬دهد،‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‌تری‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خود‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬مدل‭ ‬مشخصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تعامل‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬میزان‭ ‬معینی‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬بازه‭ ‬‌وسیعی‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬می‌توانیم‭ ‬میزان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬مدل‭ ‬تعاملی‭ ‬مورد‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬معیارهایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬توان‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬داریم‭ ‬تغییر‭ ‬بدهیم‭. ‬

  • ‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬می‌پرسم‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬استارتاپی،‭ ‬کسب‌وکارهای‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬خودشان‭ ‬می‌دانند،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ذات‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬استقلال‭ ‬موجودیت‭ ‬و‭ ‬برندشان‭ ‬از‭ ‬حمایت‌کننده‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭.‬

قطعا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬سیطره‭ ‬پیدا‌کردن‭ ‬بر‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬نیستیم‭. ‬استارتاپی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مراحل‭ ‬موردنظر‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬کارانوبین‭ ‬عبور‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬پرسال‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬مستقل‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬طبیعتا‭ ‬شخصیت‭ ‬حقوقی‭ ‬مستقل‭ ‬دارد‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پرسال‭ ‬می‌تواند‭ ‬سهامدار‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬یا‭ ‬صاحب‭ ‬کرسی‭ ‬در‭ ‬هیات‌مدیره‌‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬استارتاپ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬برندش‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

  • ‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬استارتاپ‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند؟

ما‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬هستیم‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬استارتاپی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تیم‭ ‬ارزیابی‭ ‬فرصت‭ ‬ملموس‭ ‬اقتصادی‭ ‬تلقی‭ ‬شود،‭ ‬حمایت‭ ‬کنیم،‭ ‬البته‭ ‬توان‭ ‬پرسال‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬بنگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نامحدود‭ ‬نیست‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬آنقدر‭ ‬خوش‌شانس‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬باظرفیت‭ ‬مواجه‭ ‬شویم،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬دیگران‭ ‬دعوت‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬استارتاپ‭ ‬فکتوری‭ ‬بپیوندند‭. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬هم‭ ‬قصد‭ ‬ما‭ ‬همین‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تسهیل‌‌گران‭ ‬و‭ ‬مروجان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آنها‭ ‬تبدیل‭ ‬شویم‭. ‬

  • ‭ ‬دو‭ ‬حوزه‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شما‭ ‬یعنی‭ ‬‮«‬معدن‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬کشاورزی‮»‬‭ ‬حوزه‌هایی‭ ‬کلیدی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ضعف‭ ‬در‭ ‬فناوری‌های‭ ‬مورداستفاده،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬رقابتی‭ ‬برخوردار‭ ‬نشده‌اند‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬شما‭ ‬مؤثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟

قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬باید‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬حوزه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شرکت‭ ‬پرسال‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌های‭ ‬فعالیت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬درجه‭ ‬توسعه‌یافتگی‭ ‬کافی‭ ‬برخوردار‭ ‬نشده‌اند‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬با‭ ‬فرصت‌های‭ ‬بالقوه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬داریم‭ ‬تناقض‭ ‬دارد‭. ‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬مستحضر‭ ‬هستید‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معدن‭ ‬جزء‭ ‬۱۰‭ ‬کشور‭ ‬برتر‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ذخایر‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬بالاست،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اکتشاف،‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬فراوری‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬استثنائاتی‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬مانده‌ایم‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬اقلام‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬زراعی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تهدیدهای‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬آسیب‌های‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬هیچ‌وقت‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬برخورد‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬اولویت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬بدهیم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬تا‭ ‬وضع‭ ‬مطلوب‭ ‬فاصله‭ ‬زیادی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬پرکردن‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کسب‌وکارهای‭ ‬جدید‭ ‬بسیار‭ ‬است‭.‬

  • ‭ ‬بازه‌ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‌اید‭ ‬چقدر‭ ‬است؟‭ ‬

ما‭ ‬دوره‭ ‬زمانی‭ ‬مشخصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مجموعه‭ ‬ایونت‌های‭ ‬مصاحبه،‭ ‬رویداد‭ ‬کمپ‭ ‬نوآوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬استارتاپ‌های‭ ‬منتخب‭ ‬با‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬پرسال‭ ‬هماهنگ‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬اعتبارسنجی،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‌ایم‭.‬

این‭ ‬فرایند‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬رویداد‭ ‬ما‭ ‬یعنی‭ ‬‮«‬رونمایی‭ ‬از‭ ‬استارتاپ‌ها‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آنها‮»‬‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬۱۳۹۷‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نوبت‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬آن‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیریم،‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬قدر‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬یک‭ ‬استارتاپ‭ ‬توان‭ ‬رشد‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬دوره‭ ‬سرمایه‌گذاری‌‭ ‬طولانی‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

ایران و روسیه برای توسعه تجارت الکترونیکی همکاری می‌کنند رئيس کل سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن زیرساخت‌های همکاری پلتفرمی میان کسب‌وکارهای ایران و روسیه خبر داد

مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکی

مهرک محمودی سردبیر

زمان مطالعه : 4 دقیقه

ایران و روسیه

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید

رئیس کل سازمان توسعه تجارت از همکاری میان ایران و روسیه برای توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد زیرساخت‌های همکاری پلتفرمی میان کسب‌وکارهای این دو کشور فراهم شده است.

به گزارش پیوست، علیرضا پیمان‌پاک در جلسه هم‌اندیشی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای توسعه تجارت الکترونیکی در بیرون از مرزهای کشور برگزار شده بود گفت: بررسی‌ها نشان داد که احتمال حضور پلتفرم‌های داخلی در کشورهای دیگر با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است، از سویی هزینه بالایی نیز برای پلتفرم دارد از همین رو اکنون در حال فراهم کردن زمینه‌‌هایی هستیم تا پلتفرم‌های بزرگ تجاری بتوانند با همکاری با پلتفرم‌های مقصد برخی از کالاهای خود را در آن کشورها عرضه کنند.

او گفت: برای اینکه اتصال پلتفرم‌های ایرانی به پلتفرم‌های سایر کشورها ساده‌تر صورت گیرد سوییچ نرم‌افزاری نیز تهیه شده است تا از آن طریق، پلتفرم‌ها به یکدیگر متصل شوند.

تجارت الکترونیکی خارجی

جلسه هم‌اندیشی با کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیکی برای توسعه تجارت الکترونیکی خارجی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

او اضافه کرد: تاکنون با دو پلتفرم روسی مذاکرات نهایی انجام شده است و قرار است پلتفرم‌های داخلی از طریق این پلتفرم‌ها برخی از کالاهای خود را عرضه کنند.

پیمان‌پاک تاکید کرد که قراردادهای هر دو طرف بر اساس قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین رد و بدل شده است و اظهار امیدواری کرد که بتوان ارز حاصل از صادرات را نیز به صورت رمزارزی به کشور منتقل کرد یا حتی برای واردات کالا نیز از طریق این پلتفرم‌ها از رمزارز استفاده کرد.

او با اشاره به نام یکی از پلتفرم‌های روسی که قرار شده با ایران همکاری کند گفت: ازبر مارکت با همکاری ازبر بانک روسیه قرار است در این زمینه با ایران همکاری کند. طبق گفته او، با قرار گرفتن ازبر بانک در کنار این قرارداد همکاری امکان استفاده از تسهیلات ازبر و همچنین امکان برگشت کامل ارز از طریق بانک فراهم خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در حال گفت‌وگو برای اتصال پلتفرم‌های ایرانی با پلتفرم‌های سایر کشورها از جمله چین و عمان نیز هستیم و در تلاشیم تا در زمان کوتاهی توسعه بازار را با کمترین هزینه انجام دهیم.

امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این جلسه گفت: پیگیری تجارت خارجی الکترونیکی یکی از برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، در این میان خود خرید و فروش یا صادرات و واردات مطرح نیست بلکه مجموعه‌هایی که بتوانند فعالیت‌های تجارت الکترونیکی را پشتیبانی کنند از اهمیت برخوردارند.

او همچنین از برنامه این مرکز برای راه‌اندازی شهرک تجارت الکترونیکی صحبت کرد. به گفته او، قرار است ۲۰ هزار مترمربع به فضای شرکت‌های تجارت الکترونیکی اختصاص داده شود تا از طریق شرکت‌های بالغ در کنار مجموعه‌های نوپا قرار گیرند و روند انتقال تجربه ساده‌تر شود. با رایزنی‌های انجام‌شده با شهرداری تهران نیز قرار است چهار هزار متر مربع به این شهرک در تهران اختصاص یابد.

کلاهدوزان به برنامه این مرکز برای راه‌اندازی مرکز پیام تجاری اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته این مرکز به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته تجارت بدون کاغذ برنامه‌ریزی برای تجارت و گسترش تجارت الکترونیکی از این طریق را پیگیری کرده است، حال در شرایط فعلی نیز در نظر داریم سوییچ پیام تجاری را توسعه دهیم و با این اقدام به نظر می‌رسد می‌توان گام موثری در جهت توسعه تجارت الکترونیکی خارجی برداشت.

در این جلسه نمایندگان کسب‌وکارهای دیجی‌کالا، اسنپ و دکتردکتر سعی کردند رویکرد خود را نسبت به تجارت الکترونیکی خارجی نشان دهند. اسنپ اعلام آمادگی کرد می‌تواند آماده‌سازی بخشی از زیرساخت لجستیک را بر عهده گیرد و نماینده دکتردکتر از اقدامات این پلتفرم برای حضور در بازارهای کشورهای منطقه صحبت کرد.

همچنین نماینده دیجی‌کالا نیز به صورت آنلاین از اقداماتی که توسط این کسب‌وکار برای همکاری با حضور در بازار چین و همکاری با پلتفرم‌های این کشور تجارت نوپا در ایران انجام گرفته صحبت کرد.

فرشاد وکیل‌زاده، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز در این جلسه هرچند رویکرد همکاری میان پلتفرم‌ها برای توسعه تجارت خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را درست دانست اما تاکید کرد که ایجاد سوییچ نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اجرایی کردن این هدف باشد چراکه هر پلتفرم بسته به شرایط خاص ایران ایجاد شده است.

فراخوان؛ ایده‌های نوآورانه برای توسعه تجارت نوآوری جذب می‌شود

فراخوانی برای جذب ایده‌ها و نوآوری‌ها در جهت سرعت دادن به ایجاد ناحیه نوآوری توسعه تجارت منتشر شد.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" ، مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی و سازمان توسعه تجارت ایران طی فراخوانی از صاحبان ایده و طرح‌های نوآورانه دعوت کرده است تا در اجرایی شدن پروژه ایجاد ناحیه نوآوری توسعه تجارت با مجریان این کار، همکاری کنند.

مرکزی که قرار است زمینه ساز ایجاد زنجیره تامین برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و خلاق و صنایع خلاق باشد. همچنین به توسعه صادرات محصولات ایران ساخت و کاهش واردات کمک خواهد کرد. این ناحیه نوآوری کانونی برای جمع شدن کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، تجارت نوپا در ایران رشد و تداوم توسعه اقتصادی آنها، ایجاد بازارهای داخلی و خارجی و مزیت رقابتی برای دانش‌بنیان‌ها و خلاق ها خواهد بود.

علاقه‌مندان و صاحبان ایده تا 31 مردادماه سال 1401 برای مشارکت در این فراخوان مهلت دارند. با ایجاد این ناحیه نوآوری؛ توسعه بازار محصولات فناورانه ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی، رفع مشکلات فناوری‌های نوپا ایرانی، ایجاد سکویی جهت شتابدهی به صادرات غیرنفتی کشور میسر خواهد شد.

هفته گذشته تفاهم‌نامه همکاری ایجاد ناحیه نوآوری در نمایشگاه بین‌المللی تهران میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایشگاه بین‌المللی تهران امضا شد و این فراخوان هم پیرو همین تفاهم‌نامه و برای استفاده از ظرفیت دانشی و تخصصی افراد و شرکت‌های دارای ایده‌های کاربردی در این زمینه منتشر شده است./معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.