روش میانگین حسابی


و غیره.

جلوه های روان

میانگین، عددی است که وضع کلی جامعه و یا نمونه مورد مطالعه را نشان می دهد و بیش از سایر شاخص های مرکزی برای توصیف داده های کمی به کار می رود. میانگین دارای انواعی است که یکی از مشهورترین و معتبرترین انواع آن میانگین حسابی است. میانگین حسابی، معدل حسابی گروهی از نمره ها است که از طریق جمع کردن تمام نمره ها و تقسیم حاصل جمع بر تعداد کل نمره ها به دست می آیدو آن را با نماد یا M نمایش می دهند . برای محاسبه میانگین حسابی با توجه به نحوه آرایش داده ها روشهای مختلفی به کار می روند که عبارت اند از :

محاسبه میانگین داده های طبقه بندی نشده

الف ) اگر چنانچه تعداد داده ها کم بوده و دارای فراوانی نیز نباشند، میانگین حسابی از تقسیم حاصل جمع کل داده ها ( X∑) بر تعداد آنها ( N ) به دست می آید .

حاصل جمع کل داده ها = X ∑

تعداد کل داده ها = N

ب ) چنانچه داده های آماری با فراوانی بیشتر از یک باشند یا به عبارت دیگر بیش از یک بار تکرار شده باشند میانگین را از طریق ضرب کردن هر داده (X) در فراوانی مربوط به روش میانگین حسابی خود و جمع کردن تمام حاصل ضرب ها و تقسیم مجموع به دست آمده بر تعداد کل نمره ها به دست می آید.

مراحل محاسبه میانگین با استفاده از جدول توزیع فراوانی (داده های طبقه بندی نشده):

1 – جدول توزیع فراوانی داده ها را تشکیل دهید.

2 – ستونی تحت عنوان به جدولتان اضافه نموده و داده های هر ردیف را در فراوانی آن ضرب نموده ؛ سپس حاصل ضرب را در این ستون وارد نمایید و مقدار ∑ را بدست آورید.

3 – میانگین را با استفاده از = محاسبه نمایید .

محاسبه میانگین حسابی با استفاده از جدول توزیع فراوانی (داده های طبقه بندی شده)

اگر داده ها به صورت طبقه بندی شده باشند برای محاسبه روش میانگین حسابی میانگین حسابی باید مراحل زیر را انجام داد:

1. نقطه میانی یا مرکز هر دسته یا MP را بدست آورید.

یادآوری: برای محاسبه نقطه میانی هر دسته یا طبقه به این صورت می توان عمل کرد که کرانه بالایی هر دسته یا طبقه را با کرانه پایینی همان دسته یا طبقه جمع نموده سپس حاصل را بر دو تقسیم می کنید.

2. ستونی تحت عنوان را به جدولتان اضافه نموده و نقطه میانی هر دسته ( ) را در فراوانی (f) آن ضرب نموده؛ سپس حاصل ضرب هر ردیف را در این ستون وارد نمایید و مقدار ∑ را به دست آورید.

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری و صنعتی در شهرستان فیروزآباد با مدل پیشنهادیEMOLUP

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی‌های اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می‌سازد. در بسیاری از مناطق ایران، انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می‌شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می‌گردد. شهرستان فیروزآباد به مرکزیت شهر فیروزآباد، با وسعت 3559 کیلومترمربع 9/2 درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این تحقیق، تصحیح و توسعه مدل حاضر ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی در منطقه مطالعاتی فیروزآباد می‌باشد. در بررسی ارزیابی توان اکولوژیک، روش‌های مورد بررسی شامل مدل مخدوم بر اساس منطق بولین، مدل‌های پیشنهادی حداکثر محدودیت (منطق بولین)، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره و در نهایت روش وزنی که شامل مدل میانگین حسابی وزنی، میانگین هندسی وزنی و کالیبره وزنی است، از طریق ادغام نقشه‌ها در GIS می‌باشد. نتایج نشان داد که به طور کلی در روش میانگین حسابی یک مدل خوش‌بینانه که غالب منطقه به سمت طبقات خوب و مناسب و در روش‌های مبتنی بر منطق بولین (مخدوم و حداکثر محدودیت) که با یک پارامتر نامناسب، غالب منطقه به سمت طبقات نامناسب سوق پیدا کرده و روش‌های مبتنی بر میانگین هندسی و کالیبره آن بین سایر روش ها قرار گرفته است و با دادن وزن به پارامترها باز هم مدل میانگین هندسی و کالیبره نتایج منطقی‌تری را ارائه دادند . همچنین بر اساس ارزیابی صحت مدل‌های مورد بررسی، مدل ارزیابی توان اکولوژیک با روش میانگین هندسی و کالیبره آن بهتر از سایر مدل‌ها، توان محیط را برآورد می‌کند. شایان ذکر است که روش میانگین حسابی و روش میانگین حسابی وزنی، پایین ترین دقت بین روش‌های موجود از خود نشان دادند.روش میانگین حسابی

کلیدواژه‌ها

  • " مدل EMOLUP "
  • " مدل مخدوم "
  • " مدل حداکثر محدودیت "
  • " میانگین هندسی "
  • " میانگین حسابی "

عنوان مقاله [English]

Ecological potential evaluation of urban and industrial development in Firoozabad Township using proposed model of EMOLUP

نویسندگان [English]

  • Elmira Asadifard 1
  • Masoud Masoudi 2

1 M.Sc. Graduated Student / Department of Natural Resources and Environment, Agricultural College, Shiraz University

2 Associate Professor, / Department of Natural Resources and Environmental Engineering, Faculty of Agriculture, Shiraz, University,, Iran

Abstract:
Introduction:
Evaluating ecological potential means giving value to each unit of land. It is estimating ecological capability for specified landuse. The land is a very sensitive source. If there is a development out of power, many damages will come to the land. Land use planning is a science that specified the optimized use of land based on ecological and socioeconomic characteristics. In fact, it is very important to first consider the potential of the land before any exploitation. That is, destruction is prevented by evaluation.
Methodology:
In many parts of Iran, the selection and management of land use (development, especially) is done regardless of land capability that it causes disinvestment and reducing the environmental capacity. Firoozabad city is one of the cities of Fars province. Firoozabad Township with the center of Firoozabad city, with an area of 3559 square kilometers, is dedicated to 2.9 percent of the total soil area of Fars province. This city is placed in the range of 53 degrees 31 minutes east longitude and 29 degrees 15 minutes north latitude. The heights of this Township are mainly observed in the northwest and southeast. The average height for this city is about 1600 m. The average rainfall of Firoozabad city during the years 71-81 was 743.1 mm per year and the highest average rainfall was 153.6 mm in December. A large part of Firoozabad Township has a temperate or mild and humid climate and parts of this Township which is close to Bushehr province, in terms of climate are in the dry climate group.
This study's main goal is to evaluate the ecological potential of Firoozabad Township for urban development landuse using GIS. To assess the ecological potential of urban development landuse, we used the current methods in our country such as the Makhdom model (This model is based on the logic And and Or), Maximum limitation model (Boolean logic), Arithmetic mean model, EMOLUP (Eco-Socioeconomic Model of Land Use Planning) method or geometric mean model and the calibration of geometric mean or EMOLUP (with changed numerical limit for classification class of 3 in this area from 0.5-1.5 to 0.5-1.62), simple weight arithmetic mean based on criteria and simple weight arithmetic mean based on indicator and Arithmetic mean (based on criteria and indicator) with considering of limiting factor and calibration of these methods. The research method in this study is "descriptive-analytical". For analyzing data, the softwares of EXCEL 2010, ENVI 4.7, and ArcGIS 9.3 were used. Different data like physiographic, climatic, soil, geological, vegetation and water criteria were used to evaluate the ecological potential of urban development landuse in Firoozabad Twonship. The criteria also included several indicators. The total number of indicators was 16. In this study, the highest number of indicators was related to soil criteria and the lowest number of indicators was related to vegetation and water criteria. The proposed model for urban and industrial development is classified into 3 classes. class 1: suitable; class 2: moderately suitable; class 3: poor and none suitable.
The results of the tests showed that the best ecological potential assessment model for urban development landuse among all models in this research in Firoozabad Township was the EMOLUP model and the calibration of EMOLUP model. For accuracy assessment 4 indics including the overall accuracy and kappa coefficient and intra-class coefficient and average accuracy were used. The results all of the accuracy evaluation indices (especially overall accuracy) showed that the highest value for the EMOLUP and its calibration. The EMOLUP method has the best function and calculation among the others models in this region. It should be noted that arithmetic means based on the criteria and indicator and weighted arithmetic mean methods based on the criteria and indicator, are the lowest accuracy of existing methods. In fact, they had poor performance in the region. Makhdoum Model showed the lowest Kappa coefficient in this study. Makhdoum Model and maximum limitation model had the lowest intra-class coefficient in this reigon. In general, the Makhdoum model has been a weak model for assessment in this area of urban development landuse and this model is not recommended. After the EMOLUP model, Arithmetic's calibration means with considering of limiting factor based on the criteria and indicator showed the highest rate of accuracy indicators. The values of intra-class coefficient and average accuracy indices in arithmetic's calibration means with considering of limiting factor based on the criteria were higher than this model without any calibration in this region. It was concluded that the arithmetic's calibration means with considering of limiting factor based on the criteria is more accurate. The arithmetic mean method as an optimistic model, the dominant of the region (Firoozabad Township) goes toward good, and proper classes and in the methods of Boolean logic (Makhdoum model and maximum limit model) with an inappropriate parameter, dominant of the region goes towards inappropriate classes. The end result was that the geometric mean model showed a much more logical classification among all the models.
Conclusion:
Therefore, the EMOLUP model with calibration showed the best position in terms of performance and accuracy than other models in the Firoozabad Twonship. Comparing the results of this study were similar to the results of research of Masoudi and Asadifard (2015) in Firoozabad Twonship for ecotourism landuse and similar to the results of research of Asadifard and Masoudi research (2019) in Firoozabad Twonship for commercial forestry and protection forestry landuse and روش میانگین حسابی similar to the results of research of Jokar and Masoudi (2015) in the Twonship of Jahrom for urban development landuse. Finally, considering the climate and weather conditions of Firoozabad Township, EMOLUP model or geometric mean with calibration of this model is proposed for the urban development landuse. Therfore, this proposed model should be tested in all regions of the country with different climates and its results should be carefully examined. In this case, this model can be offered for the whole country.
Acknowledgements:
All faculty members of Universities in our country and all administrative agencies in Firozabad, Shiraz, Isfahan, Ahwaz city, and Mr. Jokar, Mrs. Alie and Mrs. Mehrabi great appreciation and thanks.

فرمول میانگین هندسی دو عدد. نحوه پیدا کردن میانگین حسابی و میانگین هندسی اعداد

مقادیر متوسط ​​نقش مهمی در آمار بازی می کنند، زیرا آنها به شما امکان می دهند یک ویژگی تعمیم دهنده پدیده تجزیه و تحلیل شده را به دست آورید. البته رایج ترین میانگین این است. زمانی اتفاق می افتد که شاخص کل با استفاده از مجموع عناصر تشکیل شود. به عنوان مثال، انبوه چندین سیب، کل درآمد برای هر روز فروش و غیره. اما این همیشه صدق نمیکند. گاهی اوقات یک شاخص کل نه در نتیجه جمع، بلکه در نتیجه سایر عملیات ریاضی تشکیل می شود.

مثال زیر را در نظر بگیرید. تورم ماهانه عبارت است از تغییر سطح قیمت یک ماهه نسبت به دوره قبل. اگر نرخ تورم هر ماه را بدانید، ارزش سالانه را چگونه بدست می آورید؟ از نظر آماری، این یک شاخص زنجیره ای است، بنابراین پاسخ صحیح با ضرب نرخ تورم ماهانه است. یعنی نرخ تورم کلی مجموع نیست، بلکه محصول است. حالا اگر یک مقدار سالانه وجود داشته باشد، چگونه می توان میانگین تورم ماهانه را فهمید؟ نه، بر 12 تقسیم نکنید، بلکه ریشه توان 12 را استخراج کنید (قدرت بستگی به تعداد عوامل دارد). به طور کلی، میانگین هندسی با فرمول محاسبه می شود:

یعنی ریشه حاصلضرب داده های اصلی است که درجه با تعداد عوامل تعیین می شود. به عنوان مثال، میانگین هندسی دو عدد، جذر حاصلضرب آنها است

از سه عدد - ریشه مکعب محصول

و غیره.

اگر هر عدد اصلی روش میانگین حسابی با میانگین هندسی آنها جایگزین شود، حاصلضرب همان نتیجه را خواهد داد.

برای درک بهتر میانگین هندسی و تفاوت آن با میانگین حسابی، شکل زیر را در نظر بگیرید. یک مثلث قائم الزاویه وجود دارد که در یک دایره محاط شده است.

از جانب زاویه راستمیانه را حذف کرد آ(در وسط هیپوتانوز). همچنین ارتفاع از زاویه سمت راست حذف شده است بکه در نقطه پهیپوتنوز را به دو قسمت تقسیم می کند مترو n. زیرا هیپوتنوز قطر دایره محدود شده است و میانه شعاع است، پس واضح است که طول میانه آآیا میانگین حسابی از مترو n.

بیایید محاسبه کنیم که ارتفاع برابر است ب. به دلیل شباهت مثلث ها ABPو Bcpبرابری عادلانه

یعنی ارتفاع راست گوشهمیانگین هندسی بخش روش میانگین حسابی هایی است که هیپوتنوز را در آنها می شکند. چنین تفاوت واضحی.

در بیماری ام اس محیط اکسلهندسی را می توان با استفاده از تابع SRGEOM پیدا کرد.

همه چیز بسیار ساده است: تابع را فراخوانی کنید، محدوده را مشخص کنید و کارتان تمام است.

در عمل، این شاخص به اندازه میانگین حسابی استفاده نمی شود، اما هنوز هم رخ می دهد. مثلاً چنین وجود دارد شاخص توسعه انسانی، که با کمک آن سطح زندگی در کشورهای مختلف. به عنوان میانگین هندسی چندین شاخص محاسبه می شود.

میانگین های دیگری نیز وجود دارد. در مورد آنها یک بار دیگر.

برخلاف میانگین حسابی، میانگین هندسی به شما امکان می دهد درجه تغییر یک متغیر را در طول زمان تخمین بزنید. میانگین هندسی ریشه n ام حاصل ضرب n مقدار است (اکسل از تابع = SRGEOM استفاده می کند):

G = (X 1 * X 2 *… * X n) 1 / n

یک پارامتر مشابه - میانگین هندسی نرخ بازده - با فرمول تعیین می شود:

G = [(1 + R 1) * (1 + R 2) *… * (1 + R n)] 1 / n - 1،

که در آن R i نرخ سود است دوره i-امزمان.

به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه گذاری اولیه 100000 دلار است.در پایان سال اول به سطح 50000 دلار کاهش می یابد و در پایان سال دوم به 100000 دلار اولیه بازمی گردد. نرخ بازدهی در این مورد سرمایه گذاری در یک دوره دو ساله برابر با 0 است، زیرا وجوه اولیه و نهایی با یکدیگر برابر هستند. با این حال، میانگین حسابی نرخ بازده سالانه = (-0.5 + 1) / 2 = 0.25 یا 25٪ است، زیرا نرخ بازده در سال اول R1 = (50000 - 100000) / 100000 = -0.5، و در دوم R 2 = (100000 - 50000) / 50000 = 1. در عین حال میانگین هندسی نرخ سود برای دو سال است: G = [(1-0.5) * (1 + 1 )] 1/2 - 1 = Ѕ - 1 = 1 - 1 = 0. بنابراین، میانگین هندسی با دقت بیشتری تغییر (به طور دقیق تر، عدم وجود تغییرات) در حجم سرمایه گذاری ها در یک دوره دو ساله را نسبت به میانگین حسابی منعکس می کند. .

حقایق جالب. اول اینکه میانگین هندسی همیشه کمتر از میانگین حسابی همان اعداد خواهد بود. مگر زمانی که تمام اعداد گرفته شده با یکدیگر برابر باشند. ثانیاً با توجه به خصوصیات مثلث قائم الزاویه می توان فهمید که چرا میانگین را هندسی می نامند. ارتفاع یک مثلث قائم الزاویه که به سمت هیپوتنوز پایین می آید، میانگین متناسب بین برآمدگی پاها بر روش میانگین حسابی روی هیپوتنوز است، و هر پا، میانگین تناسب بین هیپوتنوز و برآمدگی آن بر روی هیپوتنوز است. این یک روش هندسی برای ساخت میانگین هندسی دو (طول) پاره ارائه می دهد: باید یک دایره بر روی مجموع این دو قطعه به اندازه قطر بسازید، سپس ارتفاع از نقطه اتصال آنها به تقاطع بازیابی شود. دایره مقدار مورد نظر را می دهد:

دومین ویژگی مهم داده های عددی تنوع آنهاست که درجه پراکندگی داده ها را مشخص می کند. دو نمونه مختلف می توانند هم در مقادیر میانگین و هم در تغییرات متفاوت باشند.

پنج تخمین از تغییرات داده ها وجود دارد:

محدوده بین چارکی،

محدوده تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین عناصر نمونه است:

سوایپ = X حداکثر - X روش میانگین حسابی حداقل

محدوده نمونه‌ای از میانگین بازده سالانه 15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با ریسک بسیار بالا را می‌توان با استفاده از یک آرایه مرتب محاسبه کرد: Span = 18.5 - (-6.1) = 24.6. به این معنی که تفاوت بین بالاترین و کمترین میانگین بازده سالانه وجوه با سطح ریسک بسیار بالا 24.6 درصد است.

Span پراکندگی کلی داده ها را اندازه گیری می کند. در حالی که اندازه نمونه تخمین بسیار ساده ای از پراکندگی کلی داده ها است، ضعف آن این است که نحوه توزیع داده ها بین عناصر حداقل و حداکثر را در نظر نمی گیرد. مقیاس B نشان می دهد که اگر نمونه حاوی حداقل یک مقدار شدید باشد، طول نمونه تخمین بسیار نادرستی از پراکندگی داده ها است.

مبحث میانگین حسابی و میانگین هندسی در برنامه ریاضی پایه ششم تا هفتم گنجانده شده است. از آنجایی که درک پاراگراف بسیار ساده است، به سرعت تصویب می شود و تکمیل می شود سال تحصیلیبچه های مدرسه او را فراموش می کنند اما دانش در آمار اولیه مورد نیاز است قبولی در امتحانو همچنین برای آزمون های بین المللی SAT. و برای زندگی روزمرهتفکر تحلیلی توسعه یافته هرگز صدمه نمی زند.

نحوه محاسبه میانگین حسابی و میانگین هندسی اعداد

فرض کنید یک سری اعداد وجود دارد: 11، 4، و 3. میانگین حسابی مجموع همه اعداد تقسیم بر تعداد اعداد داده شده است. یعنی در مورد اعداد 11، 4، 3 جواب 6 است، 6 چگونه به دست می آید؟

راه حل: (11 + 4 + 3) / 3 = 6

مخرج باید دارای عددی برابر با تعداد اعدادی باشد که میانگین آن باید پیدا شود. مجموع بر 3 تقسیم می شود، زیرا سه ترم وجود دارد.

حال باید به میانگین هندسی بپردازیم. فرض کنید یک ردیف از اعداد وجود دارد: 4، 2 و 8.

میانگین هندسی اعداد حاصل ضرب تمام اعداد داده شده زیر ریشه با توانی برابر با تعداد این اعداد است یعنی در مورد اعداد 4 و 2 و 8 پاسخ 4 خواهد بود. :

راه حل: ∛ (4 × 2 × 8) = 4

در هر دو مورد، پاسخ های کامل به دست آمد، زیرا اعداد خاصی برای مثال در نظر گرفته شد. همیشه اینطور نیست. در بیشتر موارد، پاسخ باید گرد یا ریشه چپ باشد. به عنوان مثال، برای اعداد 11، 7 و 20، میانگین حسابی ≈ 12.67 و میانگین هندسی ∛1540 است. و برای اعداد 6 و 5 پاسخ ها به ترتیب 5.5 و √30 خواهد بود.

آیا ممکن است میانگین حسابی با میانگین هندسی برابر شود؟

البته می تواند. اما فقط در دو مورد. اگر یک سری اعداد فقط از یک یا صفر تشکیل شده باشد. همچنین قابل ذکر است که پاسخ به تعداد آنها بستگی ندارد.

اثبات با یکها: (1 + 1 + 1) / 3 = 3/3 = 1 (میانگین حسابی).

∛ (1 × 1 × 1) = ∛1 = 1 (میانگین هندسی).

اثبات با صفر: (0 + 0) / 2 = 0 (میانگین حسابی).

√ (0 × 0) = 0 (میانگین هندسی).

هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و نمی تواند باشد.

میانگین هندسی اعمال شددر مواردی که مقادیر منفرد صفت مقادیر نسبی دینامیک هستند که به شکل کمیت های زنجیره ای ساخته شده اند، به عنوان یک رابطه با سطح قبلی هر سطح در سری دینامیک، یعنی مشخص کننده متوسط ​​نرخ رشد

مد و میانه اغلب در مسائل آماری محاسبه می شوند و علاوه بر میانگین ویژگی های جامعه هستند و در آمار ریاضی برای تجزیه و تحلیل نوع سری های توزیع که می تواند نرمال، نامتقارن، متقارن و غیره باشد، استفاده می شود.

و همچنین میانه، مقادیر ویژگی محاسبه می شود و جمعیت را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند - ربع ها، به پنج بخش - پنجه ها، به ده قسمت مساوی - هدف زدایی، صد قسمت مساوی - صدک ها. استفاده از توزیع ویژگی های در نظر گرفته شده در آمار در تجزیه و تحلیل سری های متغیر به فرد امکان می دهد تا جمعیت مورد مطالعه را با عمق و جزئیات بیشتری توصیف کند.

شرح تابع GEOMEAN

تابع GEOMEAN در اکسل میانگین هندسی یک مجموعه از اعداد ارائه شده را محاسبه می‌کند.

نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=GEOMEAN(عدد دوم, عدد اول, ….)

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

عدد: ورودی این تابع یک یا چند مقدار عددی مثبت (یا دامنه ایی از مقادیر عددی) است که میخواهیم میانگین هندسی آن را محاسبه کنیم.

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع GEOMEAN اکسل مقدار عددی میانگین هندسی را باز می‌گرداند.

نکات

  • توجه داشته باشید که در تابع GEOMEAN در اکسل ۲۰۰۷ و بعد از آن، روش میانگین حسابی می‎توانید تا ۲۵۵ عدد را وارد تابع کنید در صورتی که در اکسل ۲۰۰۳، این مقدار تا حداکثر ۳۰ عدد امکان پذیر بود. با این حال هر ورودی میتواند مجموعه ایی از مقادیر یا طیف وسیعی از سلول‌ها باشد که هر کدام می‌توانند مقادیر زیادی باشند.
  • برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع GEOMEAN

مثال ۱

صفحه گستر زیر مثالی از تابع GEOMEAN اکسل را نشان می‌دهد. سلول B2 در سمت راست، یک نمونه ساده از تابع را نشان می‌دهد که میانگین هندسی مقادیر موجود در سلول‌های A2 تا A6 را محاسبه می‌کند.

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

اگر با خطایی در تابع GEOMEAN اکسل مواجه شدید، احتمالا یکی از دو خطای زیر است:

#NUM! در صورت وجود مقادیر منفی این خطا رخ می‌دهد.

#VALUE! وقتی رخ می دهد که مقادیر غیر عددی در دامنه اعداد ارائه شده قرار داده شده باشد

آموزش تابع میانگین در اکسل

آموزش تابع میانگین در اکسل

تابع AVERAGE در اکسل، یکی از توابع آماری و متداول است. این تابع میانگین (میانگین حسابی) اعداد ارائه شده در آرگومان را محاسبه می کند. AVERAGE با جمع کردن مقدار سلول ها و سپس تقسیم بر تعداد کل سلولهای موجود در آرگومان محاسبه می شود.

میانگین

به جای تابع AVERAGE، به سادگی از تابع SUM و COUNT استفاده کنید.

1. به عنوان مثال، تابع AVERAGE زیر میانگین مقادیر سلول های A1 تا A3 را محاسبه می کند.

تصویر

تصویر

تصویر

4. تابع AVERAGE مقادیر منطقی (TRUE یا FALSE)، سلول های خالی و سلول هایی که حاوی متن هستند را نادیده می گیرد.

تصویر

AverageA

تابع AVERAGEA همچنین میانگین (میانگین محاسبات) یک گروه از اعداد را باز می کند. با این حال مقدار منطقی FALSE و سلول هایی که حاوی متن هستند به 0 ارزیابی می شوند و مقدار منطقی TRUE به 1 ارزیابی می شود. تابع AVERAGEA همچنین سلول های خالی را نادیده می گیرد.

1. به عنوان مثال نگاهی به تابع AVERAGEA در زیر نگاه کنید.

تصویر

تصویر

میانگین بالاتر از 3

استفاده از تابع AVEARGE و LARGE در اکسل برای محاسبه میانگین 3 عدد اول در یک مجموعه داده.

1. ابتدا تابع AVERAGE زیر محاسبه میانگین عدد در سلول های A1 تا A6 را محاسبه می کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توضیح: تابع LARGE ثابت آرایه <20،15،10>را نشان می دهد. این ثابت آرایه به عنوان یک استدلال برای تابع AVERAGE استفاده می شود، و نتیجه 15 را می دهد.

میانگین وزنی

برای محاسبه میانگین وزنی در اکسل، از SUMPRODUCT و SUM استفاده کنید.

تصویر

میانگین متحرک

از Tool Pack Analysis Toolpak برای محاسبه میانگین متحرک یک سری زمانی در Excel استفاده کنید.

تصویر

توجه: میانگین متحرک برای خنثی کردن بی نظمی ها (قله ها و دره ها) به آسانی می تواند روند را تشخیص دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.