درباره اهرم نیرو


جام ششم

به سوی موفقیت. آن سوی موفقیت . همه ی گل هازیبا هستنداگرتابازشدن همه ی غنچه هاصبرکنیم.

علوم اهرم ها - بخش 3

اهرم : وسیله یامیله ای است که برای بالا بردن وجابه جاکردن جسم استفاده می شود .اهرم هااندازه هاوشکل های مختلفی دارند.مانند: قیچی - فرغون - انبرزغال

ساده ترین شکل اهرم میله ی بلندومحکمی است که نقطه ای ازآن برچیزی تکیه داده شود.به این نقطه تکیه گاه می گویند .مثال: الاکلنگ ودیلم.

الاکلنگ رادرنظربگیریدوقتی به یک طرف آن نیرویی به سمت پایین وارد شود آن سمت به طرف پایین وسمت مقابل آن به طرف بالا حرکت می کند.دراین جا میله ی الاکلنگ به عنوان اهرم عمل می کند ونیرو رامنتقل می کند.

هراهرم از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

۱- تکیه گاه ( نقطه ی اتکا)

۲- قسمتی که به آن نیرو وارد می شود. نیرو - ( نیروی محرک)

۳- قسمتی که اهرم نیرو به جسم وارد می کند . جسم ( نیروی مقاوم)

براساس قرارگرفتن محل تکیه گاه نیروی محرک ونیروی مقاوم(جسم) سه نوع اهرم وجود دارد.

۱- اهرم نوع اول : دراین اهرم تکیه گاه دروسط آن قراردارد وافزایش نیرو وتغییرجهت نیرو رانشان می دهد.

وسایلی که اهرم نوع اول هستند.: قیچی- انبردست - میخ کش - ترازو - الاکلنگ - دیلم - دم باریک و.

۱ - فاصله ی بین نیرو ی محرک تا تکیه گاه را ( بازوی محرک ) می گویند.

۲ - فاصله ی بین نیروی مقاوم تا تکیه گاه را ( بازوی مقاوم ) می گویند.

اهرم درحال تعادل ازفرمول زیر به دست می آید.

نیروی محرک ×بازوی محرک = نیروی مقاوم × بازوی مقاوم

فرض می کنیم دراهرمی جسم ۵ک گ و بازوی مقاوم ۴سانتی متر می باشدو

بازوی محرک ۱ ۰ سانتی متر است به نظر شما نیروی محرک چند کیلو گرم می باشد؟

ازرابطه ی اهرم درحال تعادل استفاده می کنیم:

پس نیروی واردشونده بایستی ۲ ک گرم باشد.

درشکل روبه رو وزنه بایستی چه قدرشودتا تعادل برقرارگردد؟

( ۴۰۰ = ۸ × ۵۰ ) = ( ۴۰۰ = . × ۱۶ )

مقدار نیرویی که برای بالابردن یک جسم توسط اهرم به کارمی رود. به فاصله ی جسم تاتکیه گاه بستگی دارد.

پس هرچه جسم به تکیه گاه نزدیکترشود بالا بردن وجابه جایی آن آسانتر است و نیروی کمتری مصرف می شود.

هرچه نیرو ازتکیه گاه دورترباشدوجسم به تکیه گاه نزدیک باشد بلند کردن جسم ویا انجام کار آسان تر می شود ونیروی اندکی به کار می رود.

دراین اهرم تکیه گاه دریکی ازدو انتهای اهرم است . جسم دروسط قراردارد.ونیروی محرک ومقاوم دریک جهت حرکت می کنند وبرای افزایش نیرو به کار می رود.

وسایلی که اهرم نوع دوم هستند:

فرغون - چرخ دستی - درنوشابه بازکن - گردوشکن - فندق شکن - قایق پارویی

دراهرم نوع سوم نیروی محرک بین تکیه گاه وجسم است وبرای افزایش مسافت اثر نیروبه کار می رود .جاروی فراشی رادرنظربگیرید که دسته بلند آن باجابه جا شدن حدود ۲۵ سانتی متردر

دستمان ِ سرجارو مسافتی بیش ازیک متر رامی پیمایدوتمیزمی کند.با به کاربردن این وسیله کاردراندک زمانی به پایان می رسد.

وسایلی که اهرم نوع سوم هستند:

جاروی فراشی - یخ گیر - انبر زغال - موچین - قاشق - چنگال - بیل -چکش - راکت تنیس - ساعد دست وپا درهنگام شوت کردن توپ

سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

1- اهرم چیست؟
پاسخ: اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

2- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟
پاسخ: به آن نیرو وارد می کنیم.

3- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟
پاسخ: وقتی به آن نیرو وارد شود.

4- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را … آسانتر… جابجا کرد.

5- چند اهرم را نام ببرید؟
پاسخ: در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
پاسخ: سه قسمت،

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

7- ماشین چیست؟
پاسخ: به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

8- سطح شیبدار یعنی چه؟
پاسخ: هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از 90 درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

9- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟
پاسخ: برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

10- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟
پاسخ: هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

11- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟
پاسخ: از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

12- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟
پاسخ: نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

13- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟
پاسخ: ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

14- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟
پاسخ: مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

15- موتور الکتریکی چیست؟
پاسخ: به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

16- آرمیچر چیست؟
پاسخ: آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

17- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟
پاسخ: خیر

18- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟
پاسخ: پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

19- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور درباره اهرم نیرو الکتریکی دارند؟
پاسخ: پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟
پاسخ: اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )

2- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟
پاسخ: تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.

3- تجزیه ی درباره اهرم نیرو الکتریکی یعنی چه؟
پاسخ: تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.

4- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟
پاسخ: اکسیژن – ییدروژن.

5- چند نوع اهرم داریم؟
پاسخ: سه نوع،

الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.

ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد

پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.

6- شیب یعنی چه؟
پاسخ: زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.

7- چه درباره اهرم نیرو موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟
پاسخ: هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.

8- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟
پاسخ: هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.

9- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

10- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر درباره اهرم نیرو باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

11- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

12- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری درباره اهرم نیرو را طی می کنیم.

ادامه سوالات فصل هشتم

1- ماشین چیست؟
پاسخ: ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟
پاسخ: وارد کردن نیرو به جسم – تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟
پاسخ: به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟
پاسخ: دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟
پاسخ: اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
پاسخ: سه قسمت،
الف- تکیه گاه.
ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.
پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟
پاسخ: از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟
پاسخ: از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی درباره اهرم نیرو می کنند؟
پاسخ: اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟
پاسخ: سه نوع،
الف: نوع اول – تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ – قیچی – انبردست – سیم چین – سیم بُر.
ب: نوع دوم – نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی – فندق شکن – درنوشابه بازکن.
پ: نوع سوم – نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین – یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟
پاسخ: در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟
پاسخ: زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟
پاسخ: دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) – پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

| پیشنهاد میشود برای دریافت جواب فعالیت های این درس از جواب درس 8 علوم پنجم و همچنین برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 9 علوم پنجم استفاده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

اهرم و انواع آن

اهرم و انواع آن

اهرم نوعی ماشین ساده است که معمولا از میله ای ساده تشکیل شده که حول یک نقطه دوران میکند. اهرم ها در بسیاری از وسایلی که روزمره به کار می بریم، استفاده شده اند.

اجزای اهرم کدام اند:

 • تکیه گاه
 • نقطه اثر نیروی محرک
 • نقطه اثر نیروی مقاوم

برای شناخت اهرم ها لازم است در ابتدا با اصطلاحات زیر آشنا شویم:

فیلم آموزشی اهرم ها

توضیح کامل انواع اهرم ها شامل نوع اول، دوم و سوم به همراه مزیت مکانیکی و مثال

سرعت و کیفیت یادگیری شما با ویدیوهای علم نما دو برابر متون آموزشی خواهد بود.

پرداخت از طریق درگاه ایمن زرین پال انجام می شود.

هر گونه سؤال در مورد خرید ویدیو را در بخش کامنت ها بنویسید

اجزای اهرم

 • نیروی محرک: نیرویی که به اهرم وارد می کنیم و آن را در فیزیک با حرف E نشان می دهند.
 • نیروی مقاوم: نیرویی که جسم به اهرم وارد می کند و در فیزیک با حرف R نشان داده می شود.
 • بازوی محرک: فاصله بین نیروی محرک تا تکیه گاه اهرم است.
 • بازوی مقاوم: فاصله بین نیروی مقاوم تا تکیه گاه اهرم است.
 • تکیه گاه : نقطه ای از اهرم که اهرم حول آن دوران می کند.

انواع اهرم:

اهرم ها بر اساس محل قرارگیری تکیه گاه و محل وارد شدن نیرو به سه نوع زیر تقسیم می شوند:

انواع اهرم

اهرم نوع اول:

در اهرم نوع اول، تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار دارد. اهرم نوع اول باعث تغییر جهت می شود.

با توجه به محل دقیق قرار گیری تکیه گاه، سه حالت در اهرم نوع اول داریم که عبارتند از:

حالت اول :

اگر تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده و به نیروی محرم نزدیک تر باشد، بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است و سرعت و مسافت اثر درباره اهرم نیرو نیرو افزایش می یابد.

حالت اول اهرم نوع 1

حالت دوم :

اگرتکیه گاه دقیقا وسط نیروی محرک و مقاوم باشد، دو بازوی محرک و مقاوم برابرند.

بازوی محرک = بازوی مقاوم

حالت دوم اهرم نوع 1

حالت سوم:

اگرتکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم بوده و به نیروی مقاوم نزدیک باشد، بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. بازوی محرک > بازوی مقاوم

حالت سوم اهرم نوع 1

مثال اهرم نوع ۱:

 • الاکلنگ ( حالت دوم اهرم نوع ۱)
 • ترازوی دو کفه ای ( حالت دوم اهرم نوع ۱)
 • انبردست ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • دیلم ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • سیم چین ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • قیچی آهن بری ( حالت سوم اهرم نوع ۱)
 • قیچی خیاطی ( حالت اول اهرم نوع ۱)
 • سر هنگام خم شدن ( حالت اول اهرم نوع ۱)

اهرم نوع دوم :

در اهرم نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. در این حالت بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است. اهرم نوع دوم باعث افزایش نیرو می شود.

بازوی محرک > بازوی مقاوم

مثال اهرم نوع دوم:

 • فرغون
 • دربازکن نوشابه
 • فندق شکن
 • کاپوت ماشین
 • قایق پارویی
 • جک اتومبیل
 • بلند شدن روی پنجه پا
 • گردوشکن

اهرم نوع سوم:

در اهرم نوع سوم، نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم است. در این حالت بازوی درباره اهرم نیرو مقاوم بزرگتر از بازوی محرک است. اهرم نوع سوم، سرعت و مسافت اثر نیرو را افزایش می دهد. بازوی محرک < بازوی مقاوم

درباره اهرم نیرو

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند. در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

اهرم نوع اول

در این نوع اهرم تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد و بنا به اینکه تکیه گاه نزدیک به کدام نیرو باشد سه حالت پیش می آید.

حالت اول اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) با بازوی مقاوم ( LR ) برابر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی یا ( A ) برابر با ۱ خواهد بود .

1=LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو

کاربرد: الاکلنگ

حالت دوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک تر است .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود.

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو - تغییر جهت نیرو -افزایش نیرو

کاربرد: دیلم (برای بلند کردن اجسام سنگین)

حالت سوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک تر است .

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو –افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: قیچی کاغذبری

اهرم نوع دوم

در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود.

1

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش نیرو

کاربرد: فرغون و فندق شکن

اهرم نوع سوم

در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد.

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: چنگک ، موچین و پنس(برای برداشتن یخ و زغال و . )

نکته : در صورتی که در جاروی فراشی دستی که در بالا قرار گرفته تکیه گاه باشد و دستی که در پایین قرار گرفته نیروی محرک را وارد کند در این صورت جاروی فراشی مثالی برای اهرم نوع سوم است.

قانون اهرم ها

چنانچه اهرم در حال تعادل باشد،با صرف نظر ا ز اصطکاک فرمول زیر صادق است:

دانستنی ها برای علوم

همه چیز درباره اهرم ها اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند. در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد. اهرم بر اساس قرار گرفتن محل ت

همه چیز درباره اهرم ها ادامه مطلب رو بزن

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند. در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی محرک و نیروی مقاوم به چند نوع تقسیم می شوند:

اهرم نوع اول

در این نوع اهرم تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد و بنا به اینکه تکیه گاه نزدیک به کدام نیرو باشد سه حالت پیش می آید.

حالت اول اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه در وسط نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) با بازوی مقاوم ( LR ) برابر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی یا ( A ) برابر با ۱ خواهد بود .

1=LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو

کاربرد: الاکلنگ

حالت دوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی مقاوم نزدیک تر است .

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود.

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو - تغییر جهت نیرو -افزایش نیرو

کاربرد: دیلم (برای بلند کردن اجسام سنگین)

حالت سوم اهرم نوع اول :

در این حالت تکیه گاه به نیروی محرک نزدیک تر است .

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو –افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: قیچی کاغذبری

اهرم نوع دوم

در این نوع اهرم نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد.

بنابراین بازوی محرک ( LE ) از بازوی مقاوم ( LR ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) بیشتر از 1 می شود.

1

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش نیرو

کاربرد: فرغون و فندق شکن

اهرم نوع سوم

در این نوع اهرم نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد.

بنابراین بازوی مقاوم ( LR ) از بازوی محرک ( LE ) بزرگتر است و طبق فرمول مزیت مکانیکی ، مزیت مکانیکی ( A ) کمتر از 1 می شود.

1>LR/LE=A

روش های کمک ماشین : انتقال نیرو – افزایش سرعت و مسافت نیرو

کاربرد: چنگک ، موچین و پنس(برای برداشتن یخ و زغال و . )

نکته : در صورتی که در جاروی فراشی دستی که در بالا قرار گرفته تکیه گاه باشد و دستی که در پایین قرار گرفته نیروی محرک را وارد کند در این صورت جاروی فراشی مثالی برای اهرم نوع سوم است.

قانون اهرم ها

چنانچه اهرم در حال تعادل باشد،با صرف نظر ا ز اصطکاک فرمول زیر صادق است:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.